Európsky akt o prístupnosti – stále nie sme spokojní

V predchádzajúcom vydaní Mostov inklúzie sme uverejnili správu o rokovaní Rady EÚ o Európskom akte o prístupnosti a uverejnili sme preklad mimoriadneho uznesenia, ktoré predstavitelia európskych organizácií osôb so zdravotným postihnutím prijali na 4. Európskom parlamente osôb so zdravotným postihnutím.

V tomto vydaní prinášame zosumarizované stanovisko Európskeho fóra zdravotného postihnutia k textu aktu prijatému v rámci rokovaní Rady EÚ.

Trialóg môže začať

EDF uskutočnilo intenzívnu kampaň s cieľom zmeniť stanovisko Rady i Európskeho parlamentu a v krátkej dobe prijať nové stanoviská oboch inštitúcií, a urýchliť tak legislatívny proces. V súčasnom období môžeme s radosťou konštatovať, že konečne môžu začať trojstranné rokovania medzi inštitúciami EÚ, takzvaný trialóg, ktoré pre nás predstavujú ďalší krok smerom k prijatiu aktu o prístupnosti.

Stanovisko rady má však dosť nedostatkov, ktoré do značnej miery zmenšia dopad aktu. Odstránilo sa niekoľko kľúčových ustanovení a riskuje sa, že akt ako celok nebude dostatočne účinný.

Základné výhrady voči stanovisku Rady EÚ

Verejné obstarávanie: Jedným z najväčších nedostatkov stanoviska Rady je odstránenie odkazu na „ďalšie akty Únie“, teda na smernicu o verejnom obstarávaní, európske štrukturálne fondy a transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T).

Zastavané prostredie: EDF s ľútosťou konštatuje, že boli odstránené všetky ustanovenia, ktoré sa týkali prístupnosti zastavaného prostredia, aj napriek tomu, že predstavuje kľúčový predpoklad prístupnosti tovarov a služieb. Ide o mimoriadne nekoherentný prístup, v rámci ktorého sa vyžaduje na jednej strane napríklad prístupný bankomat, na druhej strane však budova, v ktorej sa nachádza banka, môže byť neprístupná.

Mikropodniky: EDF s ľútosťou konštatuje, že sa zaručila všeobecná výnimka pre všetky podniky, ktoré majú menej ako desať zamestnancov. Znamená to, že ich výrobky, alebo služby, ktoré poskytujú, nemusia byť prístupné. Ak danú výnimku využívajú, nemusia o tom informovať ani príslušné orgány.

Služby v oblasti dopravy: sa značne zúžili len na niektoré časti služieb (napríklad websídla, mobilné aplikácie, elektronické lístky a podobne, netýkajú sa však prístupnosti dopravných prostriedkov či staníc); obmedzili sa i pokiaľ ide o definície, použili sa definície z predpisov o právach cestujúcich, čo znamená, že mestská doprava (metro, električky, mestské autobusy, mestské železnice a pod.), ako aj isté druhy miestnych a regionálnych železničných služieb boli z aktu úplne vylúčené.

Samoobslužné terminály: V texte Rady sa nachádzajú tri zásadné zhoršenia: 1. obmedzenie rozsahu len na samoobslužné terminály súvisiace so službami pokrytými Európskym aktom o prístupnosti. 2. medzera v článku 12, v ktorom sa umožňuje hospodárskemu subjektu ponechať neprístupné terminály v prípade, že je medzi nimi jeden či niekoľko prístupných terminálov. 3. veľmi dlhé prechodné obdobie v dĺžke až 20 rokov nemožno odôvodniť z hospodárskeho či praktického hľadiska a rovnako spomaľuje celý proces.

Audiovizuálne a mediálne služby (AVMS): S ľútosťou konštatujeme, že audiovizuálne a mediálne služby boli z rozsahu smernice úplne odstránené, čo znamená, že štáty EÚ nebudú mať zosúladený prístup k sprístupňovaniu televíznych programov a audiovizuálneho obsahu. Znamená to, že osoby so zdravotným postihnutím budú mať nejednotne sprístupnené filmy, seriály, dokumenty a podobne, v závislosti od krajiny a poskytovateľa vysielania. Dôvodom budú chýbajúce požiadavky na prístupnosť služieb, ako sú titulky pre nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí či audiokomentár.

Elektronické komunikačné siete a pohotovostné služby: Aj napriek tomu, že v stanovisku Rady sa zaručujú prístupné elektronické komunikačné siete a pohotovostné služby, pohotovostné služby sú nereálne bez potrebných požiadaviek na špeciálne pohotovostné centrá, takzvané strediská tiesňového volania.

EDF naliehavo žiada spoluzákonodarcov (Parlament a Komisiu), aby počas nadchádzajúceho trialógu došlo k náprave vyššie uvedených bodov.

Na stránke Európskeho fóra zdravotného postihnutia je k dispozícii celá analýza textu prijatého Radou EÚ. O ďalšom vývoji rokovaní Európskeho aktu o prístupnosti vás budeme informovať v budúcich číslach nášho časopisu.

(red)