Presadzujeme rovnaké príležitosti na dôstojnú prácu

Práca a zamestnanie majú na život človeka obrovský vplyv a súvisia so schopnosťou samostatne žiť a rozhodovať sa. Podľa prieskumov Eurostatu je v Európskej únii nezamestnaná viac ako polovica osôb so zdravotným postihnutím.

Odborníci, ktorí sa zúčastnili konferencie o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím v rámci zasadnutia predsedníctva Európskeho fóra zdravotného postihnutia vo februári 2017 na Malte, skonštatovali, že čísla Eurostatu sú príliš optimistické. Množstvo ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí nemajú prácu, sa do štatistík ani nedostalo.

Ženy sú na tom horšie

Ženy so zdravotným postihnutím dokonca čelia viacnásobnej diskriminácii na základe rodovej nerovnosti i svojho zdravotného postihnutia. Predsedníčka Výboru EDF pre ženy Ana Pelaez zdôraznila, že žene so zdravotným postihnutím v Španielsku ponúknu len každé štvrté voľné pracovné miesto vhodné pre osobu so zdravotným postihnutím. Často sa dostanú len k neistej a k najslabšie platenej práci.

Odňatie práva na prácu a zamestnanie na základe zdravotného postihnutia predstavuje jasné porušenie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý ratifikovala Európska únia a všetky jej členské štáty okrem Írska. V súlade s jeho článkom 27 musia vlády uznať právo osôb so zdravotným postihnutím na prácu na rovnakom základe s ostatnými bez diskriminácie.

Dôležitý mandát

Cieľom konferencie na Malte bolo zhromaždiť celý rad odborníkov v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím z Európy vrátane členských organizácií EDF a predstaviteľov európskych inštitúcií a maltskej vlády, aby diskutovali o základnom práve na prácu. Na konferencii dostali príležitosť prezentovať svoju prácu aj viaceré organizácie, ktoré uskutočňujú projekty v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím.

Konferencia bola zorganizovaná v úzkej spolupráci s Maltskou federáciou osôb so zdravotným postihnutím a s podporou Európskej únie a maltského predsedníctva v Rade EÚ.

Pozvanie prijala aj prezidentka Malty Marie Louise Coleiro Preca, ktorá vo svojom prejave uviedla, že Dohovor OSN dáva vládam mocný mandát na presadzovanie inkluzívneho zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím a je ich povinnosťou naplniť ho.

Poukázala tiež na skutočnosť, že keď jednotlivca v procese zamestnávania podporia a poskytnú mu asistenciu, z jeho konečného výsledku môže mať úžitok celá rodina, dokonca celá komunita. Uviedla tiež skutočnosť, že vďaka Maltskej federácii osôb so zdravotným postihnutím využíva výhody podporovaného zamestnávania na Malte viac ako 400 ľudí.

Dohovor je šanca na zmenu

Predseda EDF Yannis Vardakastanis zdôraznil význam prístupnosti ako predpokladu na to, aby osoby so zdravotným postihnutím dokázali získať prácu, ale aj jej význam vo všeobecnosti.

„Ak budeme mať prístupné pracovné miesta, ale neprístupnú dopravu a životné prostredie, ako sa potenciálni zamestnanci dostanú do práce?“ pýtal sa. Vardakastanis zdôraznil aj fakt, že Dohovor OSN je pre EÚ a národné vlády skutočnou príležitosťou na zmenu politík a na ich bežnú implementáciu.

Na záver skonštatoval, že je potrebná aj Agenda 2030 a pripomenul, že EDF navrhlo, aby bol rok 2021 vyhlásený za Európsky rok práv osôb so zdravotným postihnutím.

Samostatné rozhodovanie

Predseda Maltskej federácie organizácií osôb so zdravotným postihnutím Marthese Mugliett hovoril o význame zamestnania pre nezávislý život, o tom ako prispieva k rozvoju spoločnosti, rozvíja schopnosti jednotlivca a pomáha zapojiť sa do spoločenského života. Okrem toho skonštatoval, že inkluzívne zamestnávanie posilňuje rôznorodosť ľudí, ich talent a zručnosti na pracovisku.

Poslankyňa Európskeho parlamentu zo skupiny Európskej ľudovej strany Roberta Metsola uviedla, že EÚ je povinná zaručiť, aby osoby so zdravotným postihnutím neboli vylúčené zo spoločnosti, a mala by zaujať v tejto otázke vedúce postavenie.

To, aby sa ľudia so zdravotným postihnutím rozhodovali sami o svojom živote je nevyhnutné, uviedla Miriam Dalli, poslankyňa Európskeho parlamentu za Skupinu Progresívnej aliancie socialistov a demokratov. Povedala aj to, že účasť a začleňovanie osôb so zdravotným postihnutím má význam pre celú spoločnosť.

Počas diskusie o prístupe osôb so zdravotným postihnutím k pracovným príležitostiam sa nastolilo množstvo otázok. Hovorilo sa o problémoch právnych, o neprístupnosti, nedostatočnej podpore, nedostatočnému prístupu ku kvalitnému inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave, o stigmatizácii a diskriminácii, o sociálnom systéme, ktorý neplní svoj účel.

Možnosť voľby

Delegáti zdôraznili aj význam voľby: ľudí by nemali nútiť vyberať si len určitý druh práce, nemali by byť menejcennejší, keď nepracujú, a v žiadnom prípade by za rovnakú prácu nemali dostávať nižšiu plácu ako ich kolegovia bez postihnutia.

Predseda Inclusion Europe a člen Výkonného výboru EDF Klaus Lachwitz, vo svojom príspevku upozornil na to, že členské štáty EÚ sú signatármi Agendy 2030, ktorá obsahuje 17 cieľov udržateľného rozvoja.

V cieli 8.5. sa hovorí o tom, že členské štáty OSN by mali do roku 2030 „dosiahnuť plné a produktívne zamestnanie a dôstojnú prácu pre všetky ženy a mužov, vrátane mladých ľudí a osôb s postihnutím, a rovnakú mzdu za prácu rovnakej hodnoty“. Tento cieľ podľa Lachwitza predstavuje veľkú výzvu a obrovskú šancu začleniť osoby so zdravotným postihnutím na otvorený a inkluzívny trh práce.

Z uvedeného aj pre nás vyplýva, že v oblasti zamestnanosti sa okrem presadzovania Dohovoru a  jeho Článku 27 musíme sústrediť aj na Cieľ 8 Agendy 2030.

Zdroj: EDF – materiály z Konferencie pri príležitosti zasadnutia predsedníctva EDF vo februári 2017 na Malte (red)

Čísla Eurostatu o nezamestnanosti sú príliš optimistické. Množstvo ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí nemajú prácu, sa do štatistík ani nedostalo. Aj o tom hovorili účastníci konferencie o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím v rámci zasadnutia predsedníctva Európskeho fóra zdravotného postihnutia vo februári 2017 na Malte.

FOTO: ARCHÍV NROZP

Prezidentka Malty Marie Louise Coleiro Preca uviedla, že Dohovor OSN dáva vládam mocný mandát na presadzovanie inkluzívneho zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím a je ich povinnosťou naplniť ho.

FOTO: ARCHÍV NROZP