Európsky parlament v apríli schválil nové pravidlá ochrany osobných údajov

Reforma v tejto oblasti  bola  už  potrebná. Smernica  č.  95/46/ES, ktorá bola prijatá v októbri  1995  už nezodpovedala súčasnému vývoju v oblasti informačných technológií.

Ako sa uvádza v samotnom  všeobecnom nariadení o ochrane údajov: „Rýchly technologický rozvoj a globalizácia so sebou priniesli nové výzvy v oblasti ochrany osobných údajov. Rozsah získavania a zdieľania  osobných údajov sa výrazne zväčšil. Technológia umožňuje súkromným spoločnostiam a orgánom verejnej moci pri výkone ich činností využívať osobné údaje v doteraz bezprecedentnom rozsahu. Fyzické osoby stále viac zverejňujú svoje osobné údaje, a to aj v globálnom meradle. Technológia transformovala hospodársky aj spoločenský život a mala by ďalej uľahčovať voľný tok osobných údajov v rámci Únie a prenos do tretích krajín a medzinárodným organizáciám a súčasne zaručiť vysokú úroveň ochrany osobných údajov.“

Súčasťou nového nariadenia sú okrem iného aj   ustanovenia, ktoré upravujú :

  • Zásady spracúvania osobných údajov
  • Podmienky vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných  údajov
  • Právo na opravu  nesprávnych osobných údajov
  • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
  • Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
  • Zodpovednosť prevádzkovateľa
  • Podmienky ukladania správnych pokút
  • Právo na náhradu škody
  • Zriadenie a fungovanie Európskeho  výboru pre ochranu údajov.

Široká verejnosť očakávala najmä zadefinovanie práva na vymazanie (právo „na zabudnutie“).

V úvodnej časti nariadenia sa uvádza, že toto právo  je relevantné najmä v situácii, v ktorej dotknutá osoba dala súhlas ako dieťa, a  nebola si  plne vedomá rizík spojených so spracúvaním, a neskôr chce takéto osobné údaje odstrániť, najmä z internetu. Dotknutá osoba by mala mať možnosť uplatniť uvedené právo bez ohľadu na skutočnosť, že už nie je dieťa.

Aby sa posilnilo „právo na zabudnutie“ v online prostredí, rozširuje sa právo na vymazanie aj tým, aby prevádzkovateľ, ktorý osobné údaje zverejnil, bol povinný informovať prevádzkovateľov, ktorí takéto osobné údaje spracúvajú o vymazaní všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo kópií či replík týchto osobných údajov. Pritom by mal uvedený prevádzkovateľ prijať primerané kroky, so zohľadnením dostupnej technológie a prostriedkov, ktoré má prevádzkovateľ k dispozícii, vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje  o žiadosti dotknutej osoby.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov  sa zrušuje s účinnosťou od 25. mája 2018.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a uplatňuje sa od 25.mája 2018.

Spracovala

Ingrid Tomešová

Použité zdroje: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)