Európania so zdravotným postihnutím v Európskom parlamente

V Európskom parlamente v Bruseli sa 6. decembra stretlo viac ako 600 ľudí so zdravotným postihnutím, aby s európskymi lídrami spoločne viedli dialóg o svojich právach.

Štvrtý Európsky parlament ľudí so zdravotným postihnutím predstavuje významnú udalosť, ktorou sme si pripomenuli Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím ( 3. december) a 20. výročie založenia Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF).

EDF vzniklo v roku 1997 a jeho cieľom bolo zaručiť, aby sa rozhodnutia týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím prijímali s ich účasťou, aby sa aktívne zapájali do tvorby politík a rozhodovacích procesov. Stručne svoj cieľ vyjadrilo heslom „Nič o nás bez nás!“.

Míľnik v dialógu

Diskusie, ktoré sa na pôde Európskeho parlamentu uskutočnili, sa týkali predovšetkým práva osôb so zdravotným postihnutím voliťa ich účasti na politickom i verejnom živote. Zúčastnení sa tiež zamerali na Európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia a na to, aby sa Európska únia stala celosvetovým lídrom v oblasti inkluzívnehotrvalo udržateľného rozvoja.

Plenárne zasadnutie otvorili predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani a predseda EDF Yannis Vardakastanis.

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajanipovedal: „Náš záväzok zlepšiť život ľudí so zdravotným postihnutím vychádza z našich európskych hodnôt vrátane nášho nastavenia na slobodu, rovnosť a začlenenie jednotlivca do spoločnosti. Tieto hodnoty musíme pretaviť do konkrétnych činov a umožniť tak všetkým ľuďom žiť nezávislý život, uistiť ich, že naša spoločnosť podporuje všetkých.“

„Dnes ukazujeme občanom, že Európsky parlament k nim má blízko,“ povedal Predseda EDF Yannis Vardakastanis. Európsky parlament ľudí so zdravotným postihnutím podľa jeho slov predstavuje ďalší míľnik v dialógu medzi volenými predstaviteľmi EÚ a občanmi so zdravotným postihnutím.

„Európsky parlament patril počas celej existencie EDF k silným a iniciatívnym obhajcom práv ľudí so zdravotným postihnutím. Za posledné dve volebné obdobia presadzoval a chránil práva osôb so zdravotným postihnutím počas legislatívnych rokovaní o práve na rovnaký prístup k internetu, k doprave, o práve na nezávislý život, ako aj rokovaní o štrukturálnych fondoch – v súlade s ustanoveniami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,“ dodal Vardakastanis.

Úplná prístupnosť

Počas Európskeho parlamentu osôb so zdravotným postihnutím delegáti prijali Manifest o Európskych voľbách 2019 (jeho preklad nájdete v tomto vydaní nášho časopisu). Vyzvali v ňom európskych lídrov na zaručenie toho, aby boli nadchádzajúce európske voľby úplne prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím.

Právo voliť a byť volený je zakotvené v Dohovore OSN, ktorý ratifikovala EÚ aj všetky jej členské štáty okrem Írska. Ako však viackrát odznelo v príspevkoch na zasadnutí, v skutočnosti státisíce Európanov so zdravotným postihnutím nemôžu uplatňovať svoje základné právo. Ženy so zdravotným postihnutím, ľudia žijúci v inštitúciách a ľudia s mentálnym či psychosociálnym postihnutím majú ešte vyššie riziko vylúčenia.

Delegáti prijali aj uznesenie o budúcej Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia (preklad tohto materiálu tiež nájdete v aktuálnom vydaní Mostov inklúzie). Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím počas hodnotenia EÚ v roku 2015 odporučil EÚ „prijať stratégiu na implementáciu dohovoru s vyčleneným rozpočtom, časovým rámcom na implementáciu a monitorovacím mechanizmom“.

Uznesenie preto vyzýva lídrov EÚ, aby prijali Európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia 2020 – 2030, ktorá sa bude zaoberať všetkými ustanovenia mi dohovoru. Jej súčasťou by mal byť aj rok 2021 ako ďalší Európsky rok práv ľudí so zdravotným postihnutím.

Nenechať nikoho stranou

Účastníci podujatia diskutovali aj o cieľoch udržateľného rozvoja (SDGs) a o tom, prečo je dôležitá účasť ľudí so zdravotným postihnutím na ich implementácii. V piatich cieľoch sa zdravotné postihnutie uvádza priamo v cieli 4 o kvalitnom vzdelávaní, v cieli 8 o dôstojnej práci a ekonomickom raste, v cieli 10 o znížení nerovnosti, v cieli 11 o udržateľných mestách a komunitách a v cieli 17 o partnerstvách za ciele.

„Kľúčové je, aby EÚ implementovala ciele udržateľného rozvoja a aby splnila svoj záväzok nenechať nikoho stranou. Nesmie sa zabudnúť ani na jediného človeka so zdravotným postihnutím vrátane tých, ktorí sú ešte zraniteľnejší, ako ženy, deti a utečenci so zdravotným postihnutím,“ povedala podpredsedníčka EDF Ana Peláez Narváez.

Výzva pre Radu EÚ

Na záver delegáti prijali aj mimoriadne uznesenie o Európskom akte o prístupnosti (aj tento dokument preložený do slovenčiny nájdete v aktuálnom vydaní nášho časopisu).

Vyzývajú v ňom Radu EÚ na splnenie svojich záväzkov implementovať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a prijať na rokovaní Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, ktorá zasadala 7. decembra 2017, ambiciózny a predvídavý všeobecný prístup k Európskemu aktu o prístupnosti.

Počas troch rozpráv v rámci plenárneho zasadnutia mali možnosť vystúpiť s dvojminútovými príspevkami predstavitelia delegácií ľudí so zdravotným postihnutím so všetkých členských štátov EÚ.

Za Slovensko vystúpil predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR Branislav Mamojka (jeho príspevok si môžete prečítať v nasledujúcom článku). Príspevky ostatných delegátov uverejní EDF v blízkej budúcnosti, budeme vás informovať o tom, kde ich nájdete.

Slovenská delegácia

Členovia EDF úzko spolupracovali s poslancami so svojich krajín vrátane členov Medziskupiny Európskeho parlamentu pre zdravotné postihnutie (Disability Intergroup), aby zaručili, že 4. Európsky parlament ľudí so zdravotným postihnutím bude najviac inkluzívne a najrozmanitejšie podujatie ľudí so zdravotným postihnutím, aké sa na úrovni EÚ uskutočnilo.

Uskutočnil sa v období, ktoré je pre EÚ kľúčové – oslabuje sa dôvera Európanov v Európsky projekt. EDF a jeho členovia chcú vyslať európskym lídrom odkaz o Európe, v akej chcú žiť. O Európe ľudských práv a spoločenskej účasti všetkých jej občanov.

Podujatia sa zúčastnila aj 24-členná slovenská delegácia. Umožnili to podporou zo svojich návštevníckych programov Európskeho parlamentu poslankyne Jana Žitňanská (20 účastníkov) a Anna Záborská (2 účastníci), za čo im patrí veľká vďaka a uznanie.

Záznam zo 4. Európskeho parlamentu zdravotne postihnutých si môžete pozrieť na stránke EDF.

Základné informácie

  • Zatiaľ sa uskutočnili štyri parlamenty ľudí so zdravotným postihnutím – v rokoch 1993, 2003, 2012 a 2017.
  • Prvý zorganizovali ešte pred vznikom EDF z iniciatívy Európskej komisie v rámci programu HELIOS v čase, keď sa prijali Štandardné pravidlá OSN na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím. Druhý Európsky parlament osôb so zdravotným postihnutím zorganizovalo EDF v roku 2003 pri príležitosti ukončenia Medzinárodného roka osôb so zdravotným postihnutím a 10. výročia prijatia štandardných pravidiel OSN.
  • V tom období prebiehali rokovania o prijatí Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
  • Tretí parlament sa zameral na implementáciu dohovoru v období krízy, po jeho ratifikácii a tesne pred predložením prvej správy EÚ o pokroku pri jeho implementácii Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.
  • Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím bol prijatý 13. decembra 2006 Valným zhromaždením OSN. V súčasnosti dohovor ratifikovalo 173 krajín vrátane 27 členských štátov EÚ a opčný protokol ratifikovalo 92 krajín vrátane 22 členských krajín EÚ. EÚ ratifikovala dohovor 23. decembra 2010. Pokiaľ ide o opčný protokol, ratifikácia ju ešte len čaká.
  • V roku 2015 Výbor OSN hodnotil EÚ a jej pokrok pri implementácii, výsledkom boli odporúčania výboru, takzvané Záverečné odporúčania.

(red)

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani prednáša príhovor

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani: „Náš záväzok zlepšiť život ľudí so zdravotným postihnutím vychádza z našich európskych hodnôt“. FOTO – HALKA TYTYKALOVÁ

Výstava - 3 madaily z paraolympiády a pochodeň

Výzdoba predsália tematicky zameraná na paralympiádu. FOTO – HALKA TYTYKALOVÁ

Viac vo fotoreportáži zo zasadnutia v ďalšom texte v rubrike Témy čísla Mostov inklúzie.