Legislatívne aktivity vlády SR v roku 2016

Do plánu legislatívnych úloh vlády SR na zostávajúcu časť roka 2016 bolo zaradených i niekoľko návrhov zmien a doplnení zákonov (noviel zákonov), ktoré sú zaujímavé i pre občanov so zdravotným postihnutím alebo pre organizácie zastupujúce ich záujmy.

Podľa zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov v záujme informovania verejnosti a ústredných orgánov štátnej správy je predkladateľ povinný zverejniť o pripravovaných návrhoch právnych predpisov ešte pred spustením tvorby návrhu právneho predpisu na portáli slov-lex.sk predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu právneho predpisu. Ktokoľvek sa môže k tomuto pripravovanému návrhu vyjadriť, najmä z hľadiska jeho potreby, opodstatnenosti, účelnosti, prípadne uplatniť podnety na novú právnu úpravu a novelizáciu nad rámec téz  a cieľov obsiahnutých v predbežnej informácii.

K viacerým plánovaným právnym predpisom už príslušné ministerstvo zverejnilo predbežnú informáciu o príprave návrhu. Za informáciou uvádzam pripomienky pokiaľ NROZP k pripravovanému predpisu pripomienky a námety uplatnili. Ešte doplním, že predbežná informácia nenahrádza medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré bude prebiehať ako bolo doposiaľ zvykom.

Novela zákona č. 461/2003 Z.z.o sociálnom poistení

Dôvodom je úprava valorizácie dôchodkov pre rok 2017. Predmetom predkladaného návrhu zákona bude v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky úprava valorizácie dôchodkových dávok a úrazovej renty s určením minimálnej miery ich zvyšovania.

Účelom navrhovanej právnej úpravy bude zabezpečiť poberateľom dôchodkových dávok a úrazovej renty v roku 2017 zvýšenie ich dávky v istej minimálnej výške, ak by valorizačné percento zvýšenia dôchodkových dávok a úrazovej renty podľa podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení bolo v dôsledku vplyvu makroekonomického vývoja len na veľmi nízkej úrovni. V návrhu zákona sa plánuje zohľadniť zachovanie princípu solidarity v prospech nízkopríjmových poberateľov dôchodkov.

MPSVaR sme zaslali dve zásadné pripomienky:

  1. Navrhli sme, aby sa navrhnutý mechanizmus minimálneho zvýšenia dôchodkových dávok netýkal len roku 2017, ale ktoréhokoľvek nasledujúceho roku , v ktorom  budú splnené podmienky pre tento spôsob valorizácie dôchodkových dávok.
  2. Do novelizácie zákona sme požiadali doplniť možnosť platenia si dobrovoľného poistného osobitne na nemocenské poistenie a osobitne poistného na poistenie v nezamestnanosti pre vykonávateľov osobnej asistencie (osobných asistentov), ktorí vykonávajú osobnú asistenciu osobám s ŤZP podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v prípade, že príjem osobných asistentov z osobnej asistencie je ich jediný zdroj príjmu a osobnú asistenciu vykonávajú minimálne v rozsahu 140 hodín mesačne.

Novela zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku

Dôvodom je úprava sumy vianočného príspevku za rok 2016. Predmetom predkladaného návrhu bude poskytnúť aj v roku 2016 jednorazové zvýšenie            sumy vianočného príspevku tým poberateľom vianočného príspevku, ktorých    dôchodky, resp. sumy viacerých dôchodkov sú maximálne do výšky 2 násobku sumy životného minima.

Vláda Slovenskej republiky vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2016-2020 deklarovala svoju snahu zameriavať pozornosť na poberateľov nízkych dôchodkov a napomáhať pri zlepšovaní ich životnej situácie. V súlade s uvedeným sa navrhuje aj v  roku 2016 jednorazové zvýšenie vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku o sumu 12,74 eura.

Novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení

Dôvodom je úprava možnosti programového výberu v II. dôchodkovom pilieri. Predmetom predkladanej novely bude v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky úprava podmienok vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia programovým výberom. Účelom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť väčšiemu počtu sporiteľov vybrať si ich nasporené prostriedky prostredníctvom dôchodku poberaného programovým výberom, čím sa im umožní slobodne sa rozhodovať o tom, ako so svojimi úsporami naložia.

Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Cieľom návrhu novely zákona bude v súlade so  záväzkom  z programového vyhlásenia vlády SR v rámci sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi  novo  ustanoviť službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, a službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života  terénnou formou sociálnej služby alebo ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo vysokej škole. 

Novela zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Dôvodom je zvýšenie výšky príspevku na opatrovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Cieľom návrhu novely zákona  bude v súlade so  záväzkom  z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 zmena výšok peňažného príspevku na opatrovanie poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie v  produktívnom veku. Pre túto skupinu poberateľov peňažného príspevku  sa navrhuje zvýšiť základnú výšku peňažného príspevku na opatrovanie, ako aj zvýšiť ochranu zostatku  príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Cieľom návrhu novely je zároveň upraviť platenie poistného štátom na dôchodkové poistenie za fyzické osoby v produktívnom veku, ktoré nevykonávajú inú zárobkovú činnosť a nepoberajú dôchodok tak, aby ich dôchodkové poistenie v zásade rešpektovalo rozsah potreby starostlivosti o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ostatné navrhované zmeny majú za cieľ precizovanie oblastí, ktoré sa týkajú  úpravy okruhu účastníkov právnych vzťahov v kontexte práva EÚ, oblasti posudzovania a zisťovania príjmu a majetku, oblasti ochrany osobných údajov a vodenia psov so špeciálnym výcvikom.

K tomuto návrhu pripomienky a námety v čase písania tejto informácie nie sú ešte spracované.

Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Cieľom novely zákona bude zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov a možnosti objednania pacienta na vyšetrenie na konkrétny čas za zákonom stanovenú úhradu v osobitne vymedzenom čase v rámci ordinačných hodín.

Novela zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Dôvodom predloženia návrhu zákona je potreba optimalizovať výšku úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska za účelom zabezpečenia dlhodobého financovania základných úloh a povinností vysielateľa verejnej služby v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania vrátane rozšírenia ponuky programových služieb o novú programovú službu. Návrh zákona predpokladá zriadenie Komisie pre hodnotenie financovania verejnoprávneho vysielania, ktorá bude nezávislým poradným orgánom pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. Pôsobnosť tejto komisie bude zahŕňať najmä vypracovanie správy o finančnej situácii Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá obsahuje aj stanovisko k skutočnosti, či je vzhľadom na finančnú situáciu Rozhlasu a televízie Slovenska potrebné meniť výšku sadzby úhrady, a ktorú bude predkladať ministrovi kultúry. Na základe správy Komisie pre hodnotenie financovania verejnoprávneho vysielania ustanoví Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sadzbu úhrady vo vyhláške.

Z uvedených návrhov ide o jediný, u ktorého už prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie. NROZP požiadala o rozšírenie oslobodenia od platenia úhrady za služby RTVS o agentúry domácej ošetrovateľskej služby a o neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby ambulantnou a terénnou formou. 

Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Prijatie zákonnej úpravy je potrebné na účely zabezpečenia plnenia úloh Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri poskytovaní dotácií v oblasti ľudských práv po prechode tejto kompetencie z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

NROZP navrhla, aby sa upustilo od podmienky predkladať žiadosti o dotáciu na rokovanie hodnotiacej komisie bez identifikácie žiadateľa. Ďalšími predloženými požiadavkami bolo z okruhu podporovaných aktivít vypustiť podporu kultúrnych aktivít a nezaradiť do zákona ustanovenie, podľa ktorého nemožno poskytnúť dotáciu na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných      vyrovnaní.

Milan Měchura