Výzva pre budúcich poslancov Európskeho parlamentu po voľbách v roku 2019

Obraciame sa na politických predstaviteľov Slovenskej republiky a vyzývame budúcich poslancov Európskeho parlamentu, aby venovali pozornosť týmto požiadavkám osôb so zdravotným postihnutím žijúcim na Slovensku a v Európskej únii počas nasledujúcich piatich rokov svojho poslaneckého mandátu.

Účasť na politickom živote

Európske voľby by mali byť štandardom pre prístupné hlasovanie, t.j. prístupnosť samotného hlasovania (hlasovacie postupy), volebných informácií (prostriedkov a materiálov volebnej kampane, politických debát, programov politických strán a webových sídiel) a povolebných postupov (mechanizmov napr. vybavovania sťažností), ako aj rovné právo kandidovať.

Žiadame politické strany, aby sa usilovali a Európsky parlament, aby prijal opatrenia na zabezpečenie plnej prístupnosti európskych volieb v roku 2024.

Rovnosť

Pred viac ako 10 rokmi predložila Európska komisia návrh smernice o rovnakom zaobchádzaní, ktorej úlohou je chrániť občanov EÚ pred diskrimináciou vo všetkých oblastiach života, či už ide o zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu alebo náboženské presvedčenie.

Rada stále blokuje smernicu, ktorú vždy podporoval Európsky parlament.

Vyzývame politických predstaviteľov EÚ, aby obnovili konanie o tejto horizontálnej smernici, ktorá je veľmi potrebná pre uzatvorenie legislatívnych medzier, a žiadame Európsky parlament, aby prijal uznesenie vyzývajúce Radu, aby v tomto zmysle konala.

Prístupnosť

Aj keď došlo v poslednom čase k významnému pokroku v tejto oblasti prijatím Európskeho aktu o prístupnosti (European Accessibility Act – EAA), Európska únia dostatočne nevyužila príležitosť priniesť skutočne horizontálnu smernicu. Vzhľadom na svoju obmedzenú pôsobnosť, EAA zostáva prevažne predpisom v digitálnej oblasti a nerieši problémy osôb so zdravotným postihnutím vo fyzickom prostredí.

Dôrazne žiadame Európsky parlament, aby vyzval Komisiu na prípravu legislatívnej iniciatívy na podporu prístupnosti, najmä pokiaľ ide o zastavané prostredie, mestskú hromadnú dopravu a domáce spotrebiče.

Digitálna Európa

Smernica ES 2102/2016 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií inštitúcií verejnej správy sa nevzťahuje na inštitúcie EÚ.

Hoci narastajúci objem a jazyky informácií, ktoré zverejňujú, odôvodňuje vyššiu časovú náročnosť, inštitúcie EÚ by mali vyvinúť maximálne úsilie na zavedenie do praxe toho, čo požadujú od členských štátov.

Očakávame špeciálne od Európskeho parlamentu, že pôjde príkladom a bude uplatňovať príslušné ustanovenia na svojich webových stránkach a v mobilných aplikáciách.

Mobilita

Európska komisia sa vo svojom treťom balíku o mobilite zaviazala k rozšíreniu automatizovaného jazdenia v súkromnej a verejnej doprave. Pripojené a autonómne (alebo „samohybné“) vozidlá môžu výrazne zvýšiť nezávislú mobilitu osôb so zdravotným postihnutím; zároveň, z pohľadu chodcov, predstavujú konkrétne ohrozenie bezpečného pohybu tých istých osôb.

Vyzývame Európsky parlament aby pôsobil na Európsku komisiu, s cieľom riešiť potreby a záujmy osôb so zdravotným postihnutím na samom začiatku prípravy návrhu akéhokoľvek súvisiaceho legislatívneho predpisu.

Kultúra

Finančné prostriedky EÚ pre filmový priemysel môžu zohrávať významnú úlohu pri podpore filmov, ktoré sú prístupné pre nevidiace a slabozraké osoby a osoby nepočujúce a nedoslýchavé v súlade s dobrou praxou a pozitívnymi výsledkami podobných iniciatív v niektorých krajinách EÚ.

Žiadame Európsky parlament, aby stanovil hlasový komentár pre nevidiacich a titulky pre nepočujúcich ako povinné kritérium pre získanie podpory v rámci programu Creative Europe Media, nástroja financovania EÚ pre cezhraničné filmové produkcie.

Zdravotné postihnutie naprieč hranicami

Európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý oprávňuje na uľahčený prístup k rôznym službám, najmä v oblasti rekreácie a voľného času (múzeá a kultúrne pamiatky) a dopravy, je stále len projekt Komisie v pilotnej fáze. Ako taký je vykonávaný na základe dobrovoľnosti, je k dispozícii iba v 8 krajinách EÚ a nezahŕňa rovnaké oblasti vo všetkých zúčastnených štátoch.

Vyzývame Európsky parlament, aby sa usiloval o rozšírenie tejto iniciatívy, aby sa dosiahlo, čo občania so zdravotným postihnutím od nej očakávajú: celoúniová schéma uznávania práva osôb so zdravotným postihnutím na rovný prístup k súvisiacim službám.

V súčasnosti neexistujú žiadne spoľahlivé a porovnateľné štatistiky na úrovni EÚ o inklúzii osôb so zdravotným postihnutím s rozčlenenými údajmi podľa druhu zdravotného postihnutia, jasné a konzistentné kritérium na presnú klasifikáciu človeka ako osoby so zdravotným postihnutím. To je obzvlášť závažný nedostatok, napríklad, pri riešení prístupu k zamestnaniu týchto osôb.

Informovaná tvorba politík

Žiadame inštitúcie EÚ, a najmä Európsky parlament prostredníctvom svojich výskumných služieb, aby presadzovali zber a zhromažďovanie údajov zo strany Eurostatu a národných štatistických úradov, nevyhnutných pre informované politiky.

Vonkajšia činnosť

Nástroj EÚ pre predvstupovú pomoc a Východné partnerstvo by sa mali venovať aj otázkam zdravotného postihnutia a začleňovania osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, čo je spôsob, akým má EÚ podporovať najlepšiu prax v širšej Európe.

Žiadame Parlament, aby odporučil a podporil tento prístup.

Medziskupina Európskeho parlamentu pre zdravotné postihnutie

Medziskupina pre zdravotné postihnutie (Disability Intergroup) je neformálne zoskupenie poslancov Európskeho parlamentu naprieč štátmi a naprieč politickými stranami, ktorí majú záujem presadzovať politiky zdravotného postihnutia vo svojej práci v Európskom Parlamente ako aj na národnej úrovni. Je kľúčovým spojencom pri presadzovaní a obhajobe práv osôb so zdravotným postihnutím v Európe a pri umožňovaní ich účasti na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú.

Vyzývame budúcich poslancov Európskeho parlamentu, aby sa zapojili do práce Parlamentnej medziskupiny pre zdravotné postihnutie S cieľom podporiť zvýšenie dosahu a účinnosti politík EÚ v oblasti zdravotného postihnutia.