Hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku zavŕšené

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil záverečné odporúčania pre Vládu SR.

22. apríla Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil Záverečné odporúčania pre Vládu SR k implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, čím sa uzatvoril prvý cyklus hodnotenia implementácie dohovoru zo strany Výboru. Odporúčania boli vypracované na základe východiskovej správy vlády SR o implementácii Dohovoru, odpovedí vlády na otázky formulované Výborom a po konštruktívnom dialógu s delegáciou Vlády SR 4. – 5. apríla. Do procesu hodnotenia implementácie dohovoru vstúpili v rámci diskusií s Výborom OSN a predkladania písomných podkladov aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, ďalšie MNO a ľudskoprávne organizácie.

Cieľom Výboru je prostredníctvom záverečných odporúčaní smerovať našu vládu k efektívnejšej implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Výbor formuloval celkom 43 konkrétnych odporúčaní.

Za prioritnú úlohu považuje riešenie povinnej odbornej prípravy pracovníkov súdov, štátnej správy a orgánov presadzovania práva v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím zakotvených v dohovore vrátane účasti na súdnom procese bez ohľadu na právnu spôsobilosť, procesných úprav v rámci súdneho procesu, primeraných úprav a boja proti negatívnym stereotypom na základe zdravotného postihnutia.

Účastníci zasadnutia Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím - v popredí Branislav Mamojka a Michaela Hajduková
Záber z Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Ďalšiu prioritnú úlohu predstavuje budovanie kapacity kontaktného miesta a koordinačného mechanizmu na plnenie úloh vyplývajúcich z dohovoru a poskytovanie podpory povinnej účasti organizácií osôb so zdravotným postihnutím na monitorovaní implementácie dohovoru.

Výbor OSN žiada vládu SR informovať o postupe riešenia týchto dvoch úloh do jedného roka od zverejnenia záverečných odporúčaní.

K ďalším odporúčaniam, ktoré reagujú na potrebu zmeny situácie v oblasti života osôb so zdravotným postihnutím, patria napríklad aj úlohy:

  • vybudovať komplexnú sieť včasnej intervencie pre deti so zdravotným postihnutím a rozšíriť finančnú podporu ich rodín;
  • dôsledne Implementovať princípy prístupnosti a univerzálneho navrhovania stavieb, dopravy, informácií, webových sídiel, mobilných aplikácií atď., vrátane sankcií v prípade neplnenia;
  • zaviesť podporované rozhodovanie rešpektujúce autonómiu, želania a preferencie jednotlivca so zdravotným postihnutím;
  • prijať opatrenia na urýchlenie deinštitucionalizácie a na posilnenie komunitných služieb;
  • zvýšiť počet kvalifikovaných tlmočníkov posunkovej reči pri poskytovaní verejných služieb;
  • zabezpečiť štandardizáciu Braillovho písma;
  • posilniť vymožiteľnosť práva na inkluzívne vzdelávanie v súlade s deklaráciou UNESCO o vzdelávaní pre všetkých;
  • zabezpečiť inkluzívne predškolské vzdelávanie pre všetky deti so zdravotným postihnutím;
  • posilniť podporu prechodu z chránených dielní na otvorený trh práce.
Účastníci zasadnutia Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím
Záber z Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Odporúčania Výboru OSN majú pre ľudí so zdravotným postihnutím a ich organizácie obrovský význam. Mimoriadnou príležitosťou pre naštartovanie ich implementácie je práve prebiehajúca príprava aktualizácie Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020, ktorá má byť predložená na rokovanie vlády na jeseň tohto roku.

Organizácie osôb so zdravotným postihnutím očakávajú od vlády SR systematický proces realizácie odporúčaní, na ktorom sa chcú podieľať, a očakávajú pretavenie odporúčaní do viacerých legislatívnych opatrení v období rokov 2016 – 2020.

Plnenie odporúčaní a monitorovanie efektívnej implementácie dohovoru bude Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím znova hodnotené po štyroch rokoch.

Viac informácií o celom procese hodnotenia nájdete na stránke NROZP.

Záverečné odporúčania Výboru OSN v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť z webovej stránky Hlavného kontaktného miesta pre Dohovor.

-red-

Foto: archív redakcie