Novela školského zákona

Dňa 27. júna 2019 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní – novelu školského zákona.

Hneď na začiatku je potrebné zdôrazniť, že nižšie popisované zmeny týkajúce sa povinného predprimárneho vzdelávania, nadobudnú účinnosť až od 1. januára 2021 a teda budú aktuálne pre školský rok začínajúci septembrom 2021.

Predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Zavádza sa povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole.

Touto právnou úpravou sa povinná školská dochádzka predĺži zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole bude trvať jeden školský rok. V prípade, že po jednom roku povinného predprimárneho vzdelávania dieťa nebude spôsobilé pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole, pretože dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne dieťa po dovŕšení siedmeho roku veku plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin.

Materská škola bude vydávať na konci školskej dochádzky v materskej škole osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.

Ruší sa inštitút odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a inštitút dodatočný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca dieťaťa (najčastejšie rodič) má povinnosť prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky po dosiahnutí 5-tich rokov jeho veku. Nie je na svojvôli zákonného zástupcu, či dieťa po dosiahnutí 5. roku veku začne chodiť do materskej školy alebo nie.

Zároveň sa ruší možnosť zriaďovať nultý ročník a prípravný ročník v základnej škole.

Individuálne predprimárne vzdelávanie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením

Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa môže písomne požiadať riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie, o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa.

Individuálne vzdelávanie vmaterskej škole sa povoľuje dieťaťu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní vmaterskej škole, ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o povolenie individuálneho vzdelávania; prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.

O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ materskej školy v rámci rozhodovania o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy.

Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, zabezpečuje materská škola, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení individuálneho vzdelávania, v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.

Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje individuálne vzdelávanie dieťaťa, na konci polroka príslušného školského roka predloží riaditeľovi materskej školy písomnú správu o individuálnom vzdelávaní dieťaťa.

Milan Měchura