Generálne zhromaždenie EDF v Madride: Nič o nás bez nás

V dňoch 13. – 14. mája sa v Madride uskutočnilo výročné generálne zhromaždenie Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF). Zišlo sa na ňom viac ako 200 účastníkov – delegátov, pozorovateľov, partnerov, hostí a členov celosvetového hnutia v oblasti zdravotného postihnutia.

Zhromaždenie sa uskutočnilo pod záštitou členov EDF zo Španielska CERMI a Nadácie ONCE. V rámci zhromaždenia sa uskutočnila aj konferencia pri príležitosti 20. výročia Európskeho fóra zdravotného postihnutia pod názvom Situácia po 20 rokoch: Budujeme inkluzívne hnutie osôb so zdravotným postihnutím pre lepšiu budúcnosť.

Zhromaždenie otvoril predseda EDF Yannis Vardakastanis. Vo svojom prejave sa venoval významným úspechom hnutia v oblasti zdravotného postihnutia za uplynulých 20 rokov, ale poukázal aj na výzvy, ktoré nás čakajú, a na to ako, ako im čeliť.

Vyzdvihol obrovský význam ratifikácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskou úniou. Pripomenul, že EÚ musí stáť pri svojich občanoch a usilovať sa o zlepšenie ich životných podmienok vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Predseda EDF upozornil aj na význam aktívnej účasti osôb so zdravotným postihnutím na živote spoločnosti prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií v súlade s mottom celého hnutia: „Nič o nás bez nás!“

Účastníkom zhromaždenia sa prihovorili aj predseda španielskej organizácie CERMILuis Cayo Pérez Bueno, predseda španielskej organizácie osôb so zrakovým postihnutím ONCE a Nadácie ONCE Miguel Carbadella a predseda Skupiny III (Iné záujmové skupiny) Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Luca Jahier. Ďalej eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne veci a trh práce Marianne Thyssen, členka Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím Ana Peláez Narváez a poslankyňa EP Helga Stevens.

Ide o budúcnosť

Druhý deň zhromaždenia sa niesol v duchu budúcnosti hnutia osôb so zdravotným postihnutím a ich úspešného boja za rovnosť a spravodlivosť v sociálnej oblasti.

So svojimi príspevkami vystúpili Nujeen Mustafa, mladá utečenkyňa so zdravotným postihnutím zo Sýrie, generálny sekretár organizácie Medzinárodná aliancia zdravotného postihnutia Klaus Lachwitz a zástupcovia Európskej ženskej lobby, Európskeho fóra mládežeEurópskej platformy seniorov.

Madridská deklarácia

EDF počas generálneho zhromaždenia prijalo deklaráciu, v ktorej poukázalo na vízie hnutia osôb so zdravotným postihnutím a na akčné plány v oblasti ich práv na nasledujúce roky. Deklaráciu si v slovenskom preklade môžete prečítať v ďalšom čísle nášho časopisu.

Uznesenie o silnom európskom akte o prístupnosti

Generálne zhromaždenie EDF prijalo uznesenie, v ktorom vyzýva:

  • Európsky parlament, aby na svojom plenárnom zasadnutí prijal výrazné zmeny a doplnenia, pokiaľ ide o správu jeho výboru IMCO k Európskemu aktu o prístupnosti, a reagoval tak na práva a očakávania 80 miliónov Európanov so zdravotným postihnutím.
  • Radu EÚ, aby splnila svoj záväzok implementovať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v rámci EÚ a prijala primerané opatrenia na urýchlené prijatie návrhu Európskeho aktu o prístupnosti, ktorého súčasťou budú kľúčové opatrenia, ako je prístupnosť zastavaného prostredia, dopravy a súčinnosť s ostatnými legislatívnymi aktmi Únie, či sústavné konzultovanie s osobami so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnymi organizáciami na európskej a na národných úrovniach.

Celý text uznesenia v anglickom jazyku si môžete prečítať tu.

Uznesenie o Marakéšskej zmluve

Generálne zhromaždenie EDF prijalo uznesenie, v ktorom vyzýva EÚ a jej členské štáty:

  • Aby pripravili akčný plán a implementovali programy, ktoré by zaručili plné uplatňovanie Marakéšskej zmluvy v EÚ v spolupráci s partnerskými krajinami z celého sveta, aby tak ľudia so zrakovým postihnutím a poruchami čítania mali konečne k dispozícii rovnaké knihy, časopisy a iné tlačové materiály ako ostatní v prístupnom formáte.

Uznesenie o Marakéšskej zmluve v anglickom jazyku si môžete prečítať tu.

Správa o nútených sterilizáciách

Generálne zhromaždenie EDF prijalo návrh správy s názvom Koniec núteným sterilizáciám žien a dievčat so zdravotným postihnutím.

Voľby EDF

Na svojom valnom zhromaždení delegáti zvolili predsedu EDF, ktorým sa znova stal Yannis Vardakastanis, predsedníctvovýkonný výbor. Do predsedníctva bol už tretíkrát zvolený aj predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR Branislav Mamojka.

Lotéria pri príležitosti 20. výročia EDF

Španielska organizácia osôb so zdravotným postihnutím ONCE vydala pri príležitosti 20. výročia založenia EDF špeciálnu emisiu lósov vo svojej lotérii.

Audiencia u španielskej kráľovnej

V piatok 12. mája, v predvečer otvorenia generálneho zhromaždenia, prijala delegáciu zloženú z predstaviteľov organizácií EDF, CERMI, ONCE a Nadácia ONCE kráľovná Španielska. Hovorila s nimi o situácii osôb so zdravotným postihnutím v Španielsku a v Európe.

Zdroj: TS NROZP www.nrozp.sk

Nujeen Mustafa, mladá utečenkyňa so zdravotným postihnutím zo Sýrie.

FOTO: ARCHÍV NROZP

Jednou z tém generálneho zhromaždenia Európskeho fóra zdravotného postihnutia bola budúcnosť hnutia osôb so zdravotným postihnutím a ich úspešného boja za rovnosť a spravodlivosť v sociálnej oblasti.

FOTO: ARCHÍV NROZP