Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal činnosť

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal 1. marca  vykonávať svoju činnosť. Na komisára má právo obrátiť sa ktokoľvek vo veci porušovania práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím. Podnet je potrebné adresovať na Úrad Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Račianska ulica 153, Bratislava. Osoby ho môžu podávať prostredníctvom webového portálu, emailom na adresu sekretariat@komisar.sk alebo poštou na adresu sídla úradu.

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je právnická osoba, zriadená na základe zákona NR SR č.176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základným rámcom pre plnenie úloh úradu sú záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru.

„Za prioritu našej práce považujem odstraňovanie predsudkov spoločnosti, nedostatočnej empatie s problémami ľudí so zdravotným postihnutím a neochoty riešiť životné podmienky ľudí so zdravotným postihnutím tak, aby sa čo najviac priblížili životným podmienkam ľuďom bez zdravotného postihnutia.

Za významné považujem pomáhať prekonávať bariéry na všetkých úrovniach, či už sú to hmotné prekážky, digitálne technológie, prístupnosť v doprave, pri stavbách, prístupnosť informácií a rovnocenných príležitostí uplatniť sa v spoločenskom živote vrátane vzdelávania a zamestnávania. Problém vidím tiež v tom, že sa ľuďom so zdravotným postihnutím neprimerane zasahuje do ich existencie nepriaznivými rozhodnutiami, nezohľadňujúcimi ich reálny a skutočný status. To sú výzvy, ktorým budeme spoločne čeliť…“ uviedla JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.

Podrobnosti o činnosti a úlohách úradu ako i ďalšie informácie týkajúce sa ochrany a dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím, bude možné nájsť na www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk.

Kontakty:

JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím zuzana.stavrovska@komisar.sk

PhDr. Marica Šiková, riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím marica.sikova@komisar.sk

TS