Osoby so zdravotným postihnutím: 10 dôvodov, prečo voliť v európskych voľbách

EÚ ? Sú to len byrokrati. Prečo by som za nich mal hlasovať Otázka (či skôr vyjadrenie?), ktoré počúvame opakovane.

Nie je to pravda. EÚ má na životy osôb so zdravotným postihnutím veľký vplyv. Existuje viacero iniciatív, ktoré priamo zlepšili život osôb so zdravotným postihnutím či viedli krajiny EÚ k jeho zlepšeniu.

Najbližšie voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia už 25. mája.

Ponúkame desať dôvodov, prečo sa ich zúčastniť a ísť voliť (ak nie ste jedným z 800 000 občanov EÚ, ktorí v súčasnosti nemôžu voliť kvôli diskriminačným zákonom):

1. Pretože EÚ bojuje za prístupnosť

Inštitúcie EÚ tvrdo pracujú na zabezpečení toho, aby bol fyzický aj virtuálny svet pre osoby so zdravotným postihnutím prístupnejší. Verejná doprava a verejné webové stránky sa okrem iného stali prístupnejšími (napríklad zaväzuje letiská poskytovať pomoc osobám so zdravotným postihnutím. Rovnako zaväzuje krajiny EÚ, aby boli prístupné aj všetky nové železničné stanice). EÚ sa nedávno dohodla na smernici, ktorá zabezpečí že nám budú prístupnejšie mnohé produkty a služby!

Tieto zákony, z ktorých mnohé bolo potrebné zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ, nielen zlepšia prístupnosť v celej Európskej únii, ale aj inšpirovali niektoré krajiny posunúť sa ešte ďalej.

Je dôležité vedieť, že zákony prijímané EÚ sú „minimálne štandardy“. Znamená to (na rozdiel od názoru niektorých ľudí), že právo EÚ nemôže obmedziť práva, ktoré už máte. Európska únia napríklad zaväzuje krajiny k tomu, aby boli prístupné všetky nové a renovované železničné stanice, ale samozrejme členské štáty môžu urobiť viac než len to a zahrnúť do zákona aj staré stanice.

2. Pretože EÚ vás chráni v zamestnaní

EÚ V roku 2000 schválila smernicu, ktorá zakazuje diskrimináciu v práci. Znamená to, že keď pracujeme alebo sa zúčastňujeme vzdelávania súvisiaceho so zamestnaním, sme chránení pred diskrimináciou. Znamená to tiež, že zamestnávatelia musia prispôsobiť pracovné miesto zamestnancom so zdravotným postihnutím.

Aj keď situácia nie je zďaleka dokonalá, je to práve z dôvodu tohto zákona, že sa môžete obrátiť na súd alebo požiadať o podporu antidiskriminačnú inštitúciu, ak ste napríklad boli diskriminovaní pri uchádzaní sa o prácu, keď ste prepustení zo zamestnania alebo keď zamestnávateľ odmieta poskytnúť primerané úpravy, ktoré sú potrebné na vykonávanie vašej práce.

3. Pretože peniaze EÚ podporujú začleňovanie osôb so zdravotným postihnutím

Peniaze EÚ sú na Slovensku prakticky jediným zdrojom aktívnej podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, ako je podpora vytvárania a prevádzky chránených dielní a pracovísk, príspevkov na mzdy ich pracovníkov so zdravotným postihnutím, príspevkov na mzdy pracovných asistentov. Finančné prostriedky EÚ financovali účasť na spoločnom projekte Francúzska a Španielska o práve voliť pre osoby so zdravotným postihnutím. Podporujú grécke osoby so zdravotným postihnutím v samostatnom živote. Podporujú výstavbu nemocníc v Portugalsku. Používajú sa na renováciu domov a ich sprístupňovanie. Mnohí Európania sú podporovaní z fondov EÚ bez toho, aby o tom vedeli. Napriek ich sťažnostiam sa dokonca aj najbohatšie krajiny spoliehajú na peniaze EÚ na podporu osôb s nedostatkom príležitostí a ohrozených vylúčením.

4. Pretože môžete použiť parkovaciu kartu vo všetkých krajinách EÚ

Ak máte zdravotné postihnutie, môžete mať nárok na parkovaciu kartu EÚ. Táto parkovacia karta sa uznáva vo všetkých krajinách EÚ a umožňuje parkovať na vyhradených miestach v celej EÚ za predpokladu, že spĺňate kritériá na jej pridelenie v krajine, kde ju chcete použiť. Znamená to, že ak sa rozhodnete cestovať alebo žiť v inej krajine EÚ, nemusíte opakovane žiadať o parkovaciu kartu, stačí si len overiť, či v danej krajine spĺňate kritériá na jej pridelenie!

Parkovaciu kartu vám môže prideliť príslušný orgán v krajine, v ktorej žijete. Na Slovensku je to úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

5. Pretože môžete žiť v inej krajine a stále poberať (niektoré) dávky sociálneho zabezpečenia.

Ak ste občanom EÚ, môžete sa presťahovať do inej krajiny EÚ a stále máte nárok na niektoré dávky sociálneho zabezpečenia. Môžete sa napríklad presťahovať do inej krajiny EÚ a poberať pôvodný starobný dôchodok. V prípade dávok v invalidite je to zložitejšie: máte nárok na príspevky v invalidite na rovnakej úrovni ako štátny príslušník danej krajiny, ale musíte o nich požiadať a prejsť novým procesom hodnotenia zdravotného postihnutia.

Je to tak z dôvodu, že kým EÚ koordinuje systémy sociálneho zabezpečenia, niektoré krajiny EÚ ešte s tým stále nie sú úplne stotožnené: napríklad pred niekoľkými týždňami odmietli nové pravidlá, ktoré by poskytli integrovanejší systém! Preto musíte voliť politikov, ktorí sa starajú o slobodu pohybu osôb so zdravotným postihnutím!

Pozitívny vplyv tohto smerovania možno, žiaľ, vidieť v potenciálnom ohrození: občania EÚ žijúci v Spojenom kráľovstve si nie sú istí, či budú dostávať príspevky aj po Brexite.

6. Pretože, môžete ísť v inej krajine EÚ do nemocnice

Ak máte pri návšteve inej krajiny EÚ nehodu alebo ochoriete, môžete ísť do nemocnice alebo k lekárovi za rovnakých podmienok ako štátny príslušník tejto krajiny, a to vďaka európskemu preukazu zdravotného poistenia. Týmto spôsobom nemusíte skracovať svoju cestu kvôli nedostupným zdravotným nákladom.

Pozor: Kartu nemožno použiť pre plánovanú liečbu v zahraničí.

7. Pretože chceme EÚ preukaz zdravotného postihnutia

Ak v súčasnosti navštívite inú krajinu EÚ, vaše dokumenty o zdravotnom postihnutí nemusia byť uznané z mnohých praktických dôvodov (rôzne formáty, jazyky, posudzovanie toho, čo je zdravotné postihnutie). Preukaz zdravotne postihnutých občanov EÚ, projekt, ktorý prebieha v 8 krajinách EÚ , môže toto všetko obísť vytvorením celoeurópskej karty v rovnakom formáte. To znamená, že môžete mať prístup k zľavneným kultúrnym a rekreačným službám: múzeám, športovým zariadeniam , doprave atď.

Zatiaľ čo karta existuje iba v 8 krajinách EÚ, môžete presvedčiť EÚ, aby ju rozšírila na všetky krajiny. Ako? Hlasovaním v máji!

8. Pretože môžete vykonávať dobrovoľnícku činnosť a / alebo študovať v zahraničí a získať podporu

Známy program ERASMUS + poskytuje finančnú podporu študentom, ktorí chcú stráviť semester alebo rok v inej krajine EÚ. Tento program ráta s osobitnými potrebami ľudí so zdravotným postihnutím: Sme oprávnení poskytovať finančnú podporu na krytie zvýšených nákladov, ako je napríklad potreba osobnej asistencie či prístupného bývania.

Európsky zbor solidarity (European Solidarity Corps) je program, ktorý finančne podporuje možnosti dobrovoľníctva v inej krajine EÚ.

9. Pretože 800 000 ľudí chce hlasovať, ale nemôže

Ak vás všetky vyššie uvedené dôvody nepresvedčili, možno to bude práve tento: 800 000 Európanov nemôže hlasovať v dôsledku rôznych diskriminačných zákonov platných v niektorých štátoch, ktoré ich vylučujú z dôvodu zdravotného postihnutia. Potrebujeme váš hlas, aby sme to pomohli zmeniť.

10. Pretože spoločne môžeme bojovať efektívnejšie

Môžu sa veci zlepšiť? Rozhodne áno!

EÚ môže a mala by mať viac legislatívy venovanej prístupnosti. EÚ môže a mala by vyčleňovať viac finančných prostriedkov pre osoby so zdravotným postihnutím. EÚ môže a mala by schváliť zákony, ktoré nás chránia pred diskrimináciou vo všetkých oblastiach života. Preto potrebujeme, aby ste volili! Hlasovaním dávate politikom najavo, že chcete Európu, ktorá sa o nás zaujíma, a že by mali pre dosiahnutie tohto cieľa robiť viac.

Koho voliť?

Nebudeme vám odporúčať “ hlasujte pre tú či onú stranu“. Čo môžete urobiť, je oboznámiť sa s reakciami kandidátov na našu výzvu a overiť si kandidátov, ktorí podpísali záväzok na podporu zdravotného postihnutia.