Príjemcom dávky okrem poberateľa dávky môže byť aj osobitný príjemca

Možno  ste sa aj vy ocitli  v zložitej životnej  situácii ako naša čitateľka, ktorá sa  stará o svoju chorú mamičku. Tá zo  zdravotných dôvodov nemôže  preberať dôchodok, pre ktorý si pred tým sama  chodila na poštu.

Zákon  o sociálnom poistení  pamätá aj na  takéto  situácie a  v  §  117 upravuje inštitút takzvaného osobitného príjemcu.

Osobitný príjemca je fyzická osoba alebo právnická osoba určená rozhodnutím Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa ustanoví osobitného príjemcu s jeho súhlasom a so súhlasom poberateľa dávky vtedy, ak poberateľ dávky  zo zdravotných dôvodov nemôže výplatu dávky prijímať.

To znamená, že  naša čitateľka sa musí obrátiť na Sociálnu poisťovňu so žiadosťou, aby ustanovila osobitného príjemcu. V žiadosti okrem základných  osobných údajov, nesmie chýbať jej súhlas ako osobitného príjemcu, a súhlas jej mamičky ako poberateľa dávky, samozrejme dátum a vlastnoručné podpisy.

Zároveň je nutné priložiť aj potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že pre zlý zdravotný stav nemôže  poberateľka  dôchodku preberať  výplatu dôchodku.

Všetky potrebné informácie a tlačivá by vám mali poskytnúť v každej pobočke Sociálnej poisťovne.

Ingrid Tomešová