III. hodnotenie plnenia Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím

Plnenie Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020 (ďalej len „Národný program“) schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 25 z 15. januára 2014 je v súlade s týmto uznesením vyhodnocované každé dva roky.

Prvá Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu a návrh na jeho aktualizáciu za hodnotené obdobie rokov 2014 – 2015 bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 zo 14. decembra 2016. Do aktualizovaného Národného programu boli zapracované záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 357/2018 bola schválená II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu a návrh na jeho aktualizáciu“za hodnotené obdobie rokov 2016 – 2017.

V súčasnosti je potrebné pripraviť III. hodnotiacu správu za roky 2018 – 2019 a záverečnú hodnotiacu správu ako aj II. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2020 – 2030, do ktorého bude potrebné zapracovať aj odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zo septembra tohto roku týkajúce sa implementácie Dohovoru.

Z pracovnej skupiny

Tieto úlohy prerokovala na svojom prvom stretnutí 5. novembra 2019 pracovná skupina na prípravu Záverečnej správy o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu.

Členovia pracovnej skupiny boli vyzvaní spracovať odpočet plnenia časovo aktuálnych opatrení v súlade s Metodikou k odpočtu plnenia opatrení za obdobie rokov 2018 — 2019 ako aj predloženie návrhov do III. Národného programu  v súlade s Metodikou k príprave materiálu II. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2020 – 2030.

Tiež je možné predložiť návrhy na doplnenie MVO do pracovnej skupiny k príprave materiálu II. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2020 — 2030.

Doteraz majú v pracovnej skupine zastúpenie tieto organizácie osôb so zdravotným postihnutím:

 • Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR,
 • Občianske združenie Myslím —centrum kultúry Nepočujúcich, o.z.,
 • Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR,
 • Občianske združenie Život s autizmom-LTK,
 • Občianske združenie Otvorme dvere, otvorme srdcia, o.z. a
 • Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Podklady je potrebné doručiť do 31. januára 2020 Hlavnému kontaktnému miestu.

Je dôležité, aby organizácie osôb so zdravotným postihnutím využili túto príležitosť v maximálnom možnom rozsahu. Ide nielen o hodnotenie plnenia úloh aktuálneho Národného programu, ale najmä o prípravu III. Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030.

Musíme sa zamerať na efektívnejšiu implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v súčinnosti s implementáciou Agendy udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorá bude určovať hlavný smer rozvoja spoločnosti.

Hodnotenia a návrhy opatrení musia byť vypracované podľa nasledujúcich metodík.

Metodika k odpočtu plnenia opatrení za obdobie rokov 2018 – 2019

Hodnotenie stavu plnenia opatrenia musí mať túto štruktúru:

 • Číslo opatrenia
 • Názov opatrenia
 • Zodpovedný gestor, spoluzodpovedný gestor, spolupracujúce subjekty:
 • Stav plnenia (napr.: splnené, čiastočne splnené, nesplnené)
 • Odpočet (text, hlavné aktivity/výstupy/dôvody nesplnenia v období od schválenia NPRŽPOZP t.j. 15.1.2014, napr. legislatívne zmeny, výška vyčlenených financií, počet uskutočnených podujatí, zdroje pre získanie ďalších informácií…)

Metodika k príprave materiálu II. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2020 – 2030

Návrh na zaradenie nového opatrenia musí mať túto štruktúru:

 • Oblasť (napr. prístupnosť)
 • Názov opatrenia (text navrhovaného cieľa)
 • Spôsob plnenia (text navrhovanej aktivity)
 • Časový harmonogram/termín (s)plnenia:
 • Zodpovedný gestor
 • Spoluzodpovedný gestor
 • Spolupracujúce subjekty
 • Navrhovateľ
 • Merateľný ukazovateľ
 • Formy zapojenia samosprávy a MVO do formulácie navrhovanej aktivity áno/nie (podľa možnosti konkretizujte)
 • Zdroje financovania (napr. štátny rozpočet, rozpočet obce/mesto, ESF)
 • Zmeny legislatívy potrebnej na realizáciu úlohy áno/nie(podľa možnosti konkretizujte)

Dôležitou novinkou je zaradenie do návrhu opatrenia aj „merateľný ukazovateľ“, ktorý uľahčí hodnotenie plnenia opatrenia.

(red)