Uplatnenie práv v systéme kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Priznávanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), preukazu občana s ŤZP a parkovacieho preukazu upravuje Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Na konanie vo veciach kompenzácie, o preukaze občana s ŤZP a o parkovacom preukaze sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní s výnimkou ustanovení o obnove konania a ustanovení o preskúmavaní právoplatných rozhodnutí Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Podanie žiadosti o poskytnutie kompenzácie

Konanie sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo na základe písomnej žiadosti rodiča maloletého dieťaťa. Ak fyzická osoba žiada súčasne o niekoľko druhov kompenzácií alebo o peňažné príspevky na niekoľko pomôcok, podáva na každý druh kompenzácie samostatnú žiadosť.

Fyzická osoba môže podať samostatnú žiadosť o priznanie preukazu občana s ŤZP alebo o priznanie parkovacieho preukazu. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia lekára podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

Žiadosť sa podáva na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať osobné údaje žiadateľa, lekársky nález, ak je potrebný, potvrdenie opríjme za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti, potvrdenie o príjmefyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom žiadateľa a vyhlásenie o majetku občana s ŤZP.

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

V žiadosti fyzická osoba uvedie druh peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada a odôvodnenie žiadosti.

Konanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.

Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v uvedených lehotách, môže ústredie predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Ak vypracovanie komplexného posudku nie je potrebné (fyzická osoba má príslušný druh kompenzácie už v posudku uvedený, lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní od začiatku konania – 30 dní od podania žiadosti.

Rozhodnutie

Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný – v tomto prípade úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo.

V odôvodnení rozhodnutia úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať, v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.

V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a meno a priezvisko žiadateľa. Rozhodnutie musí mať úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.

Odvolanie proti rozhodnutiu

Proti rozhodnutiu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o nepriznaní kompenzácie, preukazu fyzickej osoby s ŤZP, parkovacieho preukazu alebo proti priznanej výške peňažného príspevku má žiadateľ právo podať odvolanie, pokiaľ sa odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.

Odvolanie sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nerozhodne o odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo, a upovedomí o tom účastníka konania.

Povinnosťou ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je preskúmať napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu. Ak je to nevyhnutné, ústredie práce doterajšie konanie doplní, prípadne zistené chyby odstráni.

Ak sú pre to dôvody, ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Proti rozhodnutiu ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny oodvolaní sa nemožno ďalej odvolať.

Preskúmavanie rozhodnutí súdom

Právoplatné rozhodnutia vo veciach kompenzácie, preukazu fyzickej osoby s ŤZP a parkovacieho preukazu sú preskúmateľné súdom.

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa podáva formou správnej žaloby v sociálnych veciach podľa § 202 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok. O žalobe rozhoduje sudca na príslušnom krajskom súde. Žaloba sa podáva na miestne príslušný krajský súd, v ktorého obvode má žalobca adresu trvalého pobytu.

Žalobu je potrebné podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o zamietnutí odvolania, zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť.

Krajský súd zašle žalobu na vyjadrenie ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa § 205 Správneho súdneho poriadku môže ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydať nové rozhodnutie. Ak ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny novým rozhodnutím žalobe v celom rozsahu vyhovie, žalobu môže žiadateľ vziať späť.

Ak ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny žalobe v celom rozsahu nevyhovie, predloží svoje vyjadrenie spolu so spisovým materiálom krajskému súdu. O žalobe rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny na ďalšie konanie. Právnym názorom, ktorý vyslovil krajský súd v zrušujúcom rozsudku, je ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v ďalšom konaní viazané.

Krajský súd rozsudkom zruší napadnuté rozhodnutie ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny mimo iného z dôvodu, ak

  • vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci,
  • je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov,
  • zistenie skutkového stavu ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci,
  • skutkový stav, ktorý vzalo ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny za základ napadnutého rozhodnutia, je v rozpore s administratívnymi spismi alebo v nich nemá oporu.

Milan Měchura