Ako napĺňať poslanie, ak je kasa prázdna?

Financie. Chýbajú každej z našich organizácií. Ťažko bez nich napĺňať priority a dosahovať ciele, o rozvoji ani nehovoriac. Ich získavanie sa stalo témou tohto vydania časopisu. Prinášame niekoľko tipov, ako finančne pomôcť svojej organizácii a v závere dobrú správu pre jednotlivcov, ktorí dostávajú dary alebo sa o ne chcú uchádzať.

O verejných zbierkach bolo toho dosť popísané vrátane článkov v tomto časopise. Tentoraz si nekladieme za cieľ vyčerpávajúcim spôsobom popísať problematiku získavania finančných prostriedkov. Cieľom je stručne opísať, ako začať a na čo sa nesmie už na začiatku zabudnúť. Článok je zameraný na organizácie zdravotne postihnutých občanov.

Ako začať verejnú zbierku?

Podmienkou pre legálne vykonávanie zbierky je jej registrácia. Návrh na registráciu zbierky môže podať okrem iných právnických osôb občianske združenie alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a návrh musí obsahovať:

 1. názov, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu zbierkujúcej organizácie a webové sídlo zbierkujúcej organizácie,
 2. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za vykonávanie zbierky,
 3. územie, na ktorom sa zbierka bude vykonávať,
 4. účel zbierky a názov zbierky; názov zbierky sa musí líšiť od názvu zbierky, ktorá už je zaregistrovaná,
 5. dátum začatia a dátum ukončenia zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky,
 6. názov banky a číslo osobitného účtu,
 7. určenie výšky príspevku z ceny predmetov, vstupeniek, zasielaných darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS alebo volaní na skrátené číslo služby so špeciálnym očíslovaním, pokiaľ sa bude zbierka vykonávať niektorými z uvedených spôsobov,
 8. územie použitia výnosu zbierky.

Zbierka nemusí byť vykonávaná vždy na celom území Slovenska, pre menšie organizácie je možno vhodnejšie sústrediť sa na začiatku napr. len na niektoré krajské mestá, v ktorých má organizácia silnejšie zastúpenie.

Zbierka sa povoľuje na všeobecne prospešný účel, v prípade našich organizácií prichádzajú do úvahy najmä nasledujúce účely zbierky:

 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana zdravia,
 • rozvoj sociálnych služieb, vzdelania a telovýchovy,
 • obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb,
 • podpora práce s deťmi.

Zbierka sa môže vykonávať jedným alebo súčasne viacerými spôsobmi, pričom postačuje jedna registrácia. Okrem vyššie uvedených spôsobov sa zbierky najčastejšie vykonávanú týmito spôsobmi:

 • zbieraním do prenosných pokladničiek,
 • zbieraním do stacionárnych pokladničiek,
 • zasielaním príspevkov na osobitný účet.

Zbierku možno vykonávať najdlhšie 12 mesiacov odo dňa zápisu zbierky do registra zbierok s výnimkou zbierky do prenosných pokladničiek, ktorú možno vykonávať najdlhšie 14 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom roku.

Zbierkujúca organizácia na svojom webovom sídle informuje o vykonávaní zbierky, o jej výsledku a o použití výnosu zo zbierky.

Ak návrh obsahuje všetky predpísané údaje, okresný úrad alebo Ministerstvo vnútra SR vydá do 15 dní odo dňa predloženia návrhu na registráciu zbierky rozhodnutie o zápise zbierky do registra zbierok.

Zbierku, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky, zapíše do registra zbierok

 1. okresný úrad, ak sa má vykonať v jeho územnom obvode,
 2. Ministerstvo vnútra SR, ak sa má vykonať na území presahujúcom územný obvod okresného úradu.

Po legislatívnej stránke problematiku verejných zbierok upravuje zákon č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach.

Ako sa uchádzať o „2 percentá“?

Uchádzať sa o 2 percentá, čiže o možnosť použiť podiel zaplatenej dane na osobitné účely, je možné po zaevidovaní sa v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR. Podľa aktuálnej legislatívy môžu 2 % zo zaplatenej dane poukázať len fyzické osoby. Právnické osoby môžu poukázať len 1 percento s výnimkou zriedkavých prípadov – ak poskytnú i dar vo výške najmenej 0,5 % zo zaplatenej dane zo svojho zisku.

O 2 percentá sa môžu okrem iných uchádzať občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Poskytnúť ich možno prijímateľovi a ten ich môže použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv.

O zápis do Centrálneho registra pre nasledujúci kalendárny rok možno notára požiadať v období od 1. septembra do 15. decembra. Je potrebné preukázať, že prijímateľ, ktorý sa mieni uchádzať o podiel zaplatenej dane

 • je občianskym združením alebo neziskovou organizáciou, ktorej predmetom činnosti je niektorá z vyššie uvedených činností,
 • vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok pre zápis do registra,
 • preukáže, že nemá nedoplatok na povinnom poistnom,
 • preukáže, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, a oznámi číslo tohto účtu.

V prípade splnenia vyššie uvedených podmienok notár, ktorý osvedčenie vykonal, oznámi identifikačné údaje prijímateľa, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má prijímateľ zriadený účet, a číslo tohto účtu Notárskej komore na účely jeho zápisu do zoznamu prijímateľov na nasledujúci rok. V januári Notárska komora zoznam prijímateľov zverejňuje na svojom webovom sídle.

Po legislatívnej stránke problematiku poukazovania podielu zaplatenej dane upravuje § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Učiť sa od iných

Inšpirácia, ako pomôcť vlastnej organizácii so zháňaním financií, sa dá jednoducho a ľahko získať od iných – úspešných organizácií, ktoré sú v tejto oblasti aktívne. Slovenské centrum fundraisingu pomáha svojim inštitucionálnym aj individuálnym členom rozvíjať zručnosti v oblasti financovania mimovládneho sektora. S týmto cieľom organizuje vzdelávacie kurzy, workshopy a konferencie, vydáva publikácie s touto témou, poskytuje konzultácie. Zároveň je iniciátorom vzniku a lídrom Klubu fundraiserov, ktorý organizuje pravidelné stretnutia svojich členov. Účastníci si na nich vypočujú prezentáciu dobrej a osvedčenej praxe a dostanú množstvo tipov na realizáciu fundraisingových aktivít a kampaní. Na október pripravuje Centrum ďalšiu zo série medzinárodných konferencií, na ktorej vystúpia skúsení spíkri a fundraisingoví nadšenci z USA, Veľkej Británie, Holandska i Švajčiarska. Hlavná téma tohtoročnej konferencie znie: Rýchly rast si žiada investíciu do fundraisingu.

Darcovia čakajú na internete – tvrdí Centrum pre filantropiu a jeho úspešná služba darujme.sk. Ide o jednoduchý a efektívny nástroj na získavanie individuálnych darcov prostredníctvom jednorazového alebo pravidelného príspevku. Služba funguje prostredníctvom portálu Ľudia ľuďom. Novinkou, ktorú prinieslo Centrum v tomto roku, je organizovanie bezplatných prednášok v oblasti komunikácie a online fundraisingu. Najbližšia sa uskutoční v septembri.

Hendikepovaní môžu prijímať dary

V závere prinášame informáciu, ktorú uverejnili médiá v júni a ktorá poteší predovšetkým individuálnych prijímateľov darov.

Informáciu pod medzititulkom Minister práce Ján Richter ustúpil, zdravotne postihnutí budú môcť prijímať dary bez finančného postihu, priniesol denník SME. Preberáme z neho podstatnú časť:

„Ťažko zdravotne postihnutí už nebudú diskriminovaní, ak dostanú vecný či finančný dar. „Nebudeme do príjmu zaratúvať finančné dary, ktoré dostávajú ťažko zdravotne postihnutí od kohokoľvek, ak výška toho daru nepresiahne 12- násobok sumy životného minima,“ povedal štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš.

„A rovnako, čo je veľmi dôležité, plánujeme nezaratúvať ani vecné dary, ktoré dostanú napríklad od nadácií, neziskových organizácií a podobne“, dodal Ondruš.

Dary robili problém

Podľa súčasne platného zákona sa totiž aj dar od fyzickej či právnickej osoby počíta do príjmu hendikepovaného. A ak je vysoký, hendikepovaný môže prísť o štátne príspevky.

„Je to absolútny nezmysel. Štát sa o zdravotne postihnutých nestará a keď im chce niekto pomôcť, ešte ich za to potrestá,“ povedala Mária Orgonášová, čestná prezidentka Asociácie organizácií zdravotne postihnutých.

„Napríklad moja vnučka, ktorá má autizmus, dostala od prezidenta 300 eur. Bude za to potrestaná?“ spýtala sa čitateľka, ktorá nechce zverejniť svoje meno.

V podobnej situácii sú viacerí ľudia s hendikepom. Od priateľov či od firiem dostávajú nepravidelné dary, za ktoré si kupujú pomôcky alebo hradia liečenie. Podľa zákona by ich mali priznať.

Bez časového limitu

Odkedy by mali byť zmeny účinné, nie je zatiaľ jasné, v auguste by sa malo začať pripomienkové konanie k novele zákona. Ten by tiež mal priniesť predĺženie obdobia platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom za opatrovateľov, ktorí sú poistencami štátu.

„Návrh obsahuje odstránenie doterajšej hranice 12 rokov na účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie za fyzické osoby, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnuté osoby,“ uviedlo ministerstvo.

Pripravili: Milan Měchura, Ivana Potočňáková