Poistencovi štátu sa započítava len dôchodkové poistenie

Sociálna poisťovňa pripomína, že poistenci štátu nie sú poistení na nemocenské poistenie, ani na poistenie v nezamestnanosti, a preto nemajú nárok na nemocenské dávky, ani na dávku v nezamestnanosti.

Ak nie sú dobrovoľne poistení a neplatia si poistné sami, nárok na uvedené dávky im nevznikne, pretože ten je, okrem iného, podmienený existenciou a aj určitou dĺžkou trvania príslušného poistenia.

Len dôchodkové poistenie

Štát platí za poistencov štátu len poistné na dôchodkové poistenie, a preto sa im poistenie od štátu prejaví v budúcnosti len na dôchodkových dávkach. Obdobie, keď za nich štát platí poistné, sa im zaráta ako obdobie dôchodkového poistenia a zohľadní sa pri posudzovaní nároku a výpočte dôchodku.

Za fyzickú osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa do šesť rokov (resp. do 18, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), štát platí na dôchodkové poistenie poistné zo sumy, ktorá sa rovná mesačne 60 percent jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil dva roky pred kalendárnym rokom, za ktorý sa poistné platí.

Z rovnakej sumy platí aj za zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým sa poskytuje materské. V roku 2019 je to suma 572,40 eura.

Opatrovanie a osobná asistencia

Za osoby poberajúce peňažný príspevok na opatrovanie a za osoby vykonávajúce osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 140 hodín platí štát v súčasnosti zo sumy 477 eura, čo je 50 percent zmieneného všeobecného vymeriavacieho základu.

V júni 2019 evidovala Sociálna poisťovňa 200 787 poistencov štátu, z toho 149 151 bolo osôb starajúcich sa o dieťa do 6/18 rokov.

V období poskytovania materského platil štát poistné na dôchodkové poistenie za 26 412 osôb.

(red, podľa dokumentu Sociálnej poisťovne)