Postoj EDF k európskym fondom a politike súdržnosti po roku 2020

(Prinášame text, spracovaný podľa materiálov prezentovaných na rokovaní predsedníctva EDF v októbri 2017)

Koniec roku 2017 bol významný obdobím pre Európske štrukturálne a investičné fondy: národné autority podávali správy o doterajšom využívaní fondov vrátane aktivít na podporu práv osôb so zdravotným postihnutím. Európske inštitúcie i národné autority pracovali na budúcich pravidlách a diskutovali, koľko peňazí by EÚ mala investovať do politiky súdržnosti po roku 2020.

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) priebežne monitoruje dodržiavanie princípu partnerstva a ex-ante kondicionalít, komunikuje s Európskou komisiou o nezrovnalostiach i o svojich návrhoch, zúčastňuje sa na práci pracovných skupín zaoberajúcich sa fondami.

EDF sa chce zúčastňovať na diskusii o budúcnosti politiky súdržnosti s jasnými požiadavkami, založenými na priamej skúsenosti jej členov pri využívaní fondov. Zdôrazňuje pozitívne elementy, ktoré treba zachovať do budúcnosti, a volá po dôraznejších opatreniach na podporu práv osôb so zdravotným postihnutím.

Aby boli vytvorené seriózne podmienky na využívanie fondov EÚ na financovanie implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a na podporu práv týchto ľudí, v prípadoch, kedy nie sú národné zdroje postačujúce, EDF odporúča:

 1. Európska únia by nemala redukovať rozpočet na politiku súdržnosti vo viacročnom finančnom rámci.
 2. Zachovať ex-ante kondicionality: Všeobecná ex-ante kondicionalita týkajúca sa zdravotného postihnutia by mala byť formulovaná nanovo. Medzi nevyhnutné podmienky by mali byť zahrnuté aj tieto:

a)    certifikačný mechanizmus pre prístupnosť výstupov za účasti organizácií osôb so zdravotným postihnutím,

b)    zavedenie národnej legislatívy pre prístupnosť infraštruktúry a služieb (konvenčných i elektronických) v súlade s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím.

 1. Zachovať a rozvíjať princíp partnerstva a pravidlá uskutočňovania politiky partnerstva.
 2. Posilniť opatrenia technickej podpory organizácií osôb so zdravotným postihnutím.
 3. Zachovať všeobecný princíp rovnosti mužov a žien a nediskriminácie, vrátane toho, že počas prípravy a implementácie programov sa bude brať do úvahy prístupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím.
 4. Zachovať prístupnosť ako horizontálne opatrenie, definovaním prístupnosti v súlade s pripravovaným Európskym aktom o prístupnosti, ale bez obmedzovania použitia fondov len na oblasti, na ktoré sa bude Európsky akt o prístupnosti vzťahovať.
 5. Vo výročných správach povinne venovať pozornosť pokroku, ktorý sa dosiahol pri implementácii kritérií prístupnosti a princípu nediskriminácie. Špeciálne sa venovať prístupnosti informačno-komunikačných aktivít.
 6. Vypracovať zmysluplné kvalitatívne i kvantitatívne indikátory na monitorovanie použitia fondov.
 7. Pokračovať v podpore deinštitucionalizácie a preventívne pôsobiť proti použitiu fondov na segregačné služby.
 8. V prípadoch komunitne vedeného miestneho rozvoja (Community Led Local Development), teritoriálnych investícií a zdravotného postihnutia sa špeciálne zamerať na prístupnosť.
 9. Európska komisia by mala aktívne pôsobiť pri monitorovaní implementácie ex ante kondicionalít, opatrení so vzťahom k zdravotnému postihnutiu vrátane nediskriminácie, prístupnosti, a zapojenia organizácií osôb so zdravotným postihnutím.

Tieto požiadavky bude vhodné primerane uplatňovať aj na národných úrovniach pri príprave partnerských dohôd na roky 2021 – 2027.

(red)