Fotografujete? Máme pre vás tip

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) vyhlásilo fotografickú súťaž týkajúcu sa osôb so zdravotným postihnutím. Témou súťaže je rovnosť a inklúzia ľudí so zdravotným postihnutím.

V súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, všetci ľudia so zdravotným postihnutím majú právo žiť kde a s kým chcú, chodiť do bežnej inkluzívnej školy a mať pravidelnú prácu, hlasovať vo voľbách, ísť do kina alebo športového klubu ako všetci ostatní. Ľudia so zdravotným postihnutím by nemali byť diskriminovaní na základe svojho postihnutia. Mali by dostávať potrebnú podporu, aby sa mohli zúčastňovať na všetkých aspektoch života spoločnosti ako každý iný.

Prihlásené fotografie musia byť venované tejto téme. Buďte tvoriví a unikátni. Neodchyľujte sa však od témy. Fotografie nezodpovedajúce téme nebudú zaradené do súťaže.

Fotografie musia byť zaslané do 1. októbra 2018 e-mailom na adresu: lucia.darino@edf-feph.org. Súťaž je bezplatne otvorená pre kohokoľvek. Súťažiacim môže byť len fyzická osoba, nie organizácia.

Všetci účastníci musia spolu so súťažnou fotografiou dodať podpísanú kópiu strany 6 pravidiel súťaže. Potrebné sú dve autorizácie, jedna od autora fotografie a druhá od osoby/osôb zobrazenej na fotografii.

Každá prihlásená fotografia musí byť doplnená stručným popisom (v angličtine) ako aj menom autora a miestom (mesto, krajina) kde bola fotografia nasnímaná.

V súťaži vyberú dvadsať finalistov na základe týchto kritérií: kvalita fotografie, inovatívnosť, tvorivosť a súlad s témou súťaže. Všetkých dvadsať vybraných fotografií, vrátane troch víťazných, bude vystavené počas rôznych udalostí v rôznych európskych krajinách, vrátane Európskeho dňa osôb so zdravotným postihnutím v Bruseli.

Rozhodnutie komisie je konečné a nebude akceptovaná žiadna korešpondencia týkajúca sa jej rozhodovania. O rozhodnutí komisie budú autori dvadsiatich vybraných a troch víťazných fotografií informovaní e-mailom.

Traja víťazní autori sa zúčastnia Európskeho dňa osôb so zdravotným postihnutím v Bruseli, ktorý organizuje Európska komisia 4. a 5. decembra.

Mená víťazov budú zverejnené 2. novembra. Víťazi získajú peňažnú odmenu: prvé miesto 500 eur, druhé miesto 300 eur a tretie miesto 200 eur.

Podrobnejšie informácie (v angličtine) nájdete v dokumente s pravidlami súťaže.

(red)