Čo urobila Národná rada občanov so zdravotným postihnutím pre implementácie Nariadenia?

V rámci NROZP vznikla skupina expertov zastupujúcich päť skupín zdravotných postihnutí (zrakové, sluchové, telesné, mentálne a postihnutie chronickým ochorením), ktorí sa problematikou implementácie Nariadenia priamo zaoberali. Zúčastnili na konferenciách, ktoré sa konali na podnet European Disability Forum a Európskeho parlamentu v Bruseli, kde získali cenné vedomosti, ktoré potom uplatnili v domácich podmienkach pri činnostiach spojených s konkrétnymi krokmi pri implementácii Nariadenia na národnej úrovni.

Základné oblasti činnosti skupiny expertov zahŕňali nasledovné:

  • Lobbing na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií – oboznámenie zástupcov letísk, leteckých dopravcov a ostatných dotknutých inštitúcií o problematike nariadenia a krokoch, ktoré bude nutné prijať pre 26. júlom 2008, kedy Nariadenie ako celok vstupuje do platnosti.
  • Školenie letiskového personálu na letiskách v Bratislave, Poprade, Piešťanoch a Košiciach. Školenia prebehli ako jednodňové schémy, kde sa zážitkovou formou dozvedeli pracovníci letísk základné informácie o tom, ako správne asistovať osobám s rôznym typom postihnutia – zvolili sme päť skupín: zrakové, sluchové, mentálne, telesné postihnutie a postihnutie chronickým ochorením.
  • Príprava manuálu pre správne poskytovanie asistencie na letiskách v SR – distribúcia manuálu letiskám, ktorých pracovníci absolvovali školenia správnej asistencie, na ktoré je manuál priamo viazaný.
  • Spolupráca s letiskami pri výbere dizajnu a plánovaní umiestnenia miest odchodu a príchodu na bratislavskom a košickom letisku. Poradenstvo pre piešťanské a popradské letisko v rámci plánovaných zmien a prestavby ich terminálov.
  • Snaha o rozšírenie informácií o aplikáciách Nariadenia medzi samotnými zdravotne postihnutými občanmi prostredníctvom ich združujúcich organizácií prostredníctvom článkov v časopisoch, webu a iných médií.

Spracovala: Mgr. Marcela Rukovanská