Nový Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zasadol po prvý raz

Prvé zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (Ďalej len „Výbor“) v novom zložení sa uskutočnilo 30. novembra 2017.

Za jednotlivé skupiny organizácií osôb so zdravotným postihnutím sú členmi títo reprezentanti:

 • Iveta Mišová a Ľubica Vyberalová za organizácie osôb s mentálnym postihnutím,
 • Eva Madajová a Alžbeta Lukovičová za organizácie osôb s chronickými ochoreniami,
 • Ivan Štubňa a Marcela Barová za organizácie osôb s duševnými poruchami a poruchami správania,
 • Jaroslav Cehlárik a Katarína Kluková za organizácie osôb so sluchovým postihnutím,
 • Tibor Köböl a Marek Machata za organizácie osôb s telesným postihnutím,
 • Milan Měchura a Jozef Šimko za organizácie osôb so zrakovým postihnutím a
 • Branislav Mamojka za Národnú radu občanov so zdravotným postihnutím v SR.

Zasadnutie výboru viedol Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O núdzovej komunikácii

Výbor schválil zmeny v rokovacom poriadku výboru, ktoré sa týkajú spôsobu hlasovania pri korešpondenčnom rokovaní a termínov predkladania materiálov na rokovanie.

Výbor zvolil za svojho zástupcu vo Výbore pre výskum, výchovu a vzdelávanie k ľudským právam a rozvojové vzdelávanie Ivana Štubňu (OZ Život s autizmom), ktorý bude túto funkciu vykonávať po Ľubici Vyberalovej (Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím).

Výbor prerokoval informáciu o stave legislatívneho procesu a zmien, ktoré zavádza novela zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vo veci prístupnosti európskeho čísla tiesňového volania 112 pre osoby so sluchovým postihnutím.

Jaroslav Cehlárik, člen výboru, informoval o pripravovanej mobilnej aplikácii, ktorá ďalej rozšíri, zrýchli a zjednoduší núdzovú komunikáciu ľudí so sluchovým postihnutím.

Členovia výboru si vypočuli informáciu o projekte „Google Digitálna garáž/Pomáhame Slovensku rásť“ a prejavili záujem o vzdelávacie aktivity/školenia špecificky zamerané na rozvoj digitálnych zručností pre osoby so zdravotným postihnutím.

Agenda 2030

Výboru bola predložená informácia o príprave vecného zámeru reformy opatrovníctva v Slovenskej republike. Členky a členovia komory za mimovládne organizácie pozitívne hodnotili skutočnosť, že boli prizývaní do diskusie v pracovnej skupine rezortu spravodlivosti už v úvodnom štádiu prípravy vecného zámeru a potvrdili svoj záujem pokračovať v účasti na tomto procese.

Výbor vzal na vedomie informáciu o procese implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Členky a členovia komory za mimovládne organizácie pozitívne hodnotili dynamiku procesu implementácie Agendy 2030 na národnej úrovni a prejavili záujem zapojiť sa do avizovaného participatívneho procesu určenia národných priorít implementácie Agendy 2030.

Do tohto procesu sa môžu zapojiť najmä prostredníctvom aktivít Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Nové znenie hodnotiacich kritérií

Výbor sa oboznámil so znením návrhu Výzvy Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zasielanie návrhov na uzavretie partnerstva v rámci pripravovaného národného projektu „Podpora univerzálneho navrhovania“ a súvisiacimi Kritériami na hodnotenie splnenia odborných kritérií na uzavretie partnerstva.

Člen výboru Branislav Mamojka upozornil na skutočnosť, že navrhované hodnotiace kritériá neumožnia účasť mimovládnym organizáciám osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa už dnes zaoberajú prístupnosťou stavebného prostredia a územia a presadzovaním univerzálneho navrhovania.

Nakoľko tieto pripomienky si vyžadujú ďalšie posúdenie, bol na rokovaní dohodnutý harmonogram ďalšieho postupu rokovania medzi zástupcami komory NMO vo výbore a odborom pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (MPSVR SR). Jeho výsledkom bude nové znenie hodnotiacich kritérií.

Výbor sa oboznámil s informáciou z výskumu uskutočneného Inštitútom pre výskum práce a rodiny Vývoj sociálnej situácie osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín v kontexte plnenia opatrenia č. 4.17.1 Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.

A ďalšie témy…

 V bode Rôzne sa výbor venoval týmto témam:

 1. Výbor vzal na vedomie informáciu o vývoji rokovaní v Rade EÚ o návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb – Európsky akt o prístupnosti. Branislav Mamojka, predseda NROZP v SR, ocenil možnosť zástupcov osôb so zdravotným postihnutím zapojiť sa od začiatku do procesu prípravy tejto mimoriadne dôležitej smernice na európskej úrovni prostredníctvom Európskeho fóra zdravotného postihnutia a na národnej úrovni prostredníctvom členstva v pracovnej skupine pri MPSVR.V čase rokovania výboru už bolo známe stanovisko Európskeho parlamentu a pripravený návrh stanoviska na rokovanie Rady ministrov pre zamestnanosť a sociálne otázky (poznámka redakcie: Stanovisko bolo schválené 7. decembra). Tieto dokumenty by sa mali stať východiskom pre trialóg medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou, ktorý sa zrejme uskutoční v prvej polovici budúceho roku počas bulharského predsedníctva. Uvedené stanoviská nie sú identické a organizácie osôb so zdravotným postihnutím majú k nim viaceré výhrady. Na druhej strane oceňujú mnohé pozitívne návrhy v nich obsiahnuté. Ich porovnaniu, podrobnejšej analýze a možnostiam organizácií osôb so zdravotným postihnutím ovplyvňovať výsledky pokračujúceho procesu sa budeme venovať v ďalších číslach nášho časopisu.
 2. Výbor vzal na vedomie informáciu o spustení a harmonograme procesu hodnotenia plnenia Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 za obdobie rokov 2016 a 2017, ktoré má byť predložené na rokovanie vlády v septembri 2018.
 3. Výbor prerokoval podnet Kataríny Klukovej, členky výboru zastupujúcej skupinu osôb so sluchovým postihnutím, ktorých primárnou formou komunikácie je národný hovorený jazyk s využitím kompenzačných pomôcok. V podnete upozorňuje a žiada nápravu vo veci nedostupnosti novej verzie rečového procesora ku kochleárnym implantátom od firmy Med-EL a výšky nákladov spojených s bežnou prevádzkou rečových procesorov, ktoré pacient s voperovaným kochleárnym implantátom znáša v dôsledku potreby dennej výmeny batérií. Poukázala tiež na neprimerane dlhú, až 10-ročnú dobu na výmenu rečového procesora a žiada jej skrátenie na 5 až 7 rokov, čo je bežná doba v európskych krajinách. Podnetom sa budú spoločne zaoberať rezort zdravotníctva a rezort práce, sociálnych vecí a rodiny.
 4. Výbor rokoval o podnete Tibora Köböla, člena výboru zastupujúceho skupinu osôb s telesným postihnutím, ktorým navrhuje zmenu znenia aktuálne platných indikačných obmedzení pre úhradu elektrických vozíkov a polohovateľných postelí, ako aj náročnejších vozíkov pre osoby s ťažkým telesným postihnutím so špecifickými potrebami z verejného zdravotného poistenia. Podnet bude ďalej diskutovaný v koordinácii rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny a rezortu zdravotníctva.
 5. Na podnet Milana Měchuru, člena výboru zastupujúceho skupinu osôb so zrakovým postihnutím, vzal výbor na vedomie informáciu o činnosti pracovnej skupiny rezortu zdravotníctva pre zjednotenie posudkovej činnosti. Členovia a členky komory za mimovládne organizácie prejavili záujem zapojiť sa do činnosti uvedenej pracovnej skupiny a jej subkomisií. Výbor tiež prejavil záujem o zapojenie sa do legislatívneho procesu a o prerokovanie návrhu pripravovaného zákona o posudkovej činnosti na pôde výboru.
 6. Výbor prerokoval podnet Tibora Köböla vo veci úprav osobných motorových vozidiel pre osoby so zdravotným postihnutím, v ktorom namieta nejednotnosť postupu vecne príslušných orgánov, dlhé čakacie doby a vysokú cenu a potrebu jednotného usmernenia zo strany rezortu dopravy a výstavby. Vec bude koordinovaná z úrovne sekretariátu výboru, ktorý iniciuje osobné stretnutie dotknutých strán s cieľom návrhu riešenia.
 7. Výbor sa zaoberal podnetom Milana Měchuru a Ivety Mišovej, členov výboru, týkajúcim sa obmedzení realizovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa ustanovenia § 59 zákona o službách zamestnanosti (neposkytovanie náhrady mzdy za dovolenku pracovného asistenta) a pri poskytovaní príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránených dielni alebo chránených pracovísk ustanovenia § 60 zákona o službách zamestnanosti (neposkytovanie náhrady mzdy za dovolenku, PN a OČR zamestnanca so zdravotným postihnutím). Výbor vzal na vedomie informáciu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa ktorej úrady práce môžu vyplácať príspevok na náhradu mzdy za dovolenku pracovného asistenta, lebo náhrada mzdy je súčasťou ceny práce a v prípade pracovného asistenta sa poskytuje príspevok na cenu práce. V druhom prípade však nie je možné poskytovať príspevok na náhradu mzdy za dovolenku, PN a OČR, lebo podľa §60 sa poskytuje príspevok len na mzdové náklady, do ktorých uvedené náhrady nepatria. Problém je možné odstrániť len zmenou zákona o službách zamestnanosti. Coop Produkt Slovensko už predložil návrh na úpravu § 60 ods. 2 písm. f zákona o službách zamestnanosti v rámci legislatívneho procesu návrhu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. V prípade schválenia tohto návrhu sa za oprávnený náklad bude považovať celková cena práce zamestnanca so zdravotným postihnutím a príspevky na uvedené náhrady bude možné vyplácať.
 8. Branislav Mamojka požiadal výbor o podporu zásadnej pripomienky Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím, ktorú NROZP uplatnila v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií (LP/2017/734). Pripomienka požaduje zaradenie vysokých škôl a súkromných a cirkevných škôl medzi povinné osoby v zmysle uvedeného zákona, čím by im vznikla povinnosť zabezpečovať prístupnosť ich webových sídiel. V súčasnosti už prakticky nie je možné študovať bez každodennej interaktívnej komunikácie prostredníctvom webového sídla školy, a preto je jeho prístupnosť nevyhnutná pre samostatné štúdium študentov so zdravotným postihnutím. Výbor sa oboznámil s písomným stanoviskom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, v ktorom prisľúbil dopad návrhu analyzovať a požiadať o stanovisko aj ministerstvo školstva. V jeho stanovisku sa však aj uvádza: „Návrh zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy vychádza z legislatívneho zámeru, ktorý bol schválený vládou 18. mája 2016. V uvedenom zámere bol deklarovaný úmysel ponechať aktuálny rozsah povinných osôb, na ktoré sa zákon bude vzťahovať, nakoľko takto definovaný rozsah povinných osôb sa už za viac ako desaťročie osvedčil.“ S týmto konštatovaním nemôžeme súhlasiť lebo nedostatočná prístupnosť webových sídiel vysokých škôl je dlhodobým problémom a predmetom kritiky. Povinnosť zabezpečiť prístupnosť akademického prostredia dokonca ukladá zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Vysoké školy sú podľa uvedeného zákona § 100, ods.1) od 1. januára 2013 povinné vytvárať „všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon“. Definitívne stanovisko k uvedenej pripomienke zatiaľ nie je známe, lebo ešte stále prebieha proces vyhodnotenia MPK. (Poznámka redakcie: Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na zasadnutí 14. 12. 2017 svojim uznesením odporučila podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu podporiť pripomienku NROZP.)

(red)