Elektronické otázniky k vykazovaniu osobnej asistencie

Vybavovanie administratívnych záležitostí zväčša nie je nič príjemné. Ak chceme niečo zúradovať, často sa vynorí neodbytná predstava o behaní po kanceláriách, strate času a množstve stresov. Verte-neverte, ale záležitosti sa dajú vybaviť oveľa pohodlnejšie a rýchlejšie. Skúste aktívne využiť postupy a dostupné nástroje, ktoré ponúkajú elektronické služby štátu. Oplatí sa! V čase korony dvojnásobne.

Možnosti doručenia

Pravidelné doručovanie výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie na príslušný ÚPSVaR sa pre jej užívateľov stalo rutinnou záležitosťou, či už sa na miesto určenia dostavili osobne, alebo tam podpísaný originál poslali poštou. V čase mimoriadnej situácie, spôsobenej pandémiou COVID-19, sa možnosti doručenia tlačív rozšírili a začal sa akceptovať aj sken podpísaného výkazu, zaslaný e-mailom. Využívajúc túto formu však narážame na určité riziko – odosielateľ (užívateľ osobnej asistencie) nemá garanciu, že onen e-mail do schránky adresáta skutočne dorazí. Pre úplnú istotu je preto potrebné alebo si príjem výkazu overiť telefonicky, alebo si vyžiadať potvrdenie doručenky v poštovom klientovi.

Istota doručenia cez slovensko.sk

Ďalšiu možnosť, ako výkaz v čase mimoriadnej situácie doručiť elektronicky, ponúka Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Ak chceme služby na tomto portáli využívať, musíme splniť jednu podmienku, a to vlastniť občiansky preukaz s čipom (EID), kde sú nahraté príslušné šifrovacie a podpisové certifikáty. Vďaka nim odosielateľ svoje podanie autorizuje bezpečnostným osobným kódom (BOK) a kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) podľa sprievodných pokynov, uvedených k danému formuláru. Podanie cez ÚPVS je realizované správcom portálu – Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) a verifikované notifikáciou, ktorú správca portálu zasiela odosielateľovi, ako aj adresátovi.

Čo pod e-Goverment patrí a čo nie

Otázku o možnostiach a podmienkach elektronického doručovania výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie sme adresovali priamo Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v gescii ktorého zákon o e-Governmente a správa portálu slovensko.sk je. Z odpovede odboru komunikácie MIRRI citujeme:

„Vo všeobecnosti k možnosti zaslania výkazu v elektronickej podobe uvádzame, že základným právnym predpisom elektronickej komunikácie je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorého pôsobnosť sa vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu právomocí orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov.

Osobitným predpisom v prípade peňažného príspevku na osobnú asistenciu je zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, pričom konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Je teda možné konštatovať, že ide o výkon verejnej moci a na toto konanie sa zákon o e-Governmente vzťahuje.

Podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 447/2008 Z. z. sa peňažný príspevok na osobnú asistenciu považuje za peňažný príspevok na kompenzáciu.

Podľa § 43 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. „Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a nárok na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o jeho priznaní.“

Podľa § 55 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. „Konanie o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, konanie o preukaze a konanie o parkovacom preukaze sa začína na základe žiadosti fyzickej osoby alebo na základe žiadosti rodiča maloletého dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.“

Predmetnú žiadosť je možné považovať za elektronické podanie podľa zákona o e-Governmente, ktorý upravuje aj jeho autorizáciu.

K vami vymedzenému výkazu o odpracovaných hodinách uvádzame, že výkaz nie je „súčasťou“ výkonu verejnej moci, nakoľko fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím predkladá výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie až po tom, ako jej už bol právoplatným rozhodnutím priznaný peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Inak povedané, výkaz nie je súčasťou konania o priznaní peňažného príspevku, a preto na jeho predkladanie sa povinne nevzťahujú ustanovenia zákona o e-Governmente.

Je však potrebné uviesť, že zákon o e-Governmente sa môže použiť aj na iné právne vzťahy, ktoré nie sú výkonom verejnej moci, prípadne na tie, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.“

Jeden KEP nestačí

Ako je to teda s elektronickým odoslaním výkazu (vyhotoveného skenu), ak užívateľ osobnej asistencie aj osobný asistent vlastnia KEP?

„V prípade, že obe osoby autorizujúce výkaz disponujú KEPom, je výkaz možné odoslať prostredníctvom elektronickej schránky, ktorú by mal mať v súčasnosti zriadenú každý občan SR po dosiahnutí veku 18 rokov. Obe strany v tomto prípade podpíšu výkaz svojím KEP. Na stránke slovensko.sk bol zverejnený aj Návod na podpisovanie viacerými osobami, PDF, 473kB.“

Predstavme si, že KEP vlastní len jedna strana. Je prípustné zaslať prostredníctvom dátovej schránky sken, ktorý fyzicky podpíše jeden zúčastnený, a druhý, ktorý KEP vlastní, ho podpíše elektronicky?

„V tomto prípade je v prvom rade potrebné zodpovedať otázku, v akej forme dokument vyžaduje ÚPSVaR v súlade s osobitným predpisom, pričom máme na mysli jeho vyžadovanie v origináli alebo postačuje (osvedčená) kópia.

  • Ak ÚPSVaR vyžaduje originál, ten je možné s vlastnoručnými podpismi predložiť len v listinnej podobe, resp. v elektronickej podobe autorizovaný KEPom oboma stranami. V tomto prípade ide o rovnocenné originály dokumentu.
  • Ak ÚPSVaR postačuje osvedčená kópia, tú je možné zabezpečiť zaručenou konverziou upravenou v § 35 a nasl. zákona o e-Governmente. Ak teda ÚPSVaR vyžaduje predloženie výkazu aspoň v osvedčenej kópii, tak v prípade, že jedna osoba výkaz podpíše vlastnoručne, je potrebné ho zaručene konvertovať do elektronickej podoby, následne druhou stranou autorizovať KEPom a následne takýto dokument zaslať elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky.
    Na uvedený postup je možné aplikovať § 25 ods. 3 prvá veta zákona o e-Governmente, podľa ktorého „Prílohy k elektronickému podaniu sa pripájajú vždy ako samostatný elektronický dokument, pričom ak príloha existuje len v listinnej podobe a podľa osobitného predpisu sa vyžaduje jej predloženie aspoň v úradne osvedčenej kópii, pripojí sa k elektronickému podaniu ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou (§ 35 ods. 2).“
    Nakoľko však v praxi môže ísť o komplikovaný postup, odporúčame oboma stranami podpísať vlastnoručne, následne zabezpečiť transformáciu zaručenou konverziou do elektronickej podoby a následne odoslať elektronicky.
    Zaručenú konverziu vykonávajú oprávnené osoby vymedzené v § 35 ods. 3 zákona o e-Governmente – napr. advokát, notár, orgán verejnej moci, atď.
  • Ak ÚPSVaR postačuje „obyčajná“ kópia, postačuje doručiť sken dokumentu. Podotýkame, že zaslaním skenu dokumentu sa „v elektronickom svete“ rozumie len scan podpisu, nejde o kvalifikovaný elektronický podpis.“

Obyčajná kópia len počas mimoriadnej situácie

Za akých podmienok je teda možné elektronicky zasielať výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie? Stanovisko nám zaslal tlačový a komunikačný odbor Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny:

„Aktuálne, počas trvania mimoriadnej (krízovej) situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19, môžu klienti vo veci peňažných príspevkov na kompenzáciu vrátane peňažného príspevku na osobnú asistenciu zasielať podania príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aj elektronicky, bez zaručeného elektronického podpisu, a to prostredníctvom e-mailu, pričom doplnenie podania v listinnej podobe sa nevyžaduje. V prípade predloženia výkazu o počte hodín vykonanej osobnej asistencie týmto spôsobom je postačujúce e-mailom zaslať sken podpísaného výkazu. Analogicky, počas trvania mimoriadnej (krízovej) situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19, možno prostredníctvom ústredného portálu verejných služieb ľuďom www.slovensko.sk zaslať úradu „obyčajnú“ kópiu výkazu, teda jeho sken.“

Záverečné zhrnutie

„V prípade, ak by nebola vyhlásená mimoriadna (krízová) situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, v zmysle § 23 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol právoplatným rozhodnutím priznaný peňažný príspevok na osobnú asistenciu, povinná predložiť výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 16 za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca; Neplatí to, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol právoplatným rozhodnutím priznaný peňažný príspevok na osobnú asistenciu, nemôže v uvedenej lehote predložiť výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie zo závažných dôvodov. Príslušný orgán vyplatí peňažný príspevok na osobnú asistenciu najneskôr do 20 dní od predloženia výkazu.

Predložený výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie je nevyhnutným podkladom pre výplatu peňažného príspevku na osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, preto je potrebné príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny predložiť originál výkazu. Pritom nie je rozhodujúce, akým spôsobom je výkaz úradu doručený, či osobne, prostredníctvom poštovej prepravy, alebo prostredníctvom ústredného portálu verejných služieb ľuďom www.slovensko.sk.

Ak by nebola vyhlásená mimoriadna (krízová) situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, tak aj v prípade doručenia výkazu prostredníctvom ústredného portálu verejných služieb ľuďom www.slovensko.sk, je potrebné predložiť úradu originál dotknutého dokumentu, prípadne osvedčenú kópiu; „obyčajná“ kópia (sken dokumentu-výkazu) nie je postačujúca,“ uzatvára Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny.

Peter Halada