Obmedzovanie pripomienok a námetov v Predbežných informáciách

Zákon č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR priniesol do tvorby právnych predpisov nový prvok – povinnosť zverejňovať predbežnú informáciu o príprave právneho predpisu.

V § 9 „Predbežná informácia“ sa uvádza:

„Predkladateľ pred spustením tvorby návrhu právneho predpisu, v záujme informovania verejnosti a orgánov verejnej správy, zverejní na portáli predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu právneho predpisu. V predbežnej informácii predkladateľ najmä stručne uvedie základné ciele a tézy pripravovaného návrhu právneho predpisu, zhodnotenie súčasného stavu a predpokladaný termín začatia pripomienkového konania.“

K tomu sa v Dôvodovej správe uvádza:

„V záujme informovania verejnosti o pripravovaných návrhoch právnych predpisov ešte pred spustením tvorby návrhu právneho predpisu zverejní predkladateľ na portáli predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu právneho predpisu. Ktokoľvek sa bude môcť k tomuto pripravovanému návrhu vyjadriť, najmä z hľadiska jeho potreby, opodstatnenosti, účelnosti, prípadne uplatniť podnety na novú právnu úpravu a novelizáciu nad rámec téz  a cieľov obsiahnutých v predbežnej informácii. Pripomienky by nemali smerovať k jednotlivým ustanoveniam, ale k návrhu ako takému a jeho podstate. Nepôjde o pripomienkové konanie. Obsah pripomienok sa zhodnotí v správe o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu.“

Veľmi nás to potešilo, pretože sme verili, že ešte pred tvorbou právneho predpisu bude možné uplatniť pripomienky k existujúcemu predpisu (najčastejšie zákonu), ktoré s nami príslušné ministerstvo prerokuje a vyhneme sa tak častým prípadom, keď sa o pripomienke uplatnenej až v rámci medzirezortného pripomienkového konania vecne nediskutovalo, ale viac – menej sa automaticky zamietla s odôvodnením „Pripomienka je nad rámec návrhu zákona“. Ale asi sme sa tešili predčasne.

Napriek tomu, že v zmysle zákona je možné uplatniť podnety na novú právnu úpravu a novelizáciu nad rámec téz  a cieľov obsiahnutých v predbežnej informácii, začíname sa stretávať v predbežných informáciách s prípadmi obmedzenia pripomienok pripomienky len „v intenciách vecného zamerania“ návrhu.

Ako príklady uvádzame predbežnú informáciu k príprave novely zákona č. 595/2004 Z.z. o dani z príjmu (PI/2016/19) alebo predbežnú informáciu k príprave novely zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (PI/2016/71), kde sa v časti Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu uvádza:

„Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania
podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2.“

Domnievame sa, že takýto spôsob zužovania zasielania  námetov a podnetov k predbežným informáciám je v rozpore so zámerom vyjadreným v dôvodovej správe k zákonu č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov. Ak by ústredné orgány štátnej správy začali fakticky i v praxi uplatňovať určité obmedzenia na rozsah pripomienok, budeme musieť na takúto prax poukázať dôraznejšie, než sa stalo na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím dňa 6. júna.    

Milan Měchura