Ako sa vypočíta minimálny dôchodok

V dňoch 17. októbra a 5. decembra 2019 schválila Národná rada SR novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorými sa zásadným spôsobom mení spôsob výpočtu základnej výmery minimálneho dôchodku.

S účinnosťou od 1. januára 2020 sa suma základnej výmery minimálneho dôchodku bude odvodzovať od sumy priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR.

Do obdobia dôchodkového poistenia sa poberateľovi starobného dôchodku a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku započíta každé obdobie dôchodkového poistenia bez ohľadu na to, z akého titulu ho získal.

Z dôvodu prehľadnosti publikujeme článok, v ktoromsú kompletne zhrnuté podmienky priznávania minimálneho dôchodku a výpočet jeho výšky.

Upravované druhy dôchodkov

Na sumu minimálneho dôchodku sa zvyšujú sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku jeho poberateľa.

Ak poberateľ vyššie uvedených dôchodkov poberá v súbehu s týmito dôchodkami i vdovský alebo vdovecký dôchodok, na sumu minimálneho dôchodku sa zvyšuje úhrn týchto dôchodkov.

Rovnako sa postupuje, ak ide o súbeh s niektorým z výsluhových dôchodkov alebo o súbeh s obdobným dôchodkom vyplácaným z cudziny.

Výška minimálneho dôchodku

Suma minimálneho dôchodku je 33 percent priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ak poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia v rozsahu 30 rokov.

Od 1. januára 2020 to bude suma 334,30 eura.

Základná percentuálna výmera sa zvyšuje o dve percentá sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia po získaní obdobia dôchodkového poistenia v rozsahu 30 rokov. A o tri percentá sumy životného minima za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia po získaní obdobia dôchodkového poistenia v rozsahu 39 rokov.

Napríklad pri započítaní 35 rokov dôchodkového poistenia je od 1. januára 2020 suma minimálneho dôchodku 355,40 eura.

Obdobie dôchodkového poistenia

Podmienkou pre úpravu dôchodkov na sumu minimálneho dôchodku je, aby poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia v rozsahu najmenej 30 rokov.

Obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je

  1. obdobie dôchodkového poistenia,
  2. obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku,
  3. obdobie podľa písmen a) a b) získané v cudzine.

Tento článok neobsahuje ustanovenia o úprave starobného dôchodku a invalidného dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku poistencov, ktorí boli sporiteľmi v II. pilieri – boli účastníkmi starobného dôchodkového sporenia.

Milan Měchura