EDF – Oracle štipendium pre študentov so zdravotným postihnutím v oblasti elektronickej prístupnosti

Štipendium „European Disability Forum – Oracle e-Accessibility Scholarship“ bude udelené študentovi so zdravotným postihnutím. Príjemca štipendia získa na akademický rok 2018 – 2019 vo výške 7000 eur.

Študent by mal byť aktuálne zaradený do programu vyššieho vzdelávania v oblasti počítačovej vedy, počítačového inžinierstva, používateľských skúseností alebo príbuzných tém. Ide o účastníkov bakalárskeho, magisterského a doktorantského štúdia.

Štipendium bude prednostne udelené na základe projektov alebo dizertačných prác ktoré sa týkajú potrieb osôb so zdravotným postihnutím v oblasti prístupnosti IKT (e-Accessibility) a/alebo navrhujú inovatívne riešenie zvyšujúce prístupnosť. Projekt musí byť integrálnou súčasťou študentovho študijného programu.

Projekt má byť v štádiu riešenia alebo predloženého návrhu.

Kritériá výberu

Projekt/dizertačná práca sa bude vyhodnocovať na základe nasledujúcich kritérií:

  • akademická úroveň študenta,
  • originalita projektu,
  • vedecká úroveň a súlad s aktuálnym stavom poznania,
  • zohľadnenie rôznorodých potrieb ľudí so zdravotným postihnutím,
  • inovatívnosť a príspevok projektu k pokroku v oblasti prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím,
  • uprednostnení budú študenti, ktorých študijný program trval po celý akademický rok 2016/2017.

Študent je oprávneným žiadateľom, ak je občanom Európskej únie s pobytom v EÚ; je zapísaný na univerzite v EÚ v akademickom roku 2017 – 2018, vrátane on‑line univerzít sídliacich v EÚ; študuje v oblasti počítačovej vedy, počítačového inžinierstva, používateľských skúseností alebo podobných tém; má dobré študijné výsledky a má zdravotné postihnutie.

Žiadateľ sa musí prihlásiť do 31. januára 2018 prostredníctvom prístupného on‑line formulára v angličtine.

Porota rozhodne o žiadostiach v marci 2018. Úspešný žiadateľ bude informovaný do 31. marca 2018. Slávnostné odovzdanie štipendia sa uskutoční v máji.

Podrobné informácie o postupe a povinných súčastiach žiadosti nájdete vo výzve.

Kto už získal peniaze

Štipendium na akademický rok 2016/2017 získala Caroline Hurley z Open University Vo Veľkej Británii. Predmetom oceneného projektu bol vývoj mobilnej aplikácie, ktorá bezproblémovo spojí človeka so zdravotným postihnutím s opatrovateľom, tlmočníkom alebo asistentom.

Pomocou tejto aplikácie osoba so zdravotným postihnutím rýchlo zistí miesto najbližšieho poskytovateľa požadovanej služby a jeho časovú dostupnosť.

Štipendium na akademický rok 2017/2018 získal Aineias Martos, doktorand z Katedry informatiky a telekomunikácií národnej a Kapodistrijskej univerzity v Aténach. Hlavným cieľom Aineiasovho výskumu bolo zvýšenie množstva informácií získaných prostredníctvom taktilnej grafiky pre nevidiacich ľudí.

(red)