Obdobie poistenia pre dôchodok možno zhodnotiť aj dodatočne

Ak poberateľ dôchodku zistí, že mu nejaká doba poistenia nebola pri výpočte dôchodku zhodnotená, môže o zhodnotenie tejto doby požiadať dodatočne neformálnou žiadosťou (listom).

Žiadosť musí obsahovať rodné číslo, pod ktorým sa dôchodok vypláca a musí byť vlastnoručne podpísaná.

K žiadosti je potrebné priložiť originál potvrdenia zamestnávateľa alebo jeho úradne overenú fotokópiu.

Ak dôchodca potvrdenie zamestnávateľa nevlastní, v žiadosti uvedie názov zamestnávateľa, jeho adresu a obdobie, kedy tam pracoval. Sociálna poisťovňa v takomto prípade bude dobu poistenia zisťovať a o výsledku bude dôchodcu písomne informovať.

Dôchodok sa zvýši odo dňa, od ktorého zvýšenie patrí, najviac však tri roky spätne od uplatnenia nároku na zvýšenie dôchodku, ak sa dodatočne zistí, že sa dôchodok vyplácal v nižšej sume ako dôchodcovi patril.

Takýto prípad sa môže vyskytnúť napríklad vtedy, ak žiadateľ o dôchodok v žiadosti uvedie, že v určitom období nikde nepracoval a dodatočne si spomenie na zamestnávateľa alebo ak nežiada nejakú dobu poistenia zhodnotiť, keďže sa nepodarilo dohľadať žiaden doklad a dodatočne tento doklad nájde.

Podľa Sociálnej poisťovne (red)