Európsky parlament uľahčil cezhraničné uznávanie verejných listín v EÚ

Európsky parlament schválil legislatívne zmeny, ktoré zjednodušia preukazovanie pravosti verejných listín, akými sú rodný či sobášny list, v iných členských štátoch a uľahčia tak voľný pohyb osôb v rámci EÚ. Nová právna úprava  sa zavádza s cieľom odbúrať nevyhnutnosť prekladov viacjazyčných formulárov.

„Viac ako 14 miliónov občanov EÚ žije v inom členskom štáte, než je ich domovská krajina. Aby sa mohli zosobášiť alebo preukázať čistý register trestov, musia prejsť únavnými procedúrami,“ uviedla spravodajkyňa Mady Delvaux počas plenárnej rozpravy.

Nová legislatíva odstráni administratívne formality, akými sú predkladanie takzvaného vyššieho overenia verejných listín či takzvaných apostilov, pri verejných listinách, ktoré potvrdzujú osobný stav, rodičovstvo či štátnu príslušnosť. Poslanci a ministri sa dohodli na rozšírení pôsobnosti nariadenia tak, aby sa týkalo aj listín potvrdzujúcich spôsobilosť uzavrieť manželstvo alebo registrované partnerstvo. Medzi listiny, ktoré budú akceptované v inom členskom štáte bez vyššieho overenia, budú patriť aj potvrdenia o absencii trestného záznamu danej osoby (výpis alebo odpis z registra trestov).

Nové pravidlá sa týkajú aj listín, ktoré musia občania žijúci v inom členskom štáte predložiť za predpokladu, že sa v danom štáte chcú zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu alebo miestnych samospráv, či už ako voliči alebo kandidáti.

Nariadenie so zámerom odbúrať nevyhnutnosť doloženia overených prekladov niektorých verejných listín a ušetriť tak občanom čas a peniaze zavádza nové úniové viacjazyčné formuláre. Tie sa budú pripájať k samotným vnútroštátnym dokumentom týkajúcim sa narodenia, skutočnosti, že daná osoba je nažive, úmrtia, manželstva a registrovaného partnerstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo či registrované partnerstvo a rodinného stavu či partnerského statusu), bydliska a pobytu a absencie trestného záznamu.

Poslanci v snahe zaistiť informovanosť občanov o jednoduchších postupoch a nových viacjazyčných formulároch presadili v texte nového nariadenia ustanovenie, ktoré ukladá Európskej komisii a členským štátom povinnosť oboznámiť verejnosť o nových pravidlách prostredníctvom webových stránok orgánov členských štátov a Európskeho portálu elektronickej justície.

Parlament tiež v rámci vyjednávaní o konečnom texte nariadenia presadil, aby sa po dvoch rokoch od nadobudnutia účinnosti nových predpisov zvážilo ich rozšírenie na verejné listiny týkajúce sa právneho postavenia a zastupovania spoločnosti, diplomy, osvedčenia a iné doklady o dosiahnutej formálnej kvalifikácii a verejné listiny osvedčujúce úradne uznané zdravotné postihnutie. Hodnotiaca správa, ktorú pri tejto príležitosti vypracuje Európska komisia, sa tiež zameria na možnosť rozšírenia viacjazyčných formulárov na ďalšie listiny.

Nariadenie účinnosť nadobudne postupne, pričom plne aplikovateľné bude od roku 2019.

-red-

Zdroj: Parlament uľahčil cezhraničné uznávanie verejných listín v EÚ, formát PDF, 144kB