Peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Poskytovanie peňažných príspevkov kompenzujúcich zvýšené výdavky upravuje § 38 a príslušné prílohy zákona č. 447/2008 Z.z.  o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím  (ŤZP), ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov, možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky

 1. na diétne stravovanie,
 2. súvisiace
  1. s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
  2. so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
  3. so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

Odkázanosť na každé zvýšenie výdavkov sa posudzuje samostatne.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, ak má chorobu alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 5. Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu.

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je mesačne

 1. 18,56% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu  pre choroby a poruchy uvedené v prvej skupine; v súčasnosti ide o sumu 36,77 eur,
 2. 9,28% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v druhej skupine; v súčasnosti ide o sumu 18,39 eur,
 3. 5,57% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v tretej skupine; v súčasnosti ide o sumu 11,04 eur.

Do I. skupiny chorôb sú zaradené:

 1. fenylketonúria do 18. roku života, po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia,
 2. cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou,
 3. nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie,
 4. celiakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové výrobky.

Do II. skupiny chorôb sú zaradené:

 1. diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami,
 2. odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10% od normy,
 3. syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie,
 4. chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 10% od normy s prejavmi malabsorpcie,
 5. systémové ochorenia (systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba) spojené s poklesom hmotnosti tela viac ako 10% od normy,
 6. malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 10% od normy,
 7. skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela viac ako 15%od normálnej hodnoty s prejavmi malabsorpcie.

Do III. Skupiny chorôb sú zaradené:

 1. chronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l,
 2. zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom podklade alebo malígnom podklade.

Fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, pre choroby a poruchy vo viacerých skupinách, možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky na diétne stravovanie vo výške, ktorá zodpovedá nákladnejšej diéte z hľadiska zaradenia choroby alebo poruchy.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou a s opotrebovaním šatstva, bielizne a obuvi a bytového zariadenia 

Fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou, ak má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 6. Zvýšené výdavky na zabezpečenie hygieny sú výdavky súvisiace so zabezpečovaním bežnej osobnej hygieny a hygieny domácnosti v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby uvedeného v tejto prílohe. Za odkázaných na kompenzáciu týchto zvýšených výdavkov sa považujú fyzické osoby s nasledujúcimi ochoreniami:

 1. Závažné ochorenia kože a kožných adnex
  1. dekubity a trofické defekty na ploche nad 5% kožného krytu,
  2. jazvy po popálení, poleptaní a ožarovaní s potrebou pravidelného ošetrovania (preväzy pre mokvanie, hnisanie s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov),
  3. rozsiahle ekzémy generalizovaného charakteru s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
  4. pľuzgierovité kožné ochorenia s generalizovaným postihnutím kože s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
  5. psoriasis vulgaris – generalizovaná forma s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
  6. ostatné kožné ochorenia vyžadujúce trvalé ošetrenie pomocou mastí, pást, olejov, obkladov (rozsiahle dermatózy, dermatomykózy, rohovatenie), kožné ochorenie musí mať generalizovaný charakter a postihuje plochu väčšiu ako 20% povrchu kože,
  7. ochorenia so zvýšenou sekréciou potných žliaz (chloridy v pote viac ako 40 mmol/l, sodík viac ako 70 mmol/l).
 2. Stavy s chronickou sekréciou z fistúl a stomií s potrebou častého ošetrovania (viac ako trikrát denne)
  1. osteomyelitída s trvalou sekréciou,
  2. chronické fistuly so sekréciou,
  3. tracheostómie, gastrostómie, nefrostómie, cystotómie, kolostómie,
  4. cystická fibróza s chronickými pľúcnymi prejavmi alebo gastrointestinálnymi prejavmi.
 3. Ostatné postihnutia
  1. stresová inkontinencia moču III. stupňa,
  2. úplná inkontinencia moču (podmienená organicky),
  3. úplná inkontinencia stolice.

Fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s opotrebovaním šatstva, bielizne a obuvi a bytového zariadenia, ak má chronický stav alebo používa technicky náročnú pomôcku uvedené v prílohe č. 7. Zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia sú výdavky spojené s obnovou a s nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby, ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a používania technicky náročných pomôcok uvedených v tejto prílohe.

 1. Zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility bez používania technicky náročných pomôcok
  1. ťažké spastické obrny a chabé obrny dolných končatín,
  2. mozgové, mozočkové a miešne dysfunkcie podmieňujúce ťažké poruchy chôdze,
  3. stavy so stuhnutím kolenného kĺbu alebo bedrového kĺbu trvalého charakteru bez možnosti ovplyvnenia tohto stavu ďalšou liečbou,
  4. úplná slepota oboch očí,
  5. praktická slepota oboch očí.
 2. Zoznam technicky náročných pomôcok, ktorých používaním dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
  1. elektrické vozíky,
  2. mechanické vozíky,
  3. kočíky,
  4. chodúľky,
  5. kraulery,
  6. ortézy z tuhých materiálov (dlahy, výstuže, pružiny)
   1. ortézy krku, trupu, bedra a lumbálnej oblasti,
   2. ortézy horných končatín okrem ortéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie na predlaktí,
   3. ortézy dolných končatín okrem ortéz prstov a nohy, ktoré nemajú uchytenie na predkolení,
  7. protézy
   1. protézy horných končatín okrem protéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie tuhou objímkou na predlaktí,
   2. protézy dolných končatín okrem protéz chodidla, ktoré sú kompenzované výplňou a ortopedickou obuvou a nemajú uchytenie tuhou objímkou na predkolení.

Za technicky náročnú pomôcku sa nepovažuje barla.

Výška peňažného príspevku na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia je mesačne 9,28% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; v súčasnosti ide o sumu 18,39 eur.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a ktorá

 1. je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, alebo
 2. nie je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla a jej prepravu zabezpečuje fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy.

Fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti

 1. premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť,
 2. nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy alebo
 3. zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sú výdavky na pohonné látky, ktoré slúžia na jeho prevádzku, ktoré fyzická osoba s ŤZP využíva na pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity. 

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla je mesačne 16,70% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; v súčasnosti ide o sumu 33,09 eur.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

Fyzickej osobe s ŤZP možno poskytnúť peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, ak je odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom. Zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom sú výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť.

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom je mesačne 22,27% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; v súčasnosti ide o sumu 44,12 eur.

Fyzická osoba s ŤZP je povinná absolvovať so psom so špeciálnym výcvikom každoročne veterinárnu prehliadku. Doklad o veterinárnej prehliadke predkladá fyzická osoba s ŤZP príslušnému úradu vždy do konca decembra kalendárneho roka. Ak fyzická osoba s ŤZP nepredloží doklad o veterinárnej prehliadke v určenej lehote, príslušný orgán odníme a zastaví výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

Spoločné ustanovenia

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. To neplatí, ak sa fyzickej osobe s ŤZP poskytuje sociálna služba

 1. v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v zariadení podporovaného bývania, alebo
 2. v zariadení sociálnych služieb  na určitý čas, najviac 30 po sebe nasledujúcich dní.

Peňažný príspevok na zvýšené výdavky nemožno poskytnúť, ak príjem fyzickej osoby s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Pri súčasnej sume životného minima 198,09 eur je príjmovou hranicou suma 594,27 eur. Peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa vyplácajú mesačne pozadu. Konkrétne sumy peňažných príspevkov v eurách na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka, ak dôjde k zvýšeniu sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Milan Měchura