Budeme počuť tiché autá?

Elektrické a hybridné autá sú tiché, čo je ich veľkou prednosťou, nie však pri nižších rýchlostiach, kedy sú až príliš tiché. To zvyšuje riziko kolízie nielen s nevidiacimi a slabozrakými chodcami, ale aj s deťmi, seniormi, cyklistami a vlastne so všetkými účastníkmi premávky.

Hluk áut je ich dôležitou identifikačnou vlastnosťou. Auto za chrbtom nevidíme, ale počujeme. Na toto riziko už upozorňuje aj nedávno vládou schválená stratégia elektromobility (uznesenie vlády SR č. 504/2015), avšak opatreniam na jeho zníženie sa ešte nevenuje.

Uvedené riziko by mal znížiť zvuk simulujúci spaľovací motor, ktorý by mali tieto autá vydávať. Ide o automatický varovný akustický systém AVAS, ktorý by sa mal do elektrických áut inštalovať. V EU už platí nariadenie 540/2014, ktoré spomínanú povinnosť zavádza u nových tichých áut od júla 2019 a u všetkých od júla 2021.

Nestačí to

Nám sa to však zdá málo. Vedie sa intenzívna medzinárodná kampaň proti príliš neskorému povinnému nasadeniu systému AVAS. Veď tiché autá jazdia už dnes.

Tiež nesúhlasíme s možnosťou AVAS vypnúť a nepoužívať stacionárny zvuk keď auto stojí, ale je pripravené pohnúť sa, čo vyššie citované nariadenie umožňuje. Prečo by ho mal vodič vypínať? A čo ak ho zabudne zapnúť?

Prečo sa hovorí o tichých autách a o systéme AVAS? Jednoducho preto, lebo vodiči tichých áut bez účinného systému AVAS budú musieť venovať chodcom podstatne vyššiu pozornosť ako vodiči áut so spaľovacím motorom.

Ako je to s vypínačmi

Tichým autám sa intenzívne venuje aj UNECE (United Nations Ecomomic Comission for Europe – Hospodárska komisia OSN pre Európu, ktorej členmi sú štáty Európy a severnej Ameriky vrátane Slovenska).

UNECE prijala v marci 2016 nariadenie 138 o tichých cestných vozidlách, ktoré obsahuje funkčné a prevádzkové požiadavky na akustický varovný systém (acoustic vehicle alerting system – AVAS) pre elektrické a hybridné vozidlá. Ďalej stanovuje testovacie kritériá, ktoré tvoria rámec na overenie, či je AVAS potrebný.

V prvej schválenej verzii tohto nariadenia boli vypínač varovného zvuku (pause switch) a stacionárny zvuk zavedené ako voliteľné možnosti podľa uváženia výrobcu vozidla. V marci 2017 UNECE prijala novelizovanú verziu nariadenia, ktorá zakazuje vypínač varovného zvuku. Táto druhá verzia nariadenia nadobudne účinnosť koncom roku 2017.

Legislatívu čaká doplnenie

V tomto roku Európska komisia novelizovala nariadenie EU 540/2014 o úrovni hluku motorových vozidiel. Okrem predpisov na zníženie hluku vozidiel so spaľovacím motorom obsahuje povinnosť vybaviť elektrické a hybridné vozidlá systémom AVAS.

Nariadenie ukladá od 1. júla 2017 Európskej komisii doplniť Dodatok 8 tohto nariadenia o zlepšené prevádzkové funkcie systému AVAS. Predchádzajúci Dodatok 8 obsahoval len veľmi neurčité prevádzkové požiadavky.

Európska komisia by mala vziať do úvahy výsledky UNECE pri vypracovaní týchto prevádzkových požiadaviek.

Dňa 26. júna Európska komisia publikovala doplnenú verziu Dodatku 8, ktorá už obsahuje požiadavky nariadenia UNECE č. 138 o tichých vozidlách. Žiaľ, Európska komisia musela brať do úvahy prvú verziu nariadenia UNECE, ktoré je v súčasnosti stále účinné. To znamená, že Dodatok 8 Nariadenia EÚ stále obsahuje možnosť inštalovať vypínač zvuku AVAS, ak sa výrobca rozhodne pre túto možnosť.

Na základe dlhých diskusií s Európskou komisiou sa dohodlo, že po nadobudnutí účinnosti druhej verzie nariadenia UNECE č. 138 bude Európska komisia musieť znovu doplniť Dodatok 8. Táto požiadavka bola pre EK akceptovateľná a bola podporená aj automobilovým priemyslom a ministerstvami dopravy viacerých štátov.

Predíďme chaosu

Aby sa predišlo zmätočným situáciám pri schvaľovaní typov vozidiel, je naliehavo potrebné dosiahnuť súlad oboch nariadení. Je treba zaručiť bezpečnosť prevádzky tichých vozidiel, a preto v blízkej budúcnosti bude musieť byť zakázaný vypínač zvuku systému AVAS.

Pripomíname, že vybavenie systémom AVAS podľa nariadenia EÚ bude povinné od júla 2019 len pre nové vozidlá a až od júla 2021 pre všetky tiché vozidlá. Ak sa však výrobcovia rozhodnú, môžu systém AVAS inštalovať do svojich vozidiel už dnes. Napríklad BMW a Mercedes sa už tak rozhodli.

Rozhodujú parametre

Dôležitý je aj optimálny výber parametrov zvuku systému AVAS, či už stacionárneho alebo pri pohybe vozidla.

Technická univerzita v Drážďanoch robí štúdiu, ktorej cieľom je určiť, či je potrebný stacionárny zvuk elektrických a hybridných vozidiel, aby chodci mohli zaregistrovať prítomnosť a činnosť týchto vozidiel. V súčasnosti prebieha druhé kolo testovania. Predchádzajúceho sa zúčastnilo 42 osôb, z ktorých 20 bolo nevidiacich alebo slabozrakých vo veku od 18 do 70 rokov.

Obe skupiny mali sluchom detekovať elektrické auto vybavené systémom AVAS v rôznych situáciách jeho pohybu. Situácie simulovali prechod vedľajšej ulice asi 50 metrov od križovatky s hlučnejšou dopravou.

Účastníci mali detekovať prichádzajúce elektrické auto a zistiť, kedy sa zastaví. Tiež mali rozpoznať stojace auto pripravené na jazdu. Ďalšia situácia simulovala parkovisko, na ktorom stálo v rade viac áut a jedno z nich bolo pripravené odísť.

Posledná simulovala situáciu na križovatke, kde mohlo auto prísť z ktoréhokoľvek smeru. Účastníci mali identifikovať auto so stacionárnym zvukom a určiť, kde stojí – vpravo, vľavo, pred alebo za. Boli použité rôzne stacionárne zvuky a tiež autá bez stacionárneho signálu. Oba testy preukázali, že stacionárny zvuk je užitočný. Zmeny frekvencie a ďalších parametrov zvuku charakterizujúce správanie sa vozidla (za jazdy alebo stojaceho) zvýšili jeho detekovateľnosť.

Záverečná správa ešte nebola publikovaná. Po jej zverejnení budeme podrobnejšie informovať. Tiež plánujeme osloviť automobilky na Slovensku a príslušné štátne orgány s otázkou, ako plánujú implementovať predpisy o systéme AVAS.

(red)