Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní

Nezisková organizácia EPIC  pripravila na 23. jún workshop Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní. Vážne sociálne otázky, akými sú vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí alebo iných skupín obyvateľstva či komplikovaný prechod mladých ľudí zo vzdelávania do pracovného života, je podľa EPICu možné riešiť mnohými spôsobmi. Jedným z nich je aplikácia sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní (VO), ktorá sa v Slovenskej republike zatiaľ využíva len minimálne. Ide o pridanú hodnotu, stále častejšie vyžadovanú zo strany verejných inštitúcií, ktoré jednotlivé opatrenia financujú. Podmienka uplatňovania sociálneho aspektu vo VO sa postupne dostáva do kritérií verejných obstarávaní financovaných z prostriedkov viacerých operačných programov v programovacom období 2014-2020. Obciam a iným verejným obstarávateľom dáva do rúk reálnu moc okrem iného  vytvárať pracovné príležitosti pre najrôznejšie cieľové skupiny, vrátane mladých ľudí, priamo na miestnej úrovni. V mnohých európskych krajinách je uplatňovanie sociálneho aspektu vo VO už bežným štandardom.

Praktický workshop organizovala Nezisková organizácia EPIC v rámci projektu Simulátor pracovných pohovorov, spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+. Účastníci dostali praktické informácie a odpovede na nasledujúce otázky: prečo nie je trend uplatňovania sociálneho aspektu vo VO na Slovensku bežným štandardom?  Existujú prekážky pre širšie uplatňovanie verejného aspektu vo VO? Je možné ich prekonať? Ako zapracovať kritériá sociálneho aspektu do zadávacích podmienok?  Workshop viedla Petra Ingerová, nezávislá konzultantka s dlhoročnou medzinárodnou praxou v oblasti zadávania verejných obstarávaní so zameraním na odborné a metodické postupy v oblasti uplatňovania sociálnych aspektov vo  verejnom  obstarávaní. 

– red –