Manifest EDF o Európskych voľbách 2019

Prijatý 4. Európskym parlamentom osôb so zdravotným postihnutím Brusel, 6. december 2017

Úvod

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) v tomto roku oslavuje 20. výročie svojho založenia. Delegáti 4. Európskeho parlamentu osôb so zdravotným postihnutím, ktorí predstavujú európske hnutie v oblasti zdravotného postihnutia a ktorí sa stretli 6. decembra 2017 v Bruseli, prijali v súvislosti s kampaňou Európskych volieb 2019 tento manifest. V manifeste vyzývame na:

Úplne prístupné a inkluzívne európske voľby

Vyzývame politických predstaviteľov EÚ na zaručenie toho, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli uplatňovať svoje právo voliť a byť volený, okrem iného prostredníctvom nasledujúcich opatrení:

 • zaručiť osobám so zdravotným postihnutím právo voliť a byť volený tak, ako je to zakotvené v článku 29 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, v ktorom sa uvádza, že všetky osoby so zdravotným postihnutím bez ohľadu na druh a rozsah postihnutia sa môžu zúčastňovať na politickom a verejnom živote svojou účasťou vo voľbách ako voliči i kandidáti na rovnakom základe s ostatnými.
 • zmeniť súčasnú legislatívu v oblasti spôsobilosti na právne úkony tak, aby bola v súlade s článkom 12 dohovoru a Všeobecného komentára Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím č. 1.
 • zabezpečením prístupných volebných miestností a toho, aby boli volebné postupy (vrátane volieb na diaľku) prístupné a ľahko pochopiteľné pre všetky osoby so zdravotným postihnutím;
 • zabezpečiť, aby boli všetky volebné zariadenia a materiály, politické diskusie, programy politických strán a ich webové sídla prístupné a inkluzívne pre osoby so zdravotným postihnutím;
 • zaručiť, aby mohli všetky osoby so zdravotným postihnutím vrátane ľudí, ktorí žijú v inštitúciách, uplatniť svoje právo na účasť v nezávislých voľbách;
 • zaručiť zber a analýzu údajov o politickej účasti osôb so zdravotným postihnutím.

Komplexná Európska stratégia zdravotného postihnutia 2020 – 2030

Vyzývame politických predstaviteľov EÚ na prijatie takej Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia 2020 – 2030, ktorá:

 • bude v súlade so všetkými ustanoveniami dohovoru a vyčlení sa rozpočet na jeho implementáciu a na primerané financovanie monitorovacieho mechanizmu;
 • sa následne stane súčasťou Európskej stratégie 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a Európskeho piliera sociálnych práv;
 • bude v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a s Cieľmi udržateľného rozvoja;
 • bude vychádzať zo Záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre EÚ;
 • v oblasti implementácie a monitorovania stratégie sa bude týkať všetkých inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ.

Stratégia by sa mala stať hnacím motorom novej Agendy 2020 – 2030 práv osôb so zdravotným postihnutím. Mala by obsahovať informácie o roku 2021 ako o Európskom roku práv osôb so zdravotným postihnutím; v tomto roku si pripomenieme 10. výročie podpísania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zo strany EÚ.

Stratégia by sa mala sústrediť predovšetkým na začatie štruktúrovaného dialógu s osobami so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnymi organizáciami, pričom by na tento proces mal byť v rozpočte vyčlenený samostatný rozpočtový riadok. Umožní sa tak zmysluplné konzultovanie a účasť osôb so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnych organizácií vrátane žien, dievčat a chlapcov so zdravotným postihnutím v súlade s článkami 4.3. a 33.3. dohovoru.

Financovanie zo strany EÚ na zabezpečenie rovnakých príležitostí pre všetkých a nediskrimináciu

Vyzývame vedúcich predstaviteľov EÚ na:

 • zabezpečenie primeraného rozpočtu na kohéznu politiku v rámci budúceho viacročného finančného rámca;
 • zachovanie princípu partnerstva a kódexu správania pre partnerstvá vytvorené v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov;
 • zabezpečenie štruktúrovaného a zmysluplného zapojenia osôb so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnych organizácií do rokovaní o európskych fondoch a o budúcom rozpočte EÚ;
 • zachovanie všeobecných princípov rovnosti mužov a žien a nediskriminácie osôb so zdravotným postihnutím pri plánovaní a procese implementácie všetkých programov financovaných EÚ.

Európsky pilier sociálnych práv, ktorý zlepší životné podmienky osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín

Vyzývame vedúcich predstaviteľov EÚ a členských štátov na:

 • zabezpečenie štruktúrovanej účasti osôb so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnych organizácií na implementácii Európskeho piliera sociálnych práv a súvisiacich iniciatív. Súčasťou tohto procesu by malo byť aj alokovanie primeraných zdrojov na zabezpečenie prístupnosti a úplnej inklúzie osôb so zdravotným postihnutím;
 • stanovenie úrovne sociálnej ochrany na zaručenie toho, aby všetky osoby so zdravotným postihnutím a ich rodiny mali primeranú a dôstojnú životnú úroveň;
 • prijatie opatrení na začlenenie problematiky zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím do všetkých politík, programov a legislatívnych aktov zameraných na zvyšovanie úrovne zamestnanosti v EÚ. Právo na prácu by sa malo presadzovať na základe rovnakých príležitostí na trhu práce otvorenom, inkluzívnom a prístupnom pre osoby so zdravotným postihnutím v súlade s článkom 27 dohovoru;
 • zaručenie toho, aby mali všetky osoby so zdravotným postihnutím prístup k inkluzívnym pracovným miestam na otvorenom trhu práce za spravodlivú odmenu, s primeranými úpravami a s prístupom k účinnému systému sociálnej ochrany;
 • zabezpečenie toho, aby mohli všetky osoby so zdravotným postihnutím v rámci všeobecného systému vzdelávania uplatňovať svoje právo na inkluzívne vzdelávanie s personalizovanou podporou;
 • skoncovanie so segregáciou osôb so zdravotným postihnutím v inštitúciách. Okrem toho je potrebné zaručiť prijatie primeraných opatrení tak, aby sa proces prechodu z inštitúcií ku komunitnému bývaniu uskutočnil za plnej a účinnej účasti osôb so zdravotným postihnutím v komunite.

Prístupná Európa

Vyzývame politických lídrov EÚ na:

 • prijatie, implementáciu a presadzovanie Európskeho aktu o prístupnosti;
 • zabezpečenie toho, aby sa v EÚ a v spolupráci s partnerskými krajinami z celého sveta v plnej miere uplatňovala Marakéšska zmluva, a aby tak mali osoby so zrakovým postihnutím alebo s inou poruchou čítania prístup k rovnakým knihám, časopisom a iným materiálom na čítanie ako všetci ostatní;
 • upustenie od poskytovania hospodárskych kompenzácií za knihy v prístupných formátoch pre ľudí so zrakovým postihnutím alebo s inou poruchou čítania;
 • implementáciu a prijatie potrebných politík na zabezpečenie takých súčasných a budúcich výsledkov technického rozvoja, ktoré nenechajú nikoho bokom a budú navrhované pre všetkých tak, aby ich mohli používať a boli prínosné aj pre osoby so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými; na zlepšovanie kvality nezávislého života a na plnú účasť vo všetkých oblastiach života;
  • presadzovanie legislatívy EÚ v oblasti práv cestujúcich, ustanovení v oblasti prístupnosti na zaručenie toho, aby cestujúci so zdravotným postihnutím mohli využívať slobodu pohybu na rovnakom základe s ostatnými.

Európa ľudských práv

Vyzývame politických lídrov EÚ na:

 • prijímanie horizontálnej legislatívy v oblasti rovnakého zaobchádzania;
 • zaručenie toho, aby sa pri prijímaní všetkých legislatívnych opatrení v oblasti rodovej rovnosti zohľadňovali práva žien a dievčat so zdravotným postihnutím;
 • ratifikáciu a implementáciu Istanbulského dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu vrátane zákazu nútenej sterilizácie.

(red)