Uznesenie EDF o Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2020 – 2030 prijaté na 4. Európskom parlamente osôb so zdravotným postihnutím

Brusel, 6. december 2017

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) v tomto roku oslavuje 20. výročie svojho založenia. Delegáti 4. Európskeho parlamentu osôb so zdravotným postihnutím, ktorí sú predstaviteľmi európskeho hnutia zdravotného postihnutia, prijali 6. decembra v Bruseli v nadväznosti na súčasnú Európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020 toto uznesenie.

Európska únia rovnako ako 27 z jej 28 členských štátov ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. V článku 4 dohovoru sa uvádza, že zmluvné strany sa zaväzujú „prijať všetky príslušné legislatívne, správne a iné opatrenia na uplatňovanie práv uznávaných v tomto dohovore“.

EÚ dostala od Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím Záverečné odporúčania. Výbor OSN odporučil EÚ „prijať stratégiu na implementáciu dohovoru, vyčleniť rozpočet, časový rámec na implementáciu a monitorovací mechanizmus“.

Osoby so zdravotným postihnutím predstavujú 80 miliónov ľudí v Európe (16 % populácie). Podľa súčasných demografických trendov počet ľudí so zdravotným postihnutím vzrastie do roku 2020 na 120 miliónov. K osobám so zdravotným postihnutím, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, patria ženy, deti a mládež, matky s deťmi so zdravotným postihnutím, starší ľudia, ľudia, ktorí potrebujú intenzívnejšiu podporu, hluchoslepí ľudia, ľudia s psychosociálnym a mentálnym postihnutím, osoby s kognitívnymi poruchami, ľudia s viacnásobným postihnutím, bezdomovci, etnické menšiny a utečenci, LGBTI komunita, ľudia rozličného náboženského vyznania a viery – všetci, ktorí sa nezúčastňujú na spoločenskom živote na rovnakom základe.

Je potrebné prijať stratégiu, postavenú na výsledkoch súčasnej Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020, ktorá zaručí kontinuálnu a zosúladenú implementáciu dohovoru zo strany EÚ, ale aj zo strany členských štátov.

Vyzývame európskych vedúcich predstaviteľov na prijatie Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2020 – 2030, ktorá:

 • bude pokrývať všetky ustanovenia dohovoru, bude mať vyčlenený rozpočet, časový rámec na implementáciu a monitorovací mechanizmus;
 • bude súčasťou stratégie, ktorá bude nadväzovať na stratégiu s názvom Európa 2020: Stratégiana zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu;
 • bude v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a s Cieľmi udržateľného rozvoja;
 • bude založená na Záverečných odporúčaniach Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím;
 • do implementácie a monitorovania stratégie sa zapoja všetky inštitúcie, orgány a agentúry EÚ.

Stratégia by mala byť hybnou silou novej agendy práv v oblasti zdravotného postihnutia na roky 2020 – 2030 a jej súčasťou by mal byť aj rok 2021 ako ďalší Európsky rok práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorým by sme oslávili 10. výročie podpísania dohovoru Európskou úniou.

Vyzývame vedúcich predstaviteľov Európskej únie, aby do Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia začlenili nasledujúce opatrenia:

 1. ratifikácia Opčného protokolu k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého súčasťou sú postupy na posilnenie ochrany práv Európanov so zdravotným postihnutím;
 2. začatie štruktúrovaného dialógu s reprezentatívnymi organizáciami osôb so zdravotným postihnutím a ich rodinami, pričom by na tento proces mal byť v rozpočte vyčlenený samostatný rozpočtový riadok, s cieľom viesť zmysluplné konzultácie a zabezpečiť účasť osôb so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnych organizácií vrátane žien, dievčat a chlapcov so zdravotným postihnutím v súlade s článkami 4.3. a 33.3. dohovoru;
 3. zriadenie medziinštitucionálneho mechanizmu a vymenovanie kontaktných miest v každej európskej inštitúcii v súlade s článkom 33.1. dohovoru;
 4. monitorovanie uplatňovania usmernení na posúdenie vplyvu s cieľom revidovať existujúcu a novú legislatívu EÚ, politiky a programy financovania, aby sa tak zaručil súlad s dohovorom;
 5. preskúmanie vyhlásenia o právomociach s cieľom zistiť, či obsahuje všetky politické oblasti, v ktorých EÚ pripravuje legislatívu alebo prijíma nezáväzné opatrenia, a aktualizácia zoznamu nástrojov na začlenenie všetkých tých nástrojov, ktoré sú relevantné pre osoby so zdravotným postihnutím;
 6. riešenie prierezovej diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím, ktoré patria do nasledujúcich skupín: ženy, deti a mládež, matky s deťmi so zdravotným postihnutím, starší ľudia, ľudia, ktorí potrebujú intenzívnejšiu podporu, hluchoslepí ľudia, ľudia s psychosociálnym a mentálnym postihnutím, osoby s kognitívnymi poruchami, ľudia s viacnásobným postihnutím, bezdomovci, etnické menšiny a utečenci, LGBTI komunita, ľudia rozličného náboženského vyznania a viery a presadzovanie ich práv pri všetkých činnostiach súvisiacich so stratégiou;
 7. prijímanie opatrení o zákaze diskriminácie na základe zdravotného postihnutia vrátane viacnásobnej a prierezovej diskriminácie podporované primeranými mechanizmami presadzovania;
 8. vypracovanie komplexnej a prístupnej kampane na zvyšovanie povedomia o dohovore a boj proti predsudkom spojeným s ľuďmi so zdravotným postihnutím vrátane žien a dievčat, starších ľudí a predovšetkým osôb s psychosociálnym a mentálnym postihnutím;
 9. poskytovanie odborného vzdelávania v oblasti dohovoru a prístupu založenom na rešpektovaní ľudských práv, ako aj v oblasti prístupnosti zariadení, výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím pre všetkých zamestnancov EÚ a odborníkov, ktorí pracujú v EÚ;
 10. zohrávanie aktívnej úlohy pri implementácii a monitorovaní Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré sú inkluzívne z hľadiska zdravotného postihnutia;
 11. realizácia opatrení v oblastiach núdzových politík, ako napríklad situácia utečencov a migrantov so zdravotným postihnutím, spôsobilosť na právne úkony a podporované rozhodovanie, sloboda a bezpečnosť jednotlivca;
 12. presadzovanie nezávislého života a začleňovania do spoločnosti vrátane využívania eurofondov na financovanie rozvoja komunitných služieb;
 13. prijímanie legislatívy EÚ s cieľom dosiahnuť prístupnejšiu Európu vrátane prijatia Európskeho aktu o prístupnosti a zapracovanie prístupnosti ako nutnej podmienky všetkej legislatívy a programov financovaných zo strany EÚ. Zaručenie správnej implementácie a presadzovania relevantnej legislatívy v oblasti prístupnosti, ako je napríklad smernica o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora;
 14. posilnenie iniciatív na presadzovanie slobody pohybu osôb so zdravotným postihnutím vrátane práv cestujúcich, prenosnosti služieb a zavedenia stabilného európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím;
 15. splnenie záväzkov EÚ ako verejnej správy v súvislosti s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
 16. prijatie mechanizmov potrebných na zaručenie toho, aby boli inštitúcie, služby a iniciatívy zo strany EÚ prístupné osobám so zdravotným postihnutím a aby sa prístupnosť zaručovala na systematickom základe v súlade s prístupom univerzálneho navrhovania.