Zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

6. júna sa uskutočnilo zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Zasadnutiu predsedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vo svojom úvodnom príhovore informoval o zámere vyhlásiť na jeseň tohto roku výzvu na voľbu reprezentantov organizácií osôb so zdravotným postihnutím za členov Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.

Po kontrole uznesení Výbor prediskutoval a zobral na vedomie informáciu o Úrade komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a zaoberal sa informáciou MPSVR o príprave správy o plnení opatrení a návrhov na aktualizáciu Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím.

Výbor sa tiež zaoberal Záverečnými odporúčaniami Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v nadväznosti na obhajobu Východiskovej správy SR k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Odporučil Hlavnému kontaktnému miestu pre problematiku vykonávania Dohovoru zapracovať implementáciu jednotlivých záverečných odporúčaní do Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, tiež odporučil do procesu implementácie záverečných odporúčaní zapojiť organizácie osôb so zdravotným postihnutím a pravidelne informovať Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím o plnení jednotlivých záverečných odporúčaní.

Účastníci zasadnutia sedia za stolom a počúvajú účastníčku zasadnutia, ktorá stojí s mikrofónom pred prezentáciou
Záber zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

Na programe bola aj informácia o procese prípravy návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb – Európsky akt o prístupnosti. Výbor odporučil Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR presadzovať kritériá prístupnosti výrobkov a služieb, ktoré podporujú maximálnu inklúziu osôb so zdravotným postihnutím a požiadal Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pravidelne informovať Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím o stave prípravy Európskeho aktu o prístupnosti. K tomuto návrhu vypracovala svoje stanovisko aj NROZP v SR. Pozornosť sa venovala aj stavu prípravy návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií inštitúcií verejného sektora.

Bola prednesená informácia o konferencii Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím – pretavenie odporúčaní do činov a o zasadnutí predsedníctva Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Organizácii tohto podujatia sa budeme podrobne venovať v tomto aj v nasledujúcich číslach nášho časopisu.

Diskutované boli zmeny pravidiel účasti verejnosti a mimovládnych organizácií na legislatívnom procese v nadväznosti na nové Legislatívne pravidlá vlády SR, ako je inštitút predbežnej informácie a využiteľnosť portálu www.slov-lex.sk. K tejto problematike sa vrátime v samostatnom článku.

Bola prednesená predbežná informácia o pripravovanom návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR v nadväznosti na presun agendy poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na Ministerstvo spravodlivosti SR.

-red-

Foto: archív redakcie