Sociálna poisťovňa začala posielať informačné listy zamestnancom

V apríli začala Sociálna poisťovňa posielať informačné listy fyzickým osobám, ktoré za rok 2015 eviduje vo svojom registri ako zamestnancov. V prvej etape dostali takéto listy zamestnanci s najnižším vykázaným vymeriavacím základom aspoň v jednom kalendárnom mesiaci a aspoň v jednom poistnom vzťahu.

V liste sa zamestnanci dozvedeli informácie v členení podľa kalendárnych mesiacov o vymeriavacom základe, ktorý za nich vykázal ich zamestnávateľ alebo  zamestnávatelia.

V praxi totiž dochádza k prípadom, kedy zamestnávateľ Sociálnej poisťovni  nevykazuje zamestnanca vôbec, alebo vykazuje nižšiu sumu vymeriavacieho základu (VZ), ako je v skutočnosti. Takéto nesprávne vykazovanie VZ, ktoré momentálne môže byť výhodné pre zamestnávateľa aj zamestnanca, má pritom negatívne dosahy na zamestnanca v podobe zamietnutých alebo nižších dávok zo sociálneho poistenia (nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, dôchodkové či úrazové dávky). Takisto môže mať občan problémy získať úver alebo sa zaňho odvádzajú nesprávne nižšie odvody do II. dôchodkového piliera.

Súčasťou zasielanej obálky bude samotný list, príloha s tabuľkovým zobrazením vymeriavacích základov a príklady vplyvu výšky VZ na dávky zo sociálneho poistenia, ktoré ukazujú na to, ako bude v budúcnosti zamestnanec poškodený.

Túto aktivitu podniká Sociálna poisťovňa v záujme informovanosti verejnosti, nie je k tomu zaviazaná zákonom. Cieľom je, aby sa ľuďom vyplácali také dávky, na aké majú zo zákona nárok a v správnej sume.

Čo treba robiť, ak zamestnanec na základe listu zo Sociálnej poisťovne zistí, že zamestnávateľ za neho vykázal nesprávny vymeriavací základ ako v skutočnosti dosiahol?

Odporúčame obrátiť sa na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne spolu s dokladmi, ktoré preukazujú nesprávnosť údajov vykázaných zamestnávateľom. Sociálna poisťovňa následne začne konanie o správnej výške VZ alebo o období trvania poistenia. Ak sa preukáže, že pre výpočet dávky mal byť použitý vyšší VZ, poisťovňa zamestnancovi spätne doplatí dávky prepočítané do správnej sumy. Podobne mu upraví aj vymeriavací základ pre účely dôchodku. Ak už bol dôchodok priznaný, jeho suma sa spätne prepočíta s prihliadnutím na správny VZ a ak dôchodok ešte priznaný nebol, správny VZ sa zohľadní na účely budúceho dôchodku.

Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, je vo všeobecnosti príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Spracoval: Milan Měchura