Keď ruky prehovoria

Medzinárodnému týždňu nepočujúcich patril v tomto roku štvrtý septembrový týždeň. Aj my, Spolok nepočujúcich pedagógov, sme na sobotu 24. septembra v Rodinnom centre Prešporkovo pripravili pre počujúce i nepočujúce deti, počujúcich a nepočujúcich rodičov v poradí už tretí ročník Prešporkovského medzinárodného dňa nepočujúcich. Tentoraz sa niesol v duchu hovoriacich rúk.

Skupina posunkujúcich detí

A prišlo úctyhodných 34 detí! Na úvod sa hravou formou zoznámili s príbehmi, obrázkami a samostatnou tvorivosťou v slovenskom posunkovom jazyku. Po workshope nasledovala súťaž detí v 3 kategóriách. V kategórii najmenších vo veku od 2 do 4 rokov deti predviedli riekanky i pesničky v posunkovom jazyku, ktoré si doma vopred nacvičovali. Niektoré deti sa osmelili, postavili sa pred všetkých a zaposunkovali. Iné sa hanbili, no my pevne veríme, že časom naberú odvahu. Porota spomedzi šikovných detí vybrala tri: 3. miesto získala Miriam Vojtechovská, 2. Hana Švantnerová a 1. Barbora Barancová. Druhá kategória detí vo veku 5 až 7 rokov a tretia kategória od 8-10 rokov mali za úlohu vybrať obrázky krátkych komiksových príbehov a sami si nacvičiť prejav v posunkovom jazyku. Všetky deti, či počujúce alebo nepočujúce, boli veľmi šikovné, nechýbala im odvaha a ich prejavy boli úžasné. Porota to mala ťažké, no musela vybrať najlepších. V druhej kategórií získal 3. miesto Jakub Štefek, 2. Nina Hanudeľová a 1. Filip Slučiak. V kategórii najstarších 3. miesto patrilo Nikole Gálovej, 2. Adele Antušekovej a 1. Laure Potočnej.

Skupina posunkujúcich detí
Výherkyňa súťaže s bicyklom

Po súťaži na všetkých čakala torta a tombola plná skvelých cien. Po celý čas sa mohli deti „vyhrať“ v herni, v tvorivej dielni zhotovovali obrázky z odtlačkov prstov. A na záver sa uskutočnila súťaž dospelých nepočujúcich rodičov v prejave príbehov z krátkych obrázkových komiksov. Druhé miesto získal Peter Slučiak a prvé Ľudmila Baťová.

Torta s nápisom E. Prešporský medzinárodný deň nepočujúcich - Hovoriace ruky
Hodnotné ceny do súťaží

Tohtoročné podujatie si dalo za cieľ pomôcť odbúrať strach zo samotného prejavu pred verejnosťou, predstaviť deťom umenie v posunkovom jazyku, umeleckom stvárnení príbehu. Zároveň navodiť u počujúcich detí pocit, že nepočujúce deti nie sú o nič ochudobnené, vytvoriť medzi nimi pocit spolupatričnosti, odstraňovať predsudky, vytvárať puto priateľstva.

Ďakujeme sponzorom za vecné ceny, nápoje i finančnú podporu. Poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom Linde Pašákovej-Svoradovej, Erike Barancovej, Denise Gálovej, Ivici Tichej, Romanovi Vojtechovskému za pomoc pri organizovaní akcie, Zoltánovi Durayovi za fotenie a Rodinnému centru Prešporkovo za poskytnutie priestoru.

Veronika Vojtechovská

Foto: Zoltán Duray