Poslanecká novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu

Národná rada SR schválila 18. októbra 2019 menšiu novelu zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Predkladateľkou bola poslankyňa Národnej rady SR Soňa Gaborčáková.

Novela nadobudne účinnosť 1. júla 2020.

Zmeny peňažného príspevku na opatrovanie

Súčasná právna úprava opatrovania neberie do úvahy skutočnosť, že opatrovateľský príspevok nemá slúžiť len pre úkony sebaobsluhy, ktoré vykonáva opatrovateľ, ale aj úkony, ktoré zabezpečujú aktívny rozvoj zostávajúcich schopností a zabezpečuje styk so spoločenským prostredím.

Preto sa rozširuje definícia účelu opatrovania nasledovne: „Účelom opatrovania je zabezpečiť pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.“

Vypúšťajú sa ustanovenia, ktoré stanovovali rozdielnu výšku peňažného príspevku na opatrovanie v závislosti od poskytovania ambulantnej formy sociálnej služby v rozsahu menej alebo viac ako 20 hodín týždenne a počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotný postihnutím (ŤZP), ktoré danú podmienku napĺňali.

Opatrovatelia tak budú mať nárok na peňažný príspevok na opatrovanie v rovnakej výške bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je opatrovanému poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby a v akom rozsahu je poskytovaná.

Vypúšťa sa ustanovenie, podľa ktorého sa výška peňažného príspevku na opatrovanie znižovala pomernou časťou za dni, počas ktorých bola opatrovaná osoba v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní.

Poberateľovi príspevku na opatrovanie sa bude príspevok naďalej vyplácať, a to bez ohľadu na to, či bude alebo nebude sprievodcom opatrovanej osoby v zdravotníckom zariadení.

Zmeny v poskytovaní príspevkov na zvýšené výdavky

Pri posudzovaní vzniku nároku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla sa za využívanie osobného motorového vozidla považujú vzdelávacie aktivity i v prípade, ak fyzická osoba s ŤZP má určený individuálny študijný plán.

Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na vzdelávacie aktivity sa v prípade fyzickej osoby s ŤZP, ktorá má určený individuálny študijný plán, preukazujú len dokladom školy potvrdzujúcim individuálne vzdelávanie a jeho rozsah.

Peňažný príspevok, ktorý kompenzuje zvýšené opotrebovanie šatstva, obuvi, bielizne a bytového zariadenia bude môcť byť priznaný fyzickej osobe s ŤZP trpiacej vybranou formou duševnej poruchy.

Zoznam chronických stavov uvedených v prílohe číslo 7 zákona, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, sa dopĺňa o pervazívne vývinové poruchy (napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm).

Peňažný príspevok kompenzujúci zvýšené opotrebovanie šatstva, obuvi, bielizne a bytového zariadenia bude možné priznať fyzickej osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná sociálna služba, ak ide o kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich výlučne s opotrebovaním šatstva a obuvi.

A to bez ohľadu na to, v akom type sociálneho zariadenia sa celoročná sociálna služba poskytuje.

Na zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním bielizne a bytového zariadenia sa výnimka nebude uplatňovať, keďže pri nich sa javí ako opodstatnené viazať ich na formu starostlivosti.

V prevažnej miere ide totiž o komodity vo vlastníctve zariadenia, ktoré sú v určitom zmysle zahrnuté do príslušného príspevku poskytovaného zariadeniu sociálnych služieb.

Zmeny pri psychických poruchách vývinu

V prílohe č. 3 časti IV Duševné poruchy a poruchy správania sa mení percentuálna miera funkčnej poruchy v prípade porúch psychického vývoja detí.

Prvý bod tejto časti sa upravuje nasledovne:

„1. Poruchy psychického vývoja detí (poruchy hyperkinetické, poruchy správania atď.), pervazívne vývinové poruchy (napr. autizmus)

  1. mierna porucha 10 – 30 %
  2. stredná porucha 40 – 50 %
  3. ťažká porucha 60 – 80 %
  4. komplexná porucha (napr. Aspergerov syndróm) 90 – 100 %.“

Poznámka k prvému bodu sa upravuje doplnením Aspergerovho syndrómu nasledovne: „k poruchám psychického vývoja detí sa zaraďuje (napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm)“.

V zozname zdravotných postihnutí na účely parkovacieho preukazu sa pervazívne vývinové poruchy stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa spresňujú doplnením slov „napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm“.

Milan Měchura

Poslankyňa Soňa Gaborčáková počas rokovania NR SR
Poslankyňa Soňa Gaborčáková počas rokovania NR SR. FOTO – NRSR