Formy podpory prechodu mladých ľudí zo systému vzdelávania do zamestnania

Nezisková organizácia EPIC pripravila na 21. jún záverečnú konferenciu k projektu Simulátor pracovných pohovorov, ktorý je spolufinancovaný programom Erasmus+ Európskej Únie a implementuje sa v období od septembra 2014 do augusta 2016. Hlavným cieľom projektu je pomôcť študentom vysokých škôl zvládnuť prechod z formálneho vzdelávania do prvého zamestnania a pripraviť ich na pracovný pohovor a reálne požiadavky trhu práce v oblastiach, na ktoré ich akademicky orientované univerzity nepripravili.

V rámci konferencie organizátori predstavili zistenia projektu a návrhy pre zlepšenie situácie v oblasti zamestnanosti mladých ľudí. Návrhy možných opatrení na zvýšenie zamestnateľnosti mladých ľudí boli prezentované v dvoch blokoch:

  1. Kariérové centrá na univerzitách
  2. Práca s NEET´s (not in education, employment or training)

V rámci konferencie sa predstavili úspešné slovenské aj medzinárodné aktivity zamerané na prácu so študentmi vysokých škôl aj s mládežou s menším počtom príležitostí.

– red –