Mimoriadne uznesenie o Európskom akte o prístupnosti

Prijaté 4. Európskym parlamentom osôb so zdravotným postihnutím

Brusel, 6. decembra 2017

Vyzývame Radu Európskej únie na prijatie spoločného postupu

Zdôrazňujúc význam návrhu Európskeho aktu o prístupnosti (Smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb KOM/2015/0615 final – 2015/0278(COD)) pre hnutie osôb so zdravotným postihnutím;

Pripomínajúc, že v Európskej únii (EÚ) žije 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím a že prístupný vnútorný trh by bol prínosom nielen pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj pre ľudí s funkčnými obmedzeniami, reagujúc na demografické zmeny a berúc do úvahy potreby všetkých spotrebiteľov;

Domnievajúc sa, že predmetné otázky predstavujú zásadné priority pre osoby so zdravotným postihnutím v celej EÚ, ktoré musia neustále prekonávať výrazné bariéry pri prístupe k životnému prostrediu, zariadeniam, výrobkom a službám vrátane tých, ktoré sú priamo či nepriamo financované z verejných zdrojov a pre ktoré by bol silný a progresívny legislatívny akt, ktorý by ich chránil pred diskrimináciou a zaručil inkluzívny európsky vnútorný trh, mimoriadnym prínosom;

Uvedomujúc si, že EÚ podpísala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, že je povinná prijímať primerané legislatívne opatrenia na zaručenie práva na prístupnosť podľa článku 9 tohto dohovoru a že v akte sa nestanovujú žiadne nové povinnosti;

Domnievajúc sa, že Európsky parlament už prijal svoje stanovisko 14. septembra 2017 a že na čo najskoršie začatie trojstranných rokovaní je potrebné ešte konečné stanovisko Rady;

vyzývame Európske fórum zdravotného postihnutia Európsku úniu na splnenie svojich záväzkov implementovať v EÚ Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a na stretnutí Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľa (EPSCO), ktoré sa uskutoční 7. decembra 2017, prijať pri rokovaní o Európskom akte o prístupnosti ambiciózny a progresívny všeobecný postup.