Nový zákon o občianskych preukazoch

Národná rada SR schválila 28. októbra 2019 zákon o občianskych preukazoch. Zákon vyšiel v zbierke zákonov pod číslom 395/2019 Z.z. a nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.

Dôvodom na novú právnu úpravu je predovšetkým vytvorenie právneho rámca na vydávanie občianskych preukazov bez podoby tváre, ktorý je jedným z predpokladov na uvedenie elektronického zdravotníctva do praxe.

Zákon upravuje podmienky a postup pri vydávaní občianskeho preukazu a občianskeho preukazu bez podoby tváre, práva a povinnosti na úseku občianskych preukazov, vedenie evidencií na úseku občianskych preukazov a sankcie za porušenie povinností uložených zákonom.

V článku sú uvedené najmä tie ustanovenia, ktoré sa týkajú špeciálne občanov so zdravotným postihnutím.

Každý má mať preukaz s čipom

V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva je potrebné do 31. decembra 2021 dosiahnuť stav, aby bol každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky držiteľom občianskeho preukazu s čipom, resp. aby mal možnosť takýto doklad získať.

Je to pre to, že po tomto dátume je pre občanov Slovenskej republiky definovaný občiansky preukaz s čipom ako jediný autentifikačný prostriedok pre umožnenie prístupu k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky občana.

Z uvedeného dôvodu sa pre občanov mladších ako 15 rokov bude vydávať občiansky preukaz bez podoby tváre.

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude identický s občianskym preukazom s podobou tváre, nebude však obsahovať fotografiu držiteľa a jeho podpis, pretože bude vydávaný z úradnej moci bez fyzickej prítomnosti držiteľa.

Vyhotovený doklad bude automatizovane doručený na adresu pobytu zákonného zástupcu, bez potreby dostaviť sa na príslušný útvar policajného zboru.

Rovnaký postup sa navrhuje aj pre občanov, ktorým boli vydané občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti (vydávali sa do 30. júna 2012 pre osoby staršie ako 60 rokov) a pre občanov starších ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom.

Vyhotovený doklad sa bude taktiež automatizovane doručovať na adresu pobytu.

Ako to bude pri deťoch

Súčasne bude možné požiadať o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre aj pre občana mladšieho ako 15 rokov, pričom občiansky preukaz s podobou tváre sa bude vydávať s obmedzenou platnosťou analogicky podľa platnosti cestovných dokladov (vek do 6 rokov s platnosťou na dva roky, vek 6 – 15 rokov s platnosťou päť rokov), pretože deťom do 15 rokov sa výrazne mení podoba tváre.

Tento doklad bude možné použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú, rovnocenne ako je tomu u občanov starších ako 15 rokov, a tiež aj na prihlasovanie do elektronických služieb.

Občiansky preukaz bez podoby tváre vydaný z úradnej moci bude držiteľovi ponechaný, kým nedosiahne vek 15 rokov pre prípad, že by zákonný zástupca nepožiadal po skončení platnosti občianskeho preukazu s podobou tváre o vydanie nového dokladu.

Vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre bude v tomto prípade spoplatnené do veku 15 rokov, pretože ide o možnosť jeho vydania, nie o povinnosť.

Od veku 15 rokov bude vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre bezplatné tak, ako ustanovuje platná právna úprava. Takisto sa zachováva jeho bezplatné vydanie, ak dôjde k výmene dokladu za nový doklad z dôvodu uplynutia jeho časovej platnosti.

Občiansky preukaz je základným dokladom

Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou štátny občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze. Vydáva ho príslušný útvar Policajného zboru.

Občan, ktorý dovŕšil vek 15 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný byť držiteľom občianskeho preukazu. Držiteľom občianskeho preukazu môže byť aj občan mladší ako 15 rokov. Občanovi, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, sa občiansky preukaz vydáva s platnosťou na 10 rokov.

Údaje uvedené v občianskom preukaze nie je potrebné preukazovať inými verejnými listinami.

Údaje v občianskom preukaze

Občiansky preukaz obsahuje nasledujúce údaje:

 1. meno a priezvisko občana,
 2. rodné priezvisko občana,
 3. deň, mesiac, rok a miesto narodenia občana,
 4. rodné číslo občana,
 5. pohlavie občana,
 6. štátne občianstvo občana,
 7. adresu trvalého pobytu občana na území Slovenskej republiky alebo miesto jeho pobytu v zahraničí,
 8. podobu tváre občana,
 9. podpis občana; podpis sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý podpísať sa,
 10. deň, mesiac, rok a miesto vydania občianskeho preukazu,
 11. deň, mesiac a rok uplynutia platnosti občianskeho preukazu,
 12. číslo občianskeho preukazu.

Súčasťou občianskeho preukazu je aj elektronický čip a strojovo čitateľná zóna s vybranými údajmi v strojovo čitateľnej podobe.

Nasnímanie podoby tváre sa vykonáva v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. Nevidiacemu občanovi, ktorý používa okuliare s tmavými sklami, sa nasníma podoba tváre s okuliarmi s tmavými sklami.

Občiansky preukaz občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, musí obsahovať aj túto skutočnosť.

Ďalšie možnosti

V občianskom preukaze sa na žiadosť občana uvedie

 1. skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy, alebo skratka titulu, ktorý je občan oprávnený používať,
 2. krvná skupina a podskupina a Rh faktor,
 3. závažná choroba, ktorá za určitých okolností vyžaduje okamžité podanie lieku alebo poskytnutie špeciálnej prvej pomoci,
 4. údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí a o odkázanosti na sprievodcu; na žiadosť občana sa uvedie aj druh zmyslového postihnutia. Údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí a o odkázanosti na sprievodcu sa uvedie vo forme skratiek „ŤZP“ a „ŤZP-S“, údaj o zmyslovom postihnutí sa uvedie vo forme „slepý-blind“ a „hluchý-deaf“.

Ak nie je možné pre nedostatok miesta uviesť v občianskom preukaze všetky požadované údaje, občan určí, ktoré z nich sa v ňom uvedú.

Elektronický čip

Do elektronického čipu sa zapisujú údaje, ktoré sú uvedené v občianskom preukaze, prípadne údaje, uvedené v ďalších právnych predpisoch.

Držiteľ občianskeho preukazu si môže overiť údaje, ktoré sú zapísané do elektronického čipu, na príslušnom útvare policajného zboru.

Bezpečnostný osobný kód

Bezpečnostný osobný kód spolu s občianskym preukazom slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa občianskeho preukazu pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy alebo s inými fyzickými osobami alebo právnickými osobami.

Bezpečnostný osobný kód je kombináciou šiestich číslic. Občan starší ako 15 rokov je povinný zvoliť si bezpečnostný osobný kód pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu.

Za občana s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony je povinný zvoliť bezpečnostný osobný kód ten, kto za túto osobu podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu – jej opatrovník, pri podaní žiadosti.

Za bezvládneho občana z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia je povinný zvoliť bezpečnostný osobný kód ten, kto za túto osobu občiansky preukaz preberá, pri jeho prevzatí. Bezpečnostný osobný kód môže občan zmeniť.

Ak občan pri elektronickej komunikácii päťkrát po sebe chybne uvedie bezpečnostný osobný kód, ďalšia možnosť jeho elektronickej komunikácie sa zablokuje. Odblokovanie sa vykonáva na príslušnom útvare policajného zboru.

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu

Občiansky preukaz sa vydáva na základe žiadosti, ktorá obsahuje údaje uvedené vyššie doložené príslušnými dokladmi. Doklady preukazujúce danú skutočnosť sa nevyžadujú, ak požadovaný údaj je uvedený v skôr vydanom občianskom preukaze alebo zaevidovaný v informačnom systéme verejnej správy a nenastali pochybnosti alebo rozpory o jeho správnosti a úplnosti.

Občan, ktorý do občianskeho preukazu žiada uviesť údaj o krvnej skupine alebo o závažnej chorobe, je k žiadosti povinný predložiť lekárske potvrdenie.

Občan, ktorý do občianskeho preukazu žiada uviesť údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí a o odkázanosti na sprievodcu, je k žiadosti povinný predložiť preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, resp. po jeho zrušení, je k žiadosti povinný predložiť rozhodnutie súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, resp. rozhodnutie súdu o zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.

Nevidiaci občan, ktorý používa okuliare s tmavými sklami a ktorý žiada o nasnímanie podoby tváre s okuliarmi s tmavými sklami, je k žiadosti povinný predložiť lekárske potvrdenie o používaní okuliarov s tmavými sklami alebo predložiť preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, v ktorého poznámke je uvedené „nevidiaci-blind“.

Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu sa podáva na ktoromkoľvek príslušnom útvare policajného zboru.

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov môže byť podaná najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov a z dôvodu uplynutia platnosti občianskeho preukazu občana staršieho ako 15 rokov môže byť podaná najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti skôr vydaného občianskeho preukazu.

Žiadosť podáva občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, s výnimkou prípadov uvedených ďalej.

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca okrem podania žiadosti z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov.

Za občana, ktorý z dôvodu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony nemôže žiadosť podať, podáva žiadosť opatrovník.

Za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia nemôže žiadosť osobne podať, môže žiadosť podať iná osoba. K žiadosti sa prikladá aj lekárske potvrdenie o tom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne. Príslušný útvar policajného zboru zabezpečí nasnímanie podoby tváre a podpisu na území Slovenskej republiky po dohode s občanom, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný alebo osobou, ktorá podala žiadosť.

Občiansky preukaz sa vyhotoví najneskôr do 30 dní od podania žiadosti alebo na požiadanie občana urýchlene do dvoch pracovných dní.

Prevzatie občianskeho preukazu

Občiansky preukaz si občan môže prevziať na príslušnom útvare policajného zboru, na ktorom podal žiadosť o vydanie občianskeho preukazu alebo na príslušnom útvare policajného zboru, ktorý uviedol pri podaní žiadosti; občan môže tiež požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky.

Za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia nemôže osobne prevziať občiansky preukaz, občiansky preukaz prevezme osoba, ktorá podala žiadosť.

Za občana mladšieho ako 15 rokov občiansky preukaz prevezme zákonný zástupca.

Za občana, ktorý z dôvodu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony nemôže podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, občiansky preukaz prevezme opatrovník.

Občiansky preukaz bez podoby tváre

Občiansky preukaz bez podoby tváre je doklad, ktorým sa občan autentifikuje pri prihlasovaní do elektronických služieb. Tento doklad bude slúžiť občanom, ktorí nebudú držiteľmi občianskeho preukazu s čipom na to, aby sa mohli prihlasovať do elektronických služieb, prioritne do elektronického zdravotníctva.

Vydáva ho ministerstvo vnútra z úradnej moci na základe údajov z registra fyzických osôb občanovi mladšiemu ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky pri narodení alebo pri udelení štátneho občianstva a občanovi mladšiemu ako 15 rokov, ktorý sa prihlásil na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Občiansky preukaz bez podoby tváre sa vydáva s platnosťou na 15 rokov. Obsahuje údaje, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze, okrem adresy trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, podoby tváre a podpisu občana.

Súčasťou občianskeho preukazu bez podoby tváre je aj elektronický čip a strojovo čitateľná zóna s vybranými údajmi v strojovo čitateľnej podobe. Do elektronického čipu sa zapisujú údaje, ktoré sú uvedené v občianskom preukaze bez podoby tváre.

Občiansky preukaz bez podoby tváre ministerstvo zašle občanovi na adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.

Občanovi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý do 31. decembra 2021 nedovŕši vek 15 rokov, vydá ministerstvo občiansky preukaz bez podoby tváre z úradnej moci na základe údajov z registra fyzických osôb najneskôr do 31. decembra 2021.

Občanovi staršiemu ako 65 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, vydá ministerstvo občiansky preukaz bez podoby tváre z úradnej moci na základe údajov z registra fyzických osôb najneskôr do 31. decembra 2021.

Povinnosti držiteľa občianskeho preukazu

Občan je mimo iného povinný

 1. požiadať o vydanie občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti skôr vydaného občianskeho preukazu,
 2. chrániť občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím,
 3. odovzdať príslušnému útvaru policajného zboru neplatný občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu,
 4. odovzdať príslušnému útvaru policajného zboru neplatný občiansky preukaz bez podoby tváre,
 5. odovzdať príslušnému útvaru policajného zboru doterajší občiansky preukaz pri prevzatí občianskeho preukazu pred uplynutím platnosti doterajšieho občianskeho preukazu,
 6. ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu príslušnému útvaru policajného zboru alebo prostredníctvom portálu ministerstva vnútra,
 7. ohlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu bez podoby tváre príslušnému útvaru policajného zboru,
 8. odovzdať občiansky preukaz bez podoby tváre pri prevzatí občianskeho preukazu.

Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako záloh a nesmie sa odovzdať ani odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať ani odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb.

To neplatí, ak je to nevyhnutné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Občan nesmie ponechávať občiansky preukaz ako záloh ani pri svojom pobyte v zahraničí.

Kto nájde alebo získa občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre iného občana, je povinný ho bezodkladne odovzdať príslušníkovi Policajného zboru, príslušníkovi obecnej polície alebo obci, ktorí bezodkladne zabezpečia jeho odovzdanie príslušnému útvaru policajného zboru.

Túto povinnosť má aj ten, kto ohlásil stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu alebo občianskeho preukazu bez podoby tváre a tento občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre získa späť, ako aj ten, kto má alebo získa občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre osoby, ktorá zomrela alebo ktorá bola vyhlásená za mŕtvu.

Občiansky preukaz občana, ktorý zomrel, je povinný odovzdať matričnému úradu ten, kto vybavuje úmrtný list, ak nebol občiansky preukaz odovzdaný inou osobou. Ak nebol občiansky preukaz odovzdaný matričnému úradu, možno ho odovzdať na príslušnom útvare policajného zboru.

Správne poplatky a oslobodenie od nich

Správne poplatky a oslobodenia od správnych poplatkov sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov, časť II. VNÚTORNÁ SPRÁVA, Položka 22a:

 1. Vydanie občianskeho preukazu                                                 4,50 eura
 2. Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov                                      9 eur
 3. Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov                                                         16,50 eura
 4. Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel                                                                                                 3 eurá

Od poplatku podľa písmena a) sú oslobodení:

 • občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti,
 • občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru,
 • občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu,
 • občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony,
 • občania starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku podľa písmena a) a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje.

Od poplatku podľa písmen a) a c) sú oslobodení občania starší ako 60 rokov, občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Od poplatku podľa písmena b) sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu straty alebo odcudzenia po uplynutí platnosti občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo odcudzený.

Od poplatku podľa písmena c) sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru.

Splnomocnenie

Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) za vydanie občianskeho preukazu s platnosťou na menej ako 10 rokov z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru.

Správny orgán vyberie okrem poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky poplatok vo výške 20 eur za urýchlené vydanie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní na žiadosť občana.

Milan Měchura

Občiansky preukaz s detailom čipu
Občiansky preukaz s detailom čipu. FOTO – MINISTERSVO VNÚTRA SR