Zákon o verejnom obstarávaní a Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím

Smernica EU o verejnom obstarávaní

Členské štáty EU mali povinnosť do 18. apríla 2016 transponovať do národnej legislatívy smernicu EU 2014/24 z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní. Slovensko si splnilo túto povinnosť prijatím zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť práve 18. apríla 2016.

Nová smernica predstavuje pozitívny vývoj pre uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím pri verejnom obstarávaní. Už vo svojej preambule sa explicitne odvoláva na Dohovor. Pri vyhlásení procedúry verejného obstarávania navrhovanie pre všetkých a prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím musia byť zahrnuté do technickej špecifikácie (článok 42), ako aj do hodnotiacich kritérií (článok 67). Okrem toho smernica obsahuje niekoľko článkov, ktoré sa explicitne odvolávajú na zdravotné postihnutie. Dovoľuje vyhradiť zákazky pre podniky zamestnávajúce najmenej 30 percent osôb so zdravotným postihnutím (článok 20). Verejní obstarávatelia majú aj možnosť vylúčiť hospodárske subjekty, ktoré sa ukázali ako nespoľahlivé, napríklad v dôsledku neplnenia sociálnych záväzkov vrátane pravidiel týkajúcich sa prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

Transpozícia do nášho zákona o verejnom obstarávaní

Z hľadiska transpozície smernice do nášho zákona o verejnom obstarávaní sú zrejme najdôležitejšie tieto dve oblasti:

V odseku (1) paragrafu 42 „Súťažné podklady“ sa uvádza

„… Technické požiadavky

a) zohľadnia požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov okrem náležite odôvodnených prípadov; ak právne záväzné akty Európskej únie ustanovujú záväzné požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo riešenia vhodné pre všetkých užívateľov, v technických požiadavkách verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú odkaz na príslušné právne záväzné akty Európskej únie.“

V prílohe č. 3 o technických požiadavkách sa uvádza, že požiadavky na prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím môžu byť súčasťou požiadaviek na stavebné práce ako aj na tovary a služby.

Vo vyššie uvedenej citácii zo zákona 343/2015 Z.z. je nesprávne použitý termín „dostupnosť“ namiesto termínu „prístupnosť“. Text zákona nemôžeme meniť. Dúfame však, že táto technická chyba neoslabí aplikáciu uvedeného ustanovenia v praxi.

Pri zadávaní podlimitných zákaziek podľa §108 odsek (2)

„(2)      Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre chránené dielne a chránené pracoviská a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených osôb, alebo môže vyhradiť realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest za predpokladu, že aspoň 30% zamestnancov chránených dielní, chránených pracovísk, hospodárskych subjektov a programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.“

Ako ďalej

Bude potrebné monitorovať uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v praxi. Dôležité bude aj zaradenie problematiky prístupnosti do vzdelávania kompetentných osôb a zvyšovanie povedomia verejnosti o nových povinnostiach verejných obstarávateľov a ich dodávateľov.

-red-