Povinné elektronické doručovanie daňového priznania dane z príjmov fyzickými osobami – podnikateľmi

O tejto problematike sme písali už v Mostoch inklúzie č. 4/2017. Prinášame upravený článok. Jednak preto, že v pôvodnom článku sme mylne informovali, že táto povinnosť sa bude vzťahovať i na osobných asistentov, jednak preto, že s blížiacim sa koncom roku začína byť zmena aktuálna a treba sa na ňu vopred pripraviť.

Národná rada SR schválila dňa 11. októbra 2017 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Zmeny v doručovaní podaní finančnej správe sa týkajú i živnostníkov.

Rozšírenie daňových subjektov povinných doručovať podania elektronicky

V § 14 zákona sa rozširuje okruh daňových subjektov povinných doručovať podania elektronicky nasledovne:

„(1) Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe má

a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, alebo fyzickou osobou – podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov.“

Na základe prechodného ustanovenia je fyzická osoba – podnikateľ povinná tak postupovať od 1. júla 2018.

Podľa dôvodovej správy sa povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami bude vzťahovať aj na všetky daňové subjekty, ktoré sú fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, registrovanými pre daň z príjmov podľa zákona o dani z príjmov. Ide o fyzické osoby – podnikateľov, ktoré majú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Podľa § 14 ods. 3 zákona na podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu podľa zákona o správe daní alebo osobitného predpisu (čo formulár daňového priznania spĺňa) a ktoré osoba (napr. živnostník) doručila inak ako elektronickými prostriedkami spôsobom podľa § 13 ods. 5, sa neprihliada.

Nová povinnosť pre živnostníkov

Z vyššie uvedených citácií zo zákona a z priloženej dôvodovej správy vyplýva, že povinnosť doručovať podania elektronicky a teda i podávať daňové priznania elektronicky sa bude vzťahovať mimo iných i na živnostníkov.

Prvý krát tak budú musieť urobiť pri priznávaní dane z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2018.

Za zdaňovacie obdobie roku 2017 podané do 31. marca 2018, resp. v prípade odkladu do 30. júna 2018 mohli fyzické osoby – podnikatelia doručiť daňové priznanie ešte v papierovej forme.

Osobní asistenti nemajú povinnosť doručovať podania elektronicky

Z nejasných formulácií v dôvodovej správe sme usúdili, že povinnosť doručovať písomnosti finančnej správe elektronicky sa bude vzťahovať i na osobných asistentov, čo sme v pôvodnom článku uviedli.

Keďže v tejto otázke pretrvávali nejasnosti, či osobný asistent je alebo nie je pre účely doručovania písomností elektronicky podnikateľom, obrátili sa kolegovia z Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR) so žiadosťou o ich stanovisko na finančnú správu.

Podľa vyjadrenia finančnej správy osobní asistenti nie sú považovaní za podnikateľov (napr. nevykonávajú zárobkovú činnosť na základe živnostenského oprávnenia), preto sa na nich povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky nevzťahuje.

Možnosti registrácie doručovania podaní

Pre možnosť doručovať podania finančnej správe elektronicky je potrebné registrovať sa na portáli Finančnej správy (www.financnasprava.sk). Portál ponúka tri možnosti registrácie.

Pre jednu z možností je potrebné mať čipový občiansky preukaz, pre druhú buď platený zaručený elektronický podpis alebo čipový občiansky preukaz. Tretia možnosť je pre podnikateľov, ktorí preukaz s čipom alebo platný elektronický podpis nemajú.

Ak podnikateľ nemá občiansky preukaz s čipom, môže s finančnou správou uzatvoriť takzvanú dohodu o elektronickom doručovaní. Predtým vyplní na webe finančnej správy registračný formulár, kde si zvolí heslo a identifikačný kód a vyplní osobné údaje.

Po odoslaní formulára príde najprv overovací e-mail, obratom po jeho potvrdení notifikačný e-mail. Z webu finančnej správy si žiadateľ o registráciu stiahne formulár dohody, vyplní a vytlačí ju a spolu s vytlačeným notifikačným e-mailom doručí tlačivá na daňový úrad. Upozorňujem, že podpis na tlačive dohody o elektronickom doručovaní musí byť overený u notára alebo na mestskom (obecnom) úrade.

Návod, ako postupovať, je i na webe Finančnej správy.

Postup pri podávaní daňového priznania elektronicky

Po prihlásení sa k svojmu účtu si používateľ vyberie príslušný formulár daňového priznania, ktorý vyplní on-line. Elektronický formulár je kópiou tradičného papierového tlačiva, pri vypĺňaní však upozorní na niektoré chybne zadané údaje a výpočty. Po vyplnení priznania treba formulár podpísať (v prípade čipového dokladu) alebo jednoducho odoslať (v prípade dohody).

K daňovému priznaniu je možné prikladať i prílohy, závisí to však od toho, či daňový úrad vyžaduje originál týchto príloh alebo mu stačí aj kópia.

Pokiaľ sú postačujúce kópie, podávateľ urobí skeny dokumentov a pripojí ich k elektronickému daňovému priznaniu. K e-formuláru sa dajú pripájať rôzne prílohy tak ako do e-mailu.

V prípade, že daňový úrad vyžaduje originál dokumentu, taký doklad je možné doručiť úradu v papierovej forme. Daňový poriadok vyslovene hovorí, že prílohy k elektronickému daňovému priznaniu sa dajú poslať aj v papierovej forme.

Ak podnikateľ nepodáva priznanie, ale posiela odvolanie, žiadosť alebo iné vyjadrenie, zvolí si na webe všeobecný e-formulár.

Milan Měchura