Lepší prístup ľudí so zdravotným postihnutím k webovým sídlam a internetovým službám

Vyjednávači Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa dohodli na prvých pravidlách platných pre celú EÚ, ktoré umožnia lepší prístup k webovým sídlam a mobilným aplikáciám orgánov verejného sektora najmä nevidiacim, slabozrakým, nepočujúcim a nedoslýchavým ľuďom. Internet sa stal základným spôsobom poskytovania informácií a služieb, ako aj prístupu k nim. Preto je v súčasnosti  dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zabezpečiť, aby sa každý mohol dostať k webovým stránkam a mobilným aplikáciám, aby pochopil ich obsah a dokázal s nimi správne pracovať.

Spoločná koncepcia zabezpečenia prístupnosti webových stránok prispeje k tomu, aby sa všetci Európania podieľali na inkluzívnej digitálnej spoločnosti a využívali výhody, ktoré im ponúka jednotný digitálny trh. Už v roku 2012 predložila Európska komisia návrh smernice o prístupnosti webových sídiel verejných inštitúcií.

Návrh sme uvítali, ale mali sme vážne výhrady voči jeho obsahu. Obsahoval napríklad množstvo výnimiek; nevyžadoval prístupnosť webových aplikácií, ktoré sú dnes už nenahraditeľným nástrojom na komunikáciu s verejnou správou; nevyžadoval prístupnosť intranetu, ktorá je potrebná pre zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím; neobsahoval monitorovacie a donucovacie mechanizmy atď. Do procesu prípravy smernice sa významne zapojili medzinárodné organizácie ako Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) a Európska únia nevidiacich (EBU) a ich prostredníctvom aj priamo Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) a Únia  nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Aj ich pričinením sa podarilo dosiahnuť dnešnú dohodu. Podrobnejšie sa o prijatom návrhu a ďalšom postupe dočítate v tlačovej správe Európskej komisie: Commission welcomes agreement to make public sector websites and apps more accessible.

Mimoriadne vysoko si ceníme skutočnosť, že boli akceptované prakticky všetky požiadavky organizácií osôb so zdravotným postihnutím, ako je prístupnosť webových sídiel, mobilných aplikácií a zverejňovaných dokumentov, intranetu a extranetu vrátane systému na monitorovanie a vymáhanie dodržiavania smernice.

Veríme, že práve počas slovenského predsedníctva EU sa podarí smernicu schváliť Európskym parlamentom i Radou EU a následne ju čo najskôr transponovať do slovenskej legislatívy. Táto smernica bude významným nástrojom na podporu jednotného digitálneho trhu a zásadne zlepší podmienky života osôb so zdravotným postihnutím vrátane ich vzdelávania, zamestnávania, komunikácie s verejnou správou, využívania verejných služieb, e-governmentu a e-comerce a zníži odkázanosť osôb so zdravotným postihnutím na pomoc iných osôb.

Branislav Mamojka, Michaela Hajduková

NROZP v SR