Chcete sa uchádzať o 2 %? Nezabudnite sa zaregistrovať!

Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017 prebieha od 1. septembra do 15. decembra. Na stránke rozhodni.sk nájdete konkrétne postupy pre jednotlivé právne formy príjemcov: občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Všeobecný postup:

Organizácia musela vzniknúť v roku 2015 a skôr, aby sa mohla v tomto roku registrovať do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017 (teda organizácie, ktoré vznikli v roku 2016 ešte nemôžu byť zapísané do Zoznamu prijímateľov 2%).

Štatutárny zástupca MVO alebo ním splnomocnená osoba pri registrácii ktorémukoľvek notárovi predloží:

  1. rozhodnutie o registrácii, t.j. o založení organizácie s právnou subjektivitou, vrátane potvrdenia o pridelení IČO,
  2. Stanovy, Štatút alebo iný dokument, ktorým sa organizácia riadi a z ktorého je zrejmý predmet činnosti organizácie,
  3. potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že daná MVO nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti,
  4. potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že MVO nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci MVO poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení u jednej a niektorí zamestnanci u inej zdravotnej poisťovne, je potrebné získať potvrdenie u oboch poisťovní. Ak MVO nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá.
  5. potvrdenie banky o vedení účtu danej MVO (nie staršie ako 30 dní), na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje. Ak ste v roku 2016 získali z 2% viac ako 33000 €, mali ste povinnosť do 30 dní otvoriť špeciálny účet na 2% a previesť tam financie z 2%. V tomto prípade notárovi preukazujete už Potvrdenie o vedení tohto nového účtu!
  6. POZOR! Notár od Vás môže požadovať preukázanie aktuálnej existencie organizácie!

Žiadne potvrdenie od daňového úradu nepotrebujete.

Notár formou notárskej zápisnice osvedčí predloženie týchto dokumentov a údaje o prijímateľovi bez zbytočného odkladu oznámi Komore notárov SR, ktorá vedie Centrálny register prijímateľov podielu zo zaplatenej dane. Zoznam prijímateľov je Notárska komora SR povinná zverejniť do 15. januára 2017.

Ak mimovládna organizácia nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedená v registri a tým jej ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení.

Organizácia sa v roku 2017 môže uchádzať o podiel zo zaplatenej dane od fyzických osôb aj od právnických osôb. MVO sa registrujú len raz (do jedného Zoznamu prijímateľov na daný rok), bez ohľadu na to, ktoré osoby budú oslovovať pre získanie podiel zo zaplatenej dane.

Registráciu je potrebné zopakovať každoročne bez ohľadu na to, či organizácia už bola, alebo nebola v predchádzajúcich rokoch zaradená v Zozname prijímateľov.

– red –

Zdroj: rozhodni.sk