Zodpovednosť riaditeľa a členov správnej rady neziskovej organizácie

Národná rada SR schválila s účinnosťou od 15. januára 2018 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby predložený poslancami NR SR Zelníkom a Bastrnákom.

Hlavným cieľom návrhu zákona bola legislatívna úprava fungovania neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, v mene ktorého koná Ministerstvo zdravotníctva SR.

Doplnili ďalšie zmeny

Súčasťou návrhu bolo aj nahradenie inštitútu automatického zrušenia neziskovej organizácie z dôvodu omeškania s preukázaním oprávnenia na výkon činnosti a z dôvodu neuloženia výročnej správy vo verejnej časti registra účtovných závierok v lehote do 15. júla rozhodnutím súdu o zrušení neziskovej organizácie po predchádzajúcej výzve na vykonanie nápravy.

Tým sa otvorila možnosť doplniť do zákona o neziskových organizáciách i ďalšie ustanovenia, čo poslanci i využili.

V rámci druhého čítania poslanci Ústavnoprávneho výboru navrhli a poslanci v pléne schválili doplňujúci návrh zavádzajúci zodpovednosť riaditeľa neziskovej organizácie a členov jej správnej rady za hospodárenie neziskovej organizácie a za škody, ktoré spôsobili neziskovej organizácii porušením svojich povinností.

Povinnosti a zodpovednosť riaditeľa neziskovej organizácie

Riaditeľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami neziskovej organizácie a všetkých jej zakladateľov.

Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo neziskovej organizácii spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej zakladateľov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých zakladateľov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami neziskovej organizácie.

Riaditeľ zodpovedá za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie.

Riaditeľ je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil neziskovej organizácii porušením svojich povinností pri výkone svojej pôsobnosti.

Riaditeľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme neziskovej organizácie. Riaditeľ nezodpovedá za škodu spôsobenú neziskovej organizácii konaním, ktorým vykonával rozhodnutie správnej rady; to neplatí, ak je rozhodnutie správnej rady v rozpore s právnymi predpismi, zakladacou listinou alebo štatútom alebo ak ide o povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Riaditeľa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada (revízor).

Dohody medzi neziskovou organizáciou a riaditeľom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť riaditeľa, sú zakázané; zakladacia listina ani štatút nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť riaditeľa.

Nároky neziskovej organizácie na náhradu škody voči riaditeľovi môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ neziskovej organizácie, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku neziskovej organizácie. Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa použijú primerane. Nároky veriteľov neziskovej organizácie voči riaditeľovi nezanikajú, ak sa nezisková organizácia vzdá nárokov na náhradu škody alebo s ním uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok neziskovej organizácie vyhlásený konkurz, uplatňuje nároky veriteľov neziskovej organizácie voči riaditeľovi správca konkurznej podstaty.

Povinnosti a zodpovednosť členov správnej rady

Obdobné povinnosti a zodpovednosť sa týka i členov správnej rady.

Členovia správnej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami neziskovej organizácie a všetkých jej zakladateľov.

Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo neziskovej organizácii spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej zakladateľov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých zakladateľov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami neziskovej organizácie.

Správna rada zodpovedá za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie.

Členovia správnej rady, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým neziskovej organizácii spôsobili.

Člen správnej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme neziskovej organizácie. Členov správnej rady nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná rada (revízor).

Jasne stanoviť zodpovednosť

A čím zdôvodnil predkladateľ tieto návrhy? V spoločnej správe výborov sa uvádza: „V novonavrhovaných bodoch sa navrhuje jednoznačné určenie zodpovednosti správnej rady a riaditeľa neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby za hospodárenie s majetkom organizácie, a to analogicky k ustanoveniam Obchodného zákonníka o zodpovednosti predstavenstva akciovej spoločnosti a konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným.

Dôvodom navrhnutej zmeny je zámer predkladateľa tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu stanoviť pre oba uvedené štatutárne orgány jasný zodpovednostný rámec obdobný právnej úprave zodpovednosti štatutárnych orgánov obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka.“

(red)