Výročné valné zhromaždenie EDF 2016 v Dubline

20. – 22. mája sa v írskom Dubline stretli na výročnom valnom zhromaždení Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) delegáti zo všetkých členských organizácií EDF. Slovensko zastupovali za Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR jeho riaditeľka Iveta Mišová, Marián Horanič a predseda sebaobhajcov Slovenska Richard Drahovský. Za NROZP v SR sa zúčastnili predseda Branislav Mamojka a Michaela Hajduková. Delegáciu doplnila aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

Zasadnutie na letisku

V tomto roku bol program valného zhromaždenia mimoriadne pestrý. V piatok 20. mája predchádzalo valnému zhromaždeniu krátke zasadnutie predsedníctva EDF. Tentoraz sa predsedníctvo stretlo na netypickom mieste, v hoteli Radisson Blue na dublinskom letisku. Nešlo o náhodu. Po zasadnutí, na ktorom sa prediskutovali aktuálne otázky v rámci fungovania organizácie, sa členovia predsedníctva a hostia presunuli na odletový terminál dublinského letiska, kde sa zúčastnili na oslavách 10. výročia prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave.

Oslavu otvoril predseda EDF Yannis Vardakastanis, ktorý zdôraznil, že toto nariadenie bolo vôbec prvým legislatívnym aktom prijatým EÚ, ktorý sa týkal konkrétne osôb so zdravotným postihnutím. O zmenách, ku ktorým došlo za uplynulých desať rokov od prijatia nariadenia, hovorila podpredsedníčka EDF Gunta Anca. Vystúpili aj komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulc, ktorá sa účastníkom oslavy prihovorila prostredníctvom videoodkazu, a írska poslankyňa Európskeho parlamentu Marian Harkin. Vo svojom príhovore zdôraznila význam zapájania osôb so zdravotným postihnutím do legislatívnych procesov.

Podpredsedníčka EDF Gunta Anca sedí na invalidnom vozíku pred prezentáciu, v ruke drží mikrofón a papier a rozpráva publiku
O zmenách uplynulého desaťročia hovorila podpredsedníčka EDF Gunta Anca.

O právnej spôsobilosti

Bohatý program pokračoval v sobotu 21. mája valným zhromaždením EDF. Zhromaždenie otvorila konferencia o právnej spôsobilosti osôb so zdravotným postihnutím a o ich práve uskutočňovať voľbu na základe vlastného rozhodnutia vo všetkých oblastiach života. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 200 odborníkov, zástupcov organizácií osôb so zdravotným postihnutím, sebaobhajcov a akademikov, ktorí diskutovali o článku 12 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Slovensko na konferencii reprezentovali zástupcovia Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, predseda sebaobhajcov Slovenska Richard Drahovský a Marián Horanič. Vo svojej prezentácii priblížili situáciu v tejto oblasti na Slovensku.

Zástupcovia Slovenska v pléne
Slovensko v Dubline reprezentovali zástupcovia NROZP v SR a ZPMP v SR.

Na konferencii vystúpila aj slovenská komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Predstavila svoj úrad a doplnila informácie, ktoré fóru poskytli predstavitelia ZPMP. Na konferencii odzneli aj skúsenosti a príklady z ďalších európskych krajín – Litvy a Írska v prezentáciách, a ďalších krajín v rámci diskusie.

Európsky akt o prístupnosti

Po skončení konferencie v popoludňajších hodinách pokračoval program zasadnutím valného zhromaždenia EDF. Rokovalo sa o pláne aktivít EDF na rok 2016, o pláne aktivít Európskej komisie v súvislosti s témami, ktoré sú zaujímavé z hľadiska zdravotného postihnutia. Medzi dôležité prerokované témy patril aj v súčasnosti veľmi diskutovaný Európsky akt o prístupnosti, či európsky pilier sociálnych práv. Delegáti valného zhromaždenia prijali rozpočet EDF na základe trojročnej stratégie na roky 2015 – 2017, nominovali interných audítorov a oboznámili sa s vyúčtovaním za rok 2015.

V nedeľu rokovanie pokračovalo ďalšími témami, k najdôležitejším z nich patrili ciele udržateľného rozvoja OSN a ich európsky a celosvetový rozmer, revízia všeobecných pripomienok k článkom 6 a 24 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, 20. výročie založenia EDF či výsledky externého hodnotenia EDF 2016.

V závere účastníci zhodnotili priebeh celého podujatia a oznámili sa miesta nasledujúcich zasadnutí predsedníctva EDF, ktorými sú Bratislava na jeseň 2016 a Malta v jari 2017.

–red–

Foto: Iveta Mišová