Od 1. januára 2017 sa bude predlžovať dôchodkový vek

Sociálna poisťovňa informuje, že od 1. januára 2017 sa dôchodkový vek určuje s prihliadnutím na priemernú strednú dĺžku života.

Vek odchodu do dôchodku sa bude predlžovať postupne o určený počet dní, ktorý sa stanoví každoročne, v závislosti od dynamiky vývinu priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Počet dní, o ktorý sa dôchodkový vek predĺži, určí opatrením Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Prvýkrát bude opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. októbra 2016.

Dôchodkový vek sa bude postupne predlžovať poistencom narodeným po 31. decembri 1954. Uvedené však neplatí všeobecne – zákon stanovuje výnimky. Predlžovanie dôchodkového veku sa nebude týkať:

  • poistencov narodených do 31. decembra 1954,
  • žien narodených do 31. decembra 1961, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí a
  • poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie funkcií.

Podľa návrhu príslušného opatrenia MPSVaR SR sa bude dôchodkový vek v roku 2017 predlžovať o 76 dní, dôchodkový vek bude 62 rokov a 76 dní.

– red –