Príhovor Branislava Mamojku na 4. Európskom parlamente osôb so zdravotným postihnutím

Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni,

Efektívny dialóg medzi reprezentatívnymi organizáciami osôb so zdravotným postihnutím a kompetentnými inštitúciami je dôležitý pre úspešnú implementáciu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, pre tvorbu Stratégie zdravotného postihnutia 2020 – 2030 a pre tvorbu európskej  a národnej legislatívy vrátane tej, ktorá má zaručiť uplatňovanie práva účasti osôb so zdravotným postihnutím na voľbách a ich prístupnosť.

Tento dialóg mal významný vplyv aj na výsledné znenie smernice EU 2016/2102 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií verejného sektora. Je to jedinečný nástroj na podporu inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím v oblasti informovanosti a kvalifikovaného rozhodovania, čo je špeciálne dôležité aj pre účasť na voľbách. Práve však v tomto smere má smernica zásadné nedostatky.

Smernica sa nevzťahuje na webové sídla kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov a to ani v ich častiach priamo súvisiacich s voľbami ako sú volebné programy a charakteristiky kandidátov.

Nevzťahuje sa na obsah webových sídiel a mobilných aplikácií „tretích strán,  ktorý nefinancoval ani nevytvoril subjekt verejného sektora a ani sa nenachádza pod jeho kontrolou“. Nevzťahuje sa tak ani na univerzity a súkromné školy, ktoré majú zásadný  vplyv na rozvoj schopností občanov pre zodpovednú účasť na voľbách. Dnes však prakticky už nie je možné študovať na týchto školách bez každodennej intenzívnej komunikácie prostredníctvom ich webových sídiel. Študenti sú tak diskriminovaní na základe svojho zdravotného postihnutia.

Prekvapujúce je, že smernica len „nabáda“ inštitúcie únie, aby smernicu rešpektovali, ako sa uvádza v  odseku (35) jej preambuly: „Hoci sa táto smernica nevzťahuje na webové sídla a mobilné aplikácie inštitúcií Únie, tieto inštitúcie sú nabádané, aby plnili požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici“. Informácie na nich zverejňované majú však zásadný vplyv na formovanie politického názoru občanov a „nabádanie“ nie je dostatočným spôsobom presadzovania ich prístupnosti.

Som presvedčený, že dôslednejšie využívanie dialógu medzi reprezentatívnymi organizáciami osôb so zdravotným postihnutím a kompetentnými inštitúciami mohlo zmierniť a možno aj odstrániť uvedené nedostatky. Preto vyzývam poslancov Európskeho parlamentu a kompetentné inštitúcie, aby vytvárali podmienky pre takýto dialóg a systematicky ho využívali ako prevenciu vzniku uvedených a podobných medzier a nedostatkov legislatívy.

Branislav Mamojka prednášajúci príhovor spolu so svojou asistentkou

Predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR Branislav Mamojka zasadnutí 4. Európskeho parlamentu osôb so zdravotným postihnutím v príhovore upozornil na niektoré nedostatky v prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií. FOTO – HALKA TYTYKALOVÁ