Slovensko je opäť na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Druhé hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) na Slovensku už je na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Výbor“).

Prvé hodnotenie sa začalo už v roku 2012, dva roky po ratifikácii dohovoru, keď slovenská vláda predložila Výboru svoju Východiskovú správu o implementácii dohovoru a bolo uzatvorené zverejnením záverečných odporúčaní Výboru pre vládu SR v apríli 2016.

Hodnotia plnenie, postup, nedostatky aj pokrok

Predmetom prebiehajúceho druhého hodnotenia je plnenie uvedených odporúčaní a ďalší postup implementácie dohovoru, vrátane nedostatkov i pokroku. Proces hodnotenia má dve etapy.

Prvou etapou je zasadnutie prípravnej pracovnej skupiny Výboru, ktorému môžu organizácie osôb so zdravotným postihnutím a ďalšie MNO pôsobiace v oblasti ľudských práv predložiť svoje správy zamerané na nedostatky a medzery v implementácii dohovoru.

Tieto organizácie môžu požiadať o účasť na predbežnom zasadnutí pracovnej skupiny, na ktorom podajú stručnú informáciu o hlavných problémoch a odpovedajú na otázky členov pracovnej skupiny Výboru. Následne Výbor vydá zoznam otázok, na ktoré žiada odpovede od vlády hodnoteného štátu do jedného roka.

Kto predložil správu

Do 26. júla 2019 mohli organizácie osôb so zdravotným postihnutím a ľudsko-právne organizácie predložiť Výboru svoje správy o stave implementácie dohovoru.

Urobila tak NROZP v SR v spoločnej správe spolu so svojimi členskými organizáciami (Organizáciou muskulárnych dystrofikov, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím), nadáciou SOCIA, Radou pre poradenstvo v sociálnej práci a Platformou rodičov detí so zdravotným postihnutím.

Svoje správy predložili aj Agentúra EÚ pre základné právam (FRA), Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zasadala prípravná pracovná skupina

Dňa 25. septembra v rámci svojho 12. zasadnutia sa prípravná pracovná skupina Výboru venovala Slovensku a stretla sa s predstaviteľmi NROZP a FRA, ktorí mali možnosť vyjadriť sa ku konkrétnym problémom implementácie dohovoru a odpovedali na otázky členov pracovnej skupiny Výboru.

Zástupcovia NROZP sa vo svojom vystúpení venovali týmto témam:

  • Chýbajúca legislatívna definícia primeraných úprav vo všetkých oblastiach života a uznávanie, že odmietnutie primeraných úprav je diskriminácia na základe zdravotného postihnutia.
  • Potreba zaviesť primeraný kontrolný mechanizmus v pripravovaných stavebných zákonoch a riešiť nedostatok dostupných nájomných bytov prístupných ľuďom so zdravotným postihnutím.
  • Dostupnosť a prístupnosť služieb rannej starostlivosti.
  • Potreba zintenzívnenia procesu deinštitucionalizácie a rozšírenia komunitných služieb vrátane odstránenia diskriminácie na základe veku v prípade záujmu o osobnú asistenciu po dosiahnutí veku 65 rokov ako aj nerovnoprávneho odmeňovania opatrovateľov v závislosti či sú alebo nie sú poberateľmi dôchodku.

Dňa 27. septembra Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil Zoznam otázok, ktorý predchádza predloženiu spojenej druhej a tretej periodickej správy Slovenskej republiky.

V druhej etape predloží vláda SR Výboru správu, ktorá bude obsahovať odpovede na jeho otázky. Túto správu má vláda predložiť do 12 mesiacov. K otázkam Výboru i k správe vlády sa opäť môžu vyjadriť organizácie osôb so zdravotným postihnutím a ľudsko-právne organizácie. Následne Výbor rozhodne o ďalšom postupe hodnotenia vedúcom k formulácii odporúčaní pre vládu SR.

Chystáme špeciálne vydanie

Alternatívnu správu NROZP v SR a spolupracujúcich organizácií, správu SNSĽP a správu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím ako aj zoznam otázok pre vládu SR vydaných Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v angličtine nájdete na stránke Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva.

Tu si môžete prečítať Zoznam otázok pre Vládu SR v slovenskom jazyku.

Pripravujeme špeciálne číslo časopisu Mosty inklúzie, ktoré bude obsahovať podrobnejší popis procesu hodnotenia a slovenské preklady alternatívnej správy NROZP, vystúpenia zástupcov NROZP pred výborom a otázok výboru pre vládu SR vrátane vyhodnotenia vplyvu našich správ na obsah otázok.

(red)