Parkovací preukaz

Ak sa staráte o niekoho, kto je odkázaný na prepravu autom, môže vám pomôcť  parkovací preukaz. Čo všetko držiteľovi preukaz umožňuje, aké výnimky vodičovi vozidla vyplývajú v premávke na cestných komunikáciách, upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.

Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom, preto je vodič vozidla povinný parkovací preukaz odstrániť z vozidla, ak sa nepoužíva na účel, na ktorý je určený.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom:

  • Môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
  • Nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia.
  • Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení.

Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nezanikne nárok na parkovací preukaz.

Parkovací preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť parkovacieho preukazu jasne viditeľná na účely kontroly.

Parkovací preukaz môže používať iba fyzická osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu (zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov)  alebo iný oprávnený orgán v zahraničí.

Na účely parkovacieho preukazu lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo či fyzická osoba má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Ingrid Tomešová

Vzor parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím

Príloha č. 9 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

Prvá strana Parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím
Druhá strana Parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím