Európsky akt o prístupnosti: Rada EÚ prijala stanovisko

Rada EÚ na stretnutí 7. decembra 2017 prijala spoločné stanovisko (tzv. všeobecné smerovanie) k návrhu Európskeho aktu o prístupnosti, legislatívneho aktu zameraného na prístupnosť tovarov a služieb.

Osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom svojej strešnej organizácie Európskeho fóra zdravotného postihnutia vyjadrujú svoju vďaku Európskej komisii a Estónskemu predsedníctvu EÚ za to, že sa im podarilo presadiť tento krok.

Dúfame, že nadchádzajúce Bulharské predsedníctvo si akt o prístupnosti ponechá medzi svojimi politickými prioritami.

Chýbajú dôležité ustanovenia

Text návrhu zákona je aj napriek tejto veľmi pozitívnej správe veľmi vzdialený od predstáv hnutia osôb so zdravotným postihnutím v Európe. Bolo z neho vynechaných niekoľko veľmi dôležitých prvkov, za ktoré sme bojovali počas rozhodovacieho procesu v Európskom parlamente i na úrovni národných vlád.

Neobsahuje napríklad veľmi dôležité ustanovenie o tom, že verejné orgány sú povinné pri kúpe výrobkov či služieb (verejné obstarávanie) za prostriedky EÚ (európske štrukturálne fondy) brať do úvahy požiadavky na prístupnosť týchto tovarov či služieb. Toto stanovisko je v rozpore s našou pozíciou, ako aj s pozíciou Európskeho parlamentu či priemyselného odvetvia, ktoré tiež podporuje začlenenie tohto ustanovenia do aktu.

V stanovisku Rady sa ďalej obmedzuje uplatňovanie aktu v prípade mikropodnikov. Rovnaká formulácia sa nachádza aj v pozícii Parlamentu. European Disability Forum (EDF) s touto výnimkou nesúhlasí, pretože mikropodniky sú pre osoby so zdravotným postihnutím dôležitými dodávateľmi tovarov a služieb a všeobecná výnimka bude mať negatívny vplyv na ich konkurencieschopnosť, ako aj na vnútorný trh ako celok.

Text sa ešte môže meniť

Prístupnosť zastavaného prostredia, za ktorú EDF viedlo úspešnú kampaň a podarilo sa mu presvedčiť Európsky parlament, aby toto ustanovenie zahrnul do svojej pozície, sa v stanovisku Rady nenachádza, bola opäť vypustená.

EDF však víta, že v súčasnej dobe sa môže začať trialóg, teda rokovania medzi inštitúciami EÚ – Radou, Parlamentom a Komisiou. Dúfame, že v priebehu budúceho roka sa dosiahne dohoda o Európskom akte o prístupnosti. V opačnom prípade by bol zákon zablokovaný.

Je dôležité mať na zreteli, že text aktu sa môže ešte stále do veľkej miery zmeniť a že stanovisko Rady nepredstavuje názor všetkých inštitúcií. Príklady iných zákonov, napríklad smernice o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora dokazujú, že aj počas trialógu ešte možno dosiahnuť výrazné zmeny.

Výzva inštitúciám

EDF spoločne so svojimi členmi bude aj v nadchádzajúcom období viesť intenzívnu kampaň za prijatie silnejšieho a ambicióznejšieho textu aktu o prístupnosti, ktorý bude predstavovať v životoch všetkých ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a všetkých ostatných občanov v Európe skutočnú zmenu.

EDF vyzýva všetky tri európske inštitúcie na dosiahnutie dohody o spoločnom texte, ktorý bude bližšie k potrebám a očakávaniam 80 miliónov Európanov so zdravotným postihnutím.

O ďalšom postupe v súvislosti s Európskym aktom o prístupnosti vás budeme priebežne informovať.

V tomto čísle nášho časopisu uverejňujeme aj mimoriadne uznesenie o Európskom akte o prístupnosti prijaté na 4. Európskom parlamente osôb so zdravotným postihnutím 6. decembra 2017 v Bruseli.

Účastníci protestu s transparentom Accessibility for all - Prístupnosť pre všetkých

Rada Európy prijala na stretnutí ministrov sociálnych vecí začiatkom decembra dlho očakávané oficiálne stanovisko – môžu sa začať rokovania vo veci prístupnosti tovaru a služieb. FOTO – WWW.EDF-FEPH.ORG