Poznáme víťazov súťaže Zlatý erb 2017

Na kongrese ITAPA 15. novembra 2017 sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov už 14. ročníka súťaže samospráv Zlatý erb o najlepšie webové sídlo. Súťaž Zlatý Erb každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska. Hlavným cieľom súťaže Zlatý Erb je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie na zvyšovanie kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.

Ceny sa udeľujú v troch hlavných kategóriách: Najlepšia stránka obcí, Najlepšia stránka miest a mestských častí a Najlepšia stránka samosprávneho kraja. Vyhodnocuje sa aj najlepšia bezbariérová stránka a najlepšia elektronická služba samospráv. Môžu byť udelené ďalšie špeciálne ceny, ak porotu zaujme niektorá z hodnotených stránok alebo služieb.

V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 77 samospráv.

Ocenili najlepších

V kategórii obce zvíťazila stránka obce Jaslovské Bohunice. Na ďalších miestach sa umiestnili stránky obcí Nitrianske Pravno, Chrenovec-Brusno, Tmavá Hora a Ľubica.

Doteraz zvíťazili: štyrikrát Klátová Nová Ves, štyrikrát Tmavá Hora, dvakrát Chocholná Velčice, raz Jaslovské Bohunice, Ľubica, Krivosúd-Bodovka a Ražnany.

V kategórii mestá a mestské časti zvíťazila stránka mesta Bratislava. Na ďalších miestach sa umiestnili stránky miest Stará Turá, Nové Zámky, Lučenec a Martin.

Doteraz zvíťazili: deväťkrát Bratislava, dvakrát Martin a raz Banská Bystrica, Trenčín a Nitra.

V Kategórii samosprávne kraje zvíťazila stránka Prešovského samosprávneho kraja. Na ďalších miestach sa umiestnili stránky Trenčianskeho samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja.

Doteraz zvíťazili osemkrát Prešovský kraj, dvakrát Bratislavský kraj, raz Banskobystrický, Žilinský, Nitriansky a Košický kraj.

Hlavná a špeciálna cena

Hlavnú cenu súťaže GrandPrix eSlovensko získala stránka mesta Bratislavy, ktorá postupuje do medzinárodnej súťaže EuroCrest Award vyhlasovanej českým Združením Zlatý erb v spolupráci s Európskou komisiou.

Doteraz zvíťazili: osemkrát Bratislava, dvakrát Martin, Banská Bystrica, Dubnica, Nitra a Trenčín.

Cenu najlepšia bezbariérová stránka získal Prešovský samosprávny kraj. Na ďalšom mieste sa umiestnil Trenčiansky samosprávny kraj.

Doteraz zvíťazili: päťkrát Nová Dubnica, dvakrát Čadca, dvakrát Prešovský samosprávny kraj, Bratislava, Bratislava-Dúbravka, Ilava, Nitra a Trnava.

Čo sa hodnotí

V hlavných kategóriách hodnotí porota komplexnú kvalitu stránky podľa kritérií v oblastiach: reakcie na žiadosť o poskytnutie informácií; povinne zverejňované informácie; informácie v oblasti cestovného ruchu; ovládanie webu, navigácia, prehľadnosť a grafické spracovanie stránky; bezbariérová prístupnosť; pomocné služby; technická správnosť a dodržiavanie štandardov funkčnosti webových stránok.

Okrem zarátavania hodnotenia úrovne bezbariérovej prístupnosti webových sídiel v hlavných kategóriách súťaže je však prístupnosť hodnotená aj samostatne v súťaži o najlepšiu bezbariérovú webovú stránku, ktorú každoročne vyhodnocuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

Čo vlastne hodnotíme? Pri hodnotení webových stránok z hľadiska prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím sa zameriavame v prvom rade na mieru prístupnosti informácií, ktoré chce zriaďovateľ webového sídla používateľom sprostredkovať a na pomer prístupných a neprístupných informácií – akú informačnú hodnotu vie získať človek so zdravotným postihnutím v porovnaní s človekom bez zdravotného postihnutia.

Hodnotíme tiež možnosť samostatného ovládania a pohybu po jednotlivých častiach webového sídla a zrozumiteľnosť informácií, ktoré sú používateľovi sprostredkovávané.

Tieto základné pravidlá sa skladajú z množstva špecifických ukazovateľov, ktoré na webovom sídle testujeme, ako napr. alternatívne popisy obrázkov, dostatočný kontrast písma oproti pozadiu, zrozumiteľné odkazy, správne urobené formuláre, atď. Ide o vybrané povinné kritériá prístupnosti definované vo výnose ministerstva financií č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Na základe ohodnotenia týchto špecifických ukazovateľov stanovujeme celkovú bodovú hodnotu prístupnosti webového sídla, ktorá určuje jeho poradie v súťaži.

Prístupnosť sa zlepšuje

Do súťaže Zlatý erb sa hodnotením prístupnosti zapájame pravidelne od jej začiatku. Našim hlavným metodikom a hodnotiteľom prístupnosti špeciálne pre túto súťaž je Vojtech Regec.

Hodnotenie prístupnosti a celá súťaž Zlatý erb má pozitívny vplyv na vývoj prístupnosti webových sídiel samosprávy. Vývoj nie je priamočiary, občas dochádza k poklesu prístupnosti, najmä pri zavádzaní nových technológií, čo sa však obvykle časom opraví.

Z dlhodobého hľadiska môžeme konštatovať, že prístupnosť webových sídiel samosprávy sa skutočne systematicky zlepšuje. Podiel ÚNSS na tomto procese bol v tomto roku ocenený udelením Špeciálnej ceny pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie v slovenských samosprávach Branislavovi Mamojkovi, predsedovi ÚNSS.

Podrobné informácie o súťaži Zlatý erb, o podmienkach účasti, o kritériách hodnotenia a o histórii výsledkov nájdete na stránke www.zlatyerb.sk.

(red)

Printscreen webstránky Prešovského samosprávneho kraja

Jedným z kritérií hodnotenia v hlavných kategóriách súťaže je úroveň prístupnosti webových sídiel. Prístupnosť je však hodnotená aj samostatne v súťaži o najlepšiu bezbariérovú webovú stránku. V tomto roku získal cenu najlepšia bezbariérová stránka Prešovský samosprávny kraj. FOTO – PRINTSCREEN WEBU